Skriv här det du söker efter!

Husö biologiska station – Publikationer

Husö biologiska station – Publikationer

Forskningsrapporter från Husö biologiska station​

Forskningsrapport till Ålands landskapsstyrelse (1979 – 1989)​

Rapporter från Husö biologiska station (1990 – )

 

Långtidsuppföljningar

På Husö biologiska station finns det tre stycken långtidsdatastationer: Husöviken, Ivarskär och Äppelö. Dessa stationer har sedan början till medlet av 1990-talet besökts regelbundet under sommarhalvåret (maj-september). Provtagningen på stationerna är grundläggande men tack vare den regelbundna provtagningen är det möjligt att följa upp förändringar på dessa stationer över tid.

 

På Husö har vi sedan 2005 också haft en automatisk temperaturmätare vid bryggan för att mäta vattentemperaturen där. Därtill har vi sedan 2016 regelbundet under sommaren följt upp syre- och näringsämneshalterna vid stationen Ål Bergö i norra Ivarskärsfjärden.

Resultaten från dessa provtagningar visar att vattnet har blivit varmare och att övergödningen alltjämt är ett problem i våra vatten. Under senare år kan ingen större förändring vad gäller övergödningen ses, huruvida detta är en trend som håller i sig, återstår att se.

Utifrån Husös långtidsserier ser man även att de årliga extremförhållandena blivit allt extremare, d.v.s. klyftan mellan högsta och lägsta uppmätta temperatur under sommarhalvåret ökar samt att varaktigheten för extremt varma tidsperioder blir allt längre ju närmare nutid vi kommer.

Den syreuppföljning som har utförts vid stationen Ål Bergö sedan 2016 visar att syresituationen i bottenvattnet är alltjämt dåligt under sensommaren och under 2020 uppmättes de hittills sämsta syreförhållandena.

En sammanställning på provtagningarna hittas här:

 

Graf som visar totalfosforhalter i Husövikens ytvatten åren 1990-2020.

Totalfosforhalter i Husövikens ytvatten 1990-2020 under sommarhalvåret (maj-september), den röda linjen = linjär trendlinje

 

Vetenskapliga publikationer

Under arbete.

Uppdaterad 24.4.2021