Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för naturvetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för naturvetenskaper

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera fysik, geologi och mineralogi, kemi eller matematik ska du söka in till utbildningslinjen för naturvetenskaper.

Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Utbildningslinjen för naturvetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)”.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningen till utbildningslinjen för naturvetenskaper (för att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper med rätt att sedan avlägga filosofie magisterexamen) sker till utbildningen som helhet.

Antagning 2020

I betygsurvalet 2020 varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ges poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realiaämnen eller språk. Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som krävs för utbildningen får hen inga poäng för dem. Hen kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga.

Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Information om poängsättning i betygsurvalet 2020 hittas på studieinfo.fi.

Information om urvalsprovet 2020 publiceras i ett senare skede.

Tilldelning av huvudämne

I ansökningsformuläret ska du ange inom vilket huvudämne du vill inleda dina studier, antingen matematik, fysik, kemi eller geologi och mineralogi.

Studerande inom utbildningslinjen för naturvetenskaper kan välja att avlägga sin kandidat- och magisterexamen på ämneslärarlinjen, ifall huvudämnet är fysik, kemi eller matematik. I en kandidatexamen i naturvetenskaper och en filosofie magisterexamen inom utbildningen för ämneslärare ingår ett andra undervisningsämne (60 studiepoäng) och lärarinriktad pedagogik (60 studiepoäng). Pedagogiken förutsätter studier i Vasa vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Intresse för utbildningen för ämneslärare i fysik, kemi eller matematik kan meddelas i samband med ansökan. De som antas till utbildningslinjen för naturvetenskaper och som har meddelat intresse för utbildningen för ämneslärare kallas till en lärarlämplighetsintervju som ordnas i augusti/september. Antagningen till utbildningslinjen för ämneslärare förutsätter att man godkänns i lärarlämplighetsintervjun. Ifall studenten inte blir godkänd i lärarlämplighetsintervjun fortsätter han/hon att studera på den vanliga utbildningslinjen för naturvetenskaper.

Sökande till utbildningen för ämneslärare ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under ”Begränsningar som gäller för antagning som studerande”.

Poängberäkning

Till utbildningslinjen för naturvetenskaper söker man på basis av betyg och urvalsprov. Du får poäng i antagningen enligt följande:

Grundpoäng för betyg

Grundpoäng uträknas på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt den för hela Åbo Akademi gemensamma skalan. Den gemensamma skalan och poängsättning av övriga betyg från andra stadiet, kombinationsexamen och IB-, EB- och RP-betyg hittas information om på Åbo Akademis ansökningswebbsidor.

Tilläggspoäng för studentexamensbetyg

Inom utbildningslinjen för naturvetenskaper ges också tilläggspoäng för studentexamensbetygen i följande ämnen enligt denna skala:

Fysik, geografi och kemi Max. 7 poäng för varje skrivet prov
Realprov avlagt före 2006 Max. 7 poäng
Modersmål Max. 7 poäng
Lång matematik Max. 14 poäng
Poäng för urvalsprovet 

Urvalsprovet kan ge max. 40 poäng.

Urvalsprov

Urvalsprovet till utbildningslinjen för naturvetenskaper anordnas onsdag den 22.5.2019 kl. 12.00-15.00. Ifall bägge urvalsproven skrivs (se nedan) få man 1 h tillägsstid till kl. 16.00.

Provorter för uvalsprovet i naturvetenskaper den 22.5.2019 kl. 12.00-15.00 finsk tid (EEST/UTC +3:00)

Åbo Auditorium A och auditorium Ekwall, Gadolinia, Porthansgatan 3
Vasa Auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2
Mariehamn Högskolan på Åland, Neptunigatan 17

 

Urvalsprovsprocesdur

Det finns två urvalsprov till utbildningslinjen: ett i geologi och mineralogi och ett i naturvetenskaper (fysik/kemi/matematik). Om du är intresserad av fysik, kemi eller matematik skriver du det gemensamma urvalsprovet i naturvetenskaper, men om du är intresserad av geologi och mineralogi skriver du det ämnets urvalsprov. Du kan också skriva bägge urvalsproven ifall båda alternativen intresserar.

Båda urvalsproven  kan ge max. 40 poäng.

Urvalsprovet i naturvetenskaper består av 15 frågor, 5 frågor från varje ämne (fysik, kemi och matematik), vara man besvarar totalt 8 frågor. Varje fråga kan ge max. 5 poäng. I urvalsprovet i geologi och mineralogi besvarar man samtliga frågor (8 frågor, varje fråga kan ge max. 5 p). 1/4 av platserna antas med betygspoäng + urvalsprovet i geologi och 3/4 av platserna med betygspoäng + urvalsprovet i fysik, kemi och matematik.

Observera att vi inte skickar kallelse till urvalsprovet. Den sökande anmäler sig till urvalsprovet genom att på ansökningsformuläret ange på vilken ort han/hon avser skriva provet.

Till urvalsprovet ska sökande ta med sig officiellt med fotografi försett identitetsbevis, t.ex. pass eller körkort för att kunna styrka sin identitet.

Vid samtliga prov får MAOL:s tabeller och icke-programmerbara fickräknare användas, likaså får svensk-finsk/finsk-svensk ordbok användas.

Till urvalsprovet får varken elektroniska kommunikationsmedel eller proviant medtas, med undantag för en drickaflaska utan etikett. Penaler, väskor och mobiltelefoner (avstängda) ska lämnas invid provsalens väggar.

Urvalsprovslitteratur
  • Fysikfrågorna baserar sig på gymnasiets fördjupade kurs i fysik. Litteratur: Lehto, Luoma, Jungner m.fl.: Fysik 1-7, Editum, eller Forsblom m.fl.: Fysik för gymnasiet, kurs 1-7. Söderströms förlag, eller Paulin, Björk m.fl.: Gymnasiefysik FI FIII, Ab Svenska läromedel eller motsvarande litteratur.
  • Geologifrågorna baserar sig på gymnasiets kurs i geografi. Litteratur: Zenit 1, En värld i förändring (kapitlen Naturfenomen och Miljöförändringar) och Zenit 2, Den blå planeten (hela boken) eller motsvarande litteratur.
  • Kemifrågorna baserar sig på gymnasiets lärokurser KE1-KE5 i kemi.
  • Matematikfrågorna baserar sig på gymnasiets långa lärokurs och litteraturen är samma som för långa matematiken i studentexamen.
Fusk i urvalsprovet

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Sökande som behöver specialarrangemang ska sända in sin skriftliga anhålla om ev. arrangemang inklusive intyg så att de är universitet tillhanda senast 10.4.2019 kl. 15:00.

Modellsvar

Modellsvar för urvalsprovet 2019

Tidigare års urvalsprov och modellsvar hittar du här

Antagning via ÖPU-leden

Behörig för studier vid utbildningslinjen för naturvetenskaper är den som inom Öppna universitetet har avlagt minst 60 sp som kan ingå i examen. I studierna bör ingå grundstudierna 25 sp i huvudämnet.

ÖPU-kvoten för utbildningslinjen i naturvetenskaper är max. 2 studerande.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

För att kunna söka om överflyttning måste sökanden ha studierätt eller rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp i det nya huvudämnet  kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för naturvetenskaper.

Överflyttarkvoten är max. 8 sökande.

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 5.6.2019