Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i informationsteknologi: urvalsprov

Utbildningsprogrammet i informationsteknologi: urvalsprov

Datavetenskap

Till huvudämnet antas 45% på basis av urvalsprov.

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 27.5.2024 kl. 14.00-18.00.

  • Plats: Natura (Turun yliopistos byggnad), Universitetsbacken. Gatuadress Vattenborgsvägen 5, 20500 Åbo.
  • Sökande kallas till provsalarna från byggnadens aula. Salarna börjar fyllas från kl. 13.30. Du bör komma senast 13.45 på plats.
  • Om du beviljats beviljats tilläggstid i provet, skall du delta i sal IX och meddela övervakaren om tilläggstiden.
  • Om du deltar i urvalsprovet på en annan plats än i Åbo ska du bekanta dig med ankomstanvsniningarna på det universitetets hemsida.

Åbo Akademi och Åbo Universitet ordnar gemensamt urvalsprov i Åbo, urvalsprovet i datavetenskap kan inte skrivas i Vasa.

Övningsprov inför urvalsprovet

Gör övningsprovet på https://tkt.tim.education/ senast 24.5.2024 kl. 23.59. Genom att göra övningsprovet testar du på förhand att din dator och webbläsare är lämpliga för urvalsprovet. Samtidigt bekantar du dig med urvalsprovets olika uppgiftstyper. På urvalsprovssammarbetets hemsida hittar du bl.a. information om rekommenderade webbläsare, försäkra dig om att din webbläsare är uppdaterad till den senaste versionen.

Kontrollera vilken provplats du valt på övningsprovets sidor och spara QR-koden för att snabba upp inloggningen till provet.

Om du har frågor som rör övningsprovet kan du ta kontakt med vk24@tim.education. Om du har andra frågor kan du ta kontakt med det ansökningsmåls ansökningsservice som du har prioriterat högst i ansökningen.

 

 

Du får inte någon separat kallelse till provet.

I urvalsprovet deltar sökande till Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Sökanden bör i ansökningsblanketten ange var hen deltar i provet. Sökande kan antas till vilket som helst av de ansökningsmål som ingår i datavetenskapernas urvalssammarbete oavsett vid vilket universitet hen har deltagit i urvalsprovet.

I urvalsprovet utvärderas sökandes förmåga och lämplighet till att bedriva universitetsstudier i datavenskap.

Urvalsprovet är ett nätbaserat urvalsprov som genomförs på sökandens egen dator på campus eller en annan plats som anges av universitetet. Du kan koppla upp dig till universitetets trådlösa nät.Sökande svarar själv för att internetuppkopplingen fungerar och att datorn är lämpad för att genomföra provet. I samband med urvalsprovet ska sökande kunna bevisa sin identitet. Bekanta dig i förväg med anvisningarna för det digitala urvalsprovet och med urvalsprovssystemets systemkrav och se till att din dator uppfyller kraven.

Frågorna i urvalsprovet finns tillgängliga på svenska och finska. Du kan svara på frågorna på svenska eller finska.

I urvalsprovet kan alla sökande som har lämnat in sin ansökan inom utsatt tid delta. Ifall sökanden antas till det högst prioriterade ansökningsmålet i betygsantagningen kan hen inte längre delta i urvalsprovet. Ifall sökande har antagits till ett lägre prioriterat ansökningsmål i betygsantagningen kan hen fortfarande delta i urvalsprovet för att kunna antas till ett högre prioriterat ansökningsmål.

De som avlägger IB-. EB eller RP-/DIA-examen våren 2024: Även som du på basis av ditt preliminära betyg antas till ditt högst prioriterade ansökningsmål i betygsurvalet kan du delta i urvalsprovet för alla ansökningsmål. Detta på grund av att det slutliga betyget inte nödvändigtvis räcker till för att du ska kunna antas.

Information som berör urvalsprovet hittas också på urvalsprovssammarbetets hemsida.

Material och förberedelser för sökande

Urvalsprovet baserar sig inte på förhandsmaterial. En del av uppgifterna baserar på material som delas ut vid provet och en del mäter allmän problemlösningsförmåga. Du får inte använda kalkylator eller tabellbok vid urvalsprovet.

I urvalsprovet bedöms den sökandes kompetens och lämplighet för universitetsstudier i datavetenskap. Urvalsprovet består av tre uppgifter, som alla ska besvaras.

Här kan du bekanta dig med tidigare urvalsprovsuppgifter.

Poängsättning

Maximipoäng för urvalsprovet är 60 poäng.

Minimikrav

För att kunna antas till Åbo Akademi måste sökande uppnå ett resultat som är minst hälften av det nationella medeltalet i urvalsprovet.

Slutligt urvalsprovsurval

Sökande rangornas på basis av resultatet i urvalsprovet.

Om flera sökande har samma totalpoäng och poängen räcker för att antas, antas alla sökande med samma totalpoäng även om kvoten överskrids.


Individuella arrangemang vid urvalsprovet i datavetenskap

Sökande till Åbo Akademi som behöver specialarrangemang vid urvalsprovet ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till det universitet där de skriver urvalsprovet så att det är universitetet tillhanda senast 3.4.2024 kl. 15:00.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang vid Åbo Akademi. 

Information om individuella arrangemang vid övriga urvalsprovsorter hittas här.

Uppdaterad 21.5.2024