Skriv här det du söker efter!

Arbetslivskompetens

Arbetslivskompetens

Ar­bets­li­vet för­änd­ras hela ti­den. Vi mö­ter nya krav och för­vänt­ning­ar i vårt jobb och i många yr­ken för­änd­ras ar­bets­upp­gif­ter­na i en snab­b takt. Det blir där­för allt vik­ti­ga­re att kon­ti­nu­er­ligt upp­da­te­ra och kom­plet­te­ra sin kun­skap och att kom­bi­ne­ra er­fa­ren­he­ter från ar­bets­li­vet med stu­di­er. Ett sätt att gö­ra det är att av­läg­ga kur­ser vid Öpp­na uni­ver­si­te­tet. Vi arrangerar också kurser som ger dig redskap så att du kan orka bättre på jobbet.

Många kurser (speciellt i de fyra första ämnena på listan nedan) läm­par sig bra för dem som har en ar­bets­gi­var­roll och/el­ler är en­sam­fö­re­ta­ga­re. Du får en bre­da­re för­stå­el­se i frå­gor som en ar­bets­gi­va­re mö­ter i det dag­li­ga ar­be­tet och te­o­re­tisk kun­skap i frå­gor som bland annat spe­ci­fikt be­rör per­so­nalä­ren­den.

Vi rekommenderar kurser i följande ämnen:

Arbetsplatspsykologi
Internationell marknadsföring
Organisation och ledning
Rättsvetenskap
Psykologi
Informationsteknologi
Offentlig förvaltning
Allmän pedagogik (kurs Projektledning, resursering och uppföljning)