Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för informationsteknologi: urvalsprov

Utbildningslinjen för informationsteknologi: urvalsprov

Datavetenskap

Uppdaterad information om urvalsprovet i datavetenskap

Uppdaterat 30.4.2020

Till huvudämnet datavetenskap antas 30% på basis av urvalsprov.

Urvalsprovantagningen är indelad i 2 skeden och ordnas i samarbete med Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Provet kräver att den sökande har en fungerande dator och nätkontakt. Den sökande ansvarar själv för att datorn lämpar sig för provet och att nätkontakten fungerar.

I urvalsprovet bedöms sökandes förmåga och lämplighet för universitetsstudier i datavetenskap.

Urvalsprovsantagningens första skede

Urvalsprovet första skede består av ett skriftligt digitalt prov som avläggs på distans. Urvalsprovet första skede kan avläggas på svenska eller finska.

Provet ordnas på den ursprungliga provdagen 25.5.2020 kl. 14.00-18.00.

Mera information om urvalsprovets första skede sänds till sökande under vecka 20.

Sökanden ska utföra provet självständigt och utan hjälp av andra. Om sökande bryter mot de instruktioner som ges är det fråga om fusk. Om fusk misstänks kan Åbo Akademi efter urvalsprovet be sökanden om en tilläggsutredning av sökandens svar (Förvaltningslagen 434/2003 31 §). Om det framkommer att sökande har fuskat underkänns urvalsprovsprestationen (Förvaltningslagen 50 §).

Provet består av tre uppgifter. Två uppgifter baserar sig på material som görs tillgängligt i samband med provet och en uppgift testar allmän problemlösningsförmåga.

Uppgifterna bedöms med hela poäng. Maxpoäng är 50

För sökande till ÅA krävs i det första skedets prov minst 0,4 gånger landets medeltal för att kunna beaktas i provets andra skede.

De sökande som placerar sig bäst i urvalsprovets första skede kallas till urvalsprovets andra skede.

Urvalsprovsantagningens andra skede

Urvalsprovsantagningens andra skede består av ett muntligt prov som distansövervakas via videokontakt. Det muntliga provet (urvalsprovets andra skede) bör avläggas på samma språk som det skriftliga provet (urvalsprovets första skede) avlagts på.

De sökande som placerar sig bäst i det skriftliga digitala provet (urvalsprovets första skede) kallas till det muntliga provet (urvalsprovets andra skede).

Till urvalsprovets andra skede kallas minst 1,5 gånger mängden sökande som det finns platser i provkvoten, med beaktande av sökandes ansökningspreferenser och att minipoängkravet på 0,4 gånger landets medeltal i urvalsantagningens första skede uppfylls. Om flera sökande har samma poäng i det skriftliga digitala provet och poängen räcker för att gå vidare till urvalsprovets andra kallas alla med samma poäng till det muntliga provet.

Sökande kan få 0-5 poäng från det muntliga provet. Sökande bör få minst 1 poäng i det muntliga provet för att kunna antas.

Det muntliga provet arrangeras under vecka 24.

Kallelsen till provet meddelas till e-postadressen som sökande angett i Studieinfo.fi senast 4.6.2020.

För det muntliga provet behöver den sökande en dator, smarttelefon eller pekplatta, nätkontakt, mikrofon, högtalare och kamera. Sökande bör kunna uppvisa ID vid provet.

Sökande rangordnas slutligen enligt totalpoängen från urvalsprovets första och andra skede (max 55 poäng). Om flera sökande har samma totalpoäng och poängen räcker för att antas, antas alla sökande med samma totalpoäng.

Tilläggsinformation hittas på hemsidan för datavetenskapens urvalsprovssamarbete.

Mera information hittas på hemsidan för datavetenskapernas urvalsprovssammarbete. 

 

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

De antagningskriterier som har publicerats här under har förändras eftersom traditionella fysiska urvalsprov inte kan ordnas på grund av coronavirussituationen. Dessa antagningskriterier gäller dock till de delar som inte kräver ändringar. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på denna sida för påseende.

Ändringarna i antagningskriterierna har publicerats 30.4.2020.

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 25.5.2020 kl. 14.00-18.00.
I Åbo ordnas provet i: Publicum, Åbo Universitet, Assistentinkatu 7

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas i samarbete med Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Urvalsprovet i datavetenskap innehåller tre uppgifter. Den sökande ska välja två uppgifter att svara på. Man kan få 25 poäng för vardera uppgiften. Man kan få högst 50 poäng i urvalsprovet. För att kunna bli antagen till Åbo Akademi på basis av urvalsprovet i datavetenskap krävs det att sökanden uppnår ett poängantal som är minst 40% av provets nationella medeltal.

Uppgifterna bedöms i hela poäng. Endast två svar godkänns, även om den sökande svarar på alla uppgifter. Om en sökande svarar på alla uppgifter ges inga poäng för det bästa svaret.

Två av uppgifterna i urvalsprovet baserar sig på material som delas ut vid provet och en uppgift mäter den sökandes allmänna problemlösningsförmåga.

Till huvudämnet antas 45% på basis av urvalsprov.

Mera information om urvalsprovet och urvalsprovsarkiv hittas här. 


Individuella arrangemang vid urvalsprovet i datavetenskap

Sökande till Åbo Akademi som behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till det universitet där de skriver urvalsprovet så att det är universitetet tillhanda senast 8.4.2020 kl. 15:00.

Sökande som skriver urvalsprovet i Åbo ska sända in sin anhållan till:

Adress
Åbo Akademi
Studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo
e-postadress: studinfo@abo.fi

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang vid Åbo Akademi. 

Information om individuella arrangemang vid övriga urvalsprovsorter hittas här.


Datateknik

DI-provmaterialet publiceras på DIA-gemensamma antagningens webbsidor när provet börjar på den här adressen: https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-diplomingenjor/urvalsprov/

Ändringar i urvalsprovskriterierna har publicerats den 29.4.2020, närmare information hittas här. 

 

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

De antagningskriterier som har publicerats här under kommer att förändras eftersom traditionella fysiska urvalsprov inte kan ordnas på grund av coronavirussituationen. Dessa antagningskriterier gäller dock till de delar som inte kräver ändringar. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på denna sida för påseende.

Ändringarna i antagningskriterierna publiceras senast 30.4.2020.

Urvalsprov för datateknik (DIA-antagningen) ordnas torsdagen den 28.5.2020 kl. 10.00 – 14.00
I Åbo ordnas provet i: Educarium och Publicum, Assistentgatan 5-7, 20500 Åbo. Exakta salar publiceras senare. 

Alla sökande måste anmäla sig till urvalsprov, eftersom resultatet från betygsantagningen inte kan förutses i ansökningsskedet. Även orten där man deltar i urvalsprovet ska anges i ansökningformuläret.

Sökande bör i provet uppnå minst 6/18 poäng i matematikdelen för att kunna antas på basis av urvalsprov.

Till huvudämnet antas 30% på basis av urvalsprov.

Mera information om urvalsprovet. 

Individuella arrangemang vid urvalsprovet i datateknik (DIA-antagning)

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 10.4.2019 kl. 15.00.

Observera att ansökan om specialarrangenmang vi urvalsprovet lämnas in gemensamt för hela DIA-antagningen.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Uppdaterad 28.5.2020