Skriv här det du söker efter!

Tillgänglighet i studierna

Åbo Akademi strävar efter att i mån av möjlighet organisera undervisningen så att den blir tillgänglig för personer med funktionsvariationer av olika slag genom att beakta fysisk tillgänglighet, psykisk funktionsnedsättning, social tillgänglighet och läs- och skrivsvårigheter. Om du har en funktionsvariation av sådant slag att det kräver specialarrangemang på studieorten kan du redan under vårens antagningstid kontakta studentexpeditionen (studinfo@abo.fi, tfn 02-215 4169), för närmare diskussion och vidare uppgifter. Det är därför i både Akademins och den sökandens/studerandes intresse att behovet är känt i god tid.

Med tanke på individuella arrangemang i samband med urvalsproven, om du t.ex. har ett dyslexiintyg som du önskar få beaktat, ska du läsa den information som finns här.

Om du blir antagen till Akademin och önskar att din funktionsnedsättning skall beaktas under studietiden, så skall du i början av studierna uppvisa ditt intyg för din egen tillgänglighetsrådgivare som därefter hjälper dig vidare med eventuella stödformer, till exempel:

  • förlängd tentamenstid
  • alternativa examinationsformer
  • förlängd lånetid på biblioteket
  • rätt att använda olika hjälpmedel som finns till förfogande

Vid Åbo Akademi erbjuds även stöd i frågor kring inlärning, studieteknik, tidsplanering, stresshantering, läs- och skrivsvårigheter och annan funktionsnedsättning. Hit hör:

  • studiepsykologens mottagning
  • rådgivning kring kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning
  • spännargruppen
  • avgiftsfri utredning för eventuella läs- och skrivsvårigheter

Hösten 2009 utarbetade en arbetsgrupp under ledning av dåvarande prorektor Ulrika Wolf-Knuts en handlingsplan för att bemöta studerande med funktionsnedsättning:

Handlingsplan för bemötande av studenter med funktionsnedsättning. Råd för personal och studenter

Specialbiblioteket Celia

Celia är ett statligt specialbibliotek som erbjuder skön- och facklitteratur samt läroböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig, tryckt bok. Böcker finns som talböcker, elektroniska böcker och i punktskrift. För närmare information om Celias tjänster, vänligen se www.celia.fi/sv/

Om du vill registrera dig som användare vid specialbiblioteket Celia, skall du vara i kontakt med Åbo Akademis bibliotek (biblioteket@abo.fi).

Vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa

Information om tillgänglighet vid vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa hittar du här.

Uppdaterad 10.10.2019