Skriv här det du söker efter!

Institutet för samhällsforskning

Institutet för samhällsforskning

Institutet för Samhällsforskning (Samforsk) är en självständig enhet vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Samforsk har verksamhet både i Åbo och i Vasa och samarbetar tätt med det statsvetenskapliga ämnesklustret. Institutets forskningspersonal genomför både gemensamt koordinerade projekt och idkar individuell forskning.
Professor Kimmo Grönlund är föreståndare för institutet, Docent Lauri Rapeli är forskningschef och PD Marina Lindell är forskare. Den övriga personalen, alla i praktiken finansierade med externa medel, uppgår till cirka 16 personer. Vår största finansiär är Finlands Akademi.

 

Aktuellt

 

Läs Samforsks årsberättelse för 2021

En sammanfattning av vår verksamhet under året 2021

 

 

Läs rapporten: Medborgarpanel om yttrandefrihet

Medborgarpanelens slutsatser och rekommendationer publiceras i denna rapport

Läs Samforsks årsberättelse för 2020

En sammanfattning a vår verksamhet under året 2020

Vad tycker Svenskfinland?

Resultat från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern 2019-2020

Ladda ned den andra upplagan av rapporten “Voting and Public Opinion in Finland”

Den andra upplagan av rapporten är nu tillgänglig!

 

 

Verksamheten vid Samforsk

Till vårt specialkunnande hör frågeundersökningar och experimentell forskning. Vi utför panelundersökningar via nätet, traditionella enkätundersökningar, survey experiment, samtalsdemokratiska experiment t.ex. medborgardiskussioner. Vår online plattform ”Virtual Polity” kan användas för forskning om politisk kommunikation online. Experiment som metod har under de senaste åren blivit en integrerad del av forskningen hos oss. Våra forskare har ett brett metodkunnande. För tillfället koordinerar institutet t.ex. den nationella valundersökningen i Finland.

Vi har ett omfattande nationellt och internationellt samarbete med världsledande forskare och forskningsinstitut inom demokratiforskning, forskning om medborgarnas politiska deltagande samt om demokratiska innovationer. Forskarutbyte är en viktig del av vår verksamhet. Tematiskt utgör demokratiforskning och val- och väljarforskning våra centrala forskningsområden. Eftersom vi är ett akademiskt forskningsinstitut genomför vi i första hand undersökningar som har ett klart vetenskapligt syfte men vi har även hand om uppdragsforskning.

Utvecklingsprojekt

Forskning

Studerande med en laptop

Samarbete

Demokratiforskningen vid Institutet för samhällsforskning fokuserar på att kartlägga demokratins välstånd i världen samt att testa nya deltagardemokratiska modeller, särskilt samtalsdemokrati. Institutet koordinerar verksamheten vid toppforskningsenheten ”Demokratins framtid” (The Future of Democracy – Center of Excellence in Public Opinion Research). Forskningen vid FutuDem innefattar sju arbetspaket vilka leds av forskare både i Åbo och i Vasa. Forskningen vid FutuDem sker i nära samarbete med ledande demokratiforskare i världen. Dessutom samarbetar toppenheten med Justitieministeriet, Åbo stad, Finlands Kommunförbund och Sveriges Kommuner och Landsting. I Samforsks regi har det även under professor Grönlunds ledning, i samarbete med forskare från Åbo Universitet och Tammerfors Universitet, ordnats sju stycken i finländsk kontext unika och även i internationell kontext för demokratiforskningen betydelsefulla experiment i demokratiska medborgarsamtal.
Tre stycken genomförda som tillfällen där människor deltog på plats och fyra stycken utförda över internet. Det senaste experimentet, Åbo samtalar, ordnades under våren 2020.

Vi har en ledande roll inom finländsk opinionsforskning. Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion, FIRIPO, är ett mångvetenskapligt konsortium för studiet av samhällsopinion, åsiktsbildning och valbeteende och leds av Samforsks föreståndare Kimmo Grönlund. De centrala målsättningarna är att systematisera och koordinera vetenskaplig forskning i samhällsopinion och valbeteende i Finland, samt att facilitera inlärning, utveckling och delning av (nya) survey-metoder. Dessutom ska man skapa en öppen kontaktyta för studiet av allmän opinion och befrämja open access-mål i vetenskapen genom att i samarbete med Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD stödja en öppen datapolitik.

Samforsk har även en ledande roll i det finländska valforskningssamarbetet.

Institutets val- och väljarforskning fokuserar tematiskt på bl.a. väljarrörlighet, kandidatcentrerat röstningsbeteende, väljarbeteende på internet och politiska skiljelinjer i väljarkåren. Institutets valforskning har även de tre senaste riksdagsvalen (2011, 2015 och 2019) kompletterats med elektroniska panelundersökningar. Institutet har även ett utbrett nordiskt och internationellt samarbete gällande val- och väljarforskningen.

Finlandssvensk opinion undersöks i huvudsak genom opinionsundersökningarna Barometern och Språkbarometern som har initierats av institutet. Dessa opinionsundersökningar har genomförts regelbundet sedan år 2002 och analyserar finlandssvensk opinion, språkval, servicenivån på eget modersmål, konsumtionsmönster och andra aktuella frågeställningar.

Uppdaterad 2.6.2022