Skriv här det du söker efter!

Institutet för samhällsforskning

Institutet för samhällsforskning

Institutet för Samhällsforskning (Samforsk) är en självständig enhet vid Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi. Samforsk har verksamhet både i Åbo och i Vasa och samarbetar tätt med det statsvetenskapliga ämnesklustret. Institutets forskningspersonal genomför både gemensamt koordinerade projekt och idkar individuell forskning.
Professor Kimmo Grönlund är föreståndare för institutet, Docent Lauri Rapeli är forskningschef och PD Marina Lindell är forskare. Den övriga personalen, alla i praktiken finansierade med externa medel, uppgår till cirka 16 personer. Vår största finansiär är Finlands Akademi.

Aktuellt

Ställ frågor i Medborgaropinion-panelen

Den nationella forskningsinfrastrukturen FIRIPO vid Åbo Akademi i Finland bjuder nu in forskare och forskargrupper att anhålla om att ställa frågor/enkäter i den representativa webbpanelen Medborgaropinion (N=5000). Läs mera via länkarna nedan och skicka in din anhållan senast 30.11.2023.

Läs mer på svenska

Läs mer på finska

Läs mer på engelska 

 

Läs valrapporten ”Finland turned right: Voting and public opinion in the parliamentary election of 2023”

Läs Samforsks årsberättelse för 2022

En sammanfattning av vår verksamhet under året 2022

FutuDem nyhetsbrev hösten 2022

Läs senaste nytt från FutuDem.

Nya laboratorier i forskningsinfrastrukturens tecken

Under hösten 2022 har de nya deliberationslaboratorierna tagits i bruk i ASA-byggnaden vid Åbo Akademi. Laboratorierna är en del av Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO). Utrymmena är utrustade med den senaste videokonferenstekniken och tanken har varit att skapa en miljö fri från yttre störningar som är så jämlik och inkluderande som möjlig.

Läs mera om laboratorierna.  

Konferensrum

Summer School in Deliberative Democracy and Public Opinion 2022

Den 22a juni ordnades den fjärde sommarskolan i deliberativ demokrati och allmän opinion. Sommarskolans tema var Understanding Public Deliberation – Contexts, Opinions and Consequences. Institutet för Samhällsforskning vid Åbo Akademi organiserade sommarskolan i samarbete med Canberra University, Åbo Universitet, Tammerfors Universitet och the ECPR Standing Group on Democratic Innovations. Demokratins Framtid (FutuDem) och Den Finländska Forskningsinfrastrukturen för Allmän Opinion (FIRIPO) finansierade sommarskolan. Totalt hade sommarskolan 67 deltagare från 27 länder. Professor James S. Fishkin (Stanford University), professor Jane Suiter (Dublin City University) och professor Graham Smith (Westminster University) höll varsin intressant keynote-föreläsning. Forskningschef Lauri Rapeli (Åbo Akademi) ledde paneldiskussionen “The future of deliberative democracy”. Panellisterna var professor Andre Bächtiger (University of Stuttgart), professor Nicole Curato (Canberra University), professor Sofie Marien (KU Leuven) och professor Kimmo Grönlund (Åbo Akademi). Utöver de intressanta föreläsningarna och diskussionerna hade doktorander möjligheten att presentera sin forskning och få respons från en grupp utvalda opponenter. Ett stort tack till alla som deltog i sommarskolan!

Sommarskolansession.

Gruppbild på deltagarna i Sommarskolan.

 

Paneldiskussion under sommarskolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs Samforsks årsberättelse för 2021

En sammanfattning av vår verksamhet under året 2021

Läs Samforsks årsberättelse för 2020

En sammanfattning av vår verksamhet under året 2020

 

Verksamheten vid Samforsk

Till vårt specialkunnande hör frågeundersökningar och experimentell forskning. Vi utför panelundersökningar via nätet, traditionella enkätundersökningar, survey experiment, samtalsdemokratiska experiment t.ex. medborgardiskussioner. Vår online plattform ”Virtual Polity” kan användas för forskning om politisk kommunikation online. Experiment som metod har under de senaste åren blivit en integrerad del av forskningen hos oss. Våra forskare har ett brett metodkunnande. För tillfället koordinerar institutet t.ex. den nationella valundersökningen i Finland.

Vi har ett omfattande nationellt och internationellt samarbete med världsledande forskare och forskningsinstitut inom demokratiforskning, forskning om medborgarnas politiska deltagande samt om demokratiska innovationer. Forskarutbyte är en viktig del av vår verksamhet. Tematiskt utgör demokratiforskning och val- och väljarforskning våra centrala forskningsområden. Eftersom vi är ett akademiskt forskningsinstitut genomför vi i första hand undersökningar som har ett klart vetenskapligt syfte men vi har även hand om uppdragsforskning.

Utvecklingsprojekt

Forskning

Studerande med en laptop

Samarbete

Demokratiforskningen vid Institutet för samhällsforskning fokuserar på att kartlägga demokratins välstånd i världen samt att testa nya deltagardemokratiska modeller, särskilt samtalsdemokrati. Institutet koordinerar verksamheten vid toppforskningsenheten ”Demokratins framtid” (The Future of Democracy – Center of Excellence in Public Opinion Research). Forskningen vid FutuDem innefattar sju arbetspaket vilka leds av forskare både i Åbo och i Vasa. Forskningen vid FutuDem sker i nära samarbete med ledande demokratiforskare i världen. Dessutom samarbetar toppenheten med Justitieministeriet, Åbo stad, Finlands Kommunförbund och Sveriges Kommuner och Landsting. I Samforsks regi har det även under professor Grönlunds ledning, i samarbete med forskare från Åbo Universitet och Tammerfors Universitet, ordnats sju stycken i finländsk kontext unika och även i internationell kontext för demokratiforskningen betydelsefulla experiment i demokratiska medborgarsamtal.
Tre stycken genomförda som tillfällen där människor deltog på plats och fyra stycken utförda över internet. Det senaste experimentet, Åbo samtalar, ordnades under våren 2020.

Vi har en ledande roll inom finländsk opinionsforskning. Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion, FIRIPO, är ett mångvetenskapligt konsortium för studiet av samhällsopinion, åsiktsbildning och valbeteende och leds av Samforsks föreståndare Kimmo Grönlund. De centrala målsättningarna är att systematisera och koordinera vetenskaplig forskning i samhällsopinion och valbeteende i Finland, samt att facilitera inlärning, utveckling och delning av (nya) survey-metoder. Dessutom ska man skapa en öppen kontaktyta för studiet av allmän opinion och befrämja open access-mål i vetenskapen genom att i samarbete med Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD stödja en öppen datapolitik.

Samforsk har även en ledande roll i det finländska valforskningssamarbetet.

Institutets val- och väljarforskning fokuserar tematiskt på bl.a. väljarrörlighet, kandidatcentrerat röstningsbeteende, väljarbeteende på internet och politiska skiljelinjer i väljarkåren. Institutets valforskning har även de tre senaste riksdagsvalen (2011, 2015 och 2019) kompletterats med elektroniska panelundersökningar. Institutet har även ett utbrett nordiskt och internationellt samarbete gällande val- och väljarforskningen.

Finlandssvensk opinion undersöks i huvudsak genom opinionsundersökningarna Barometern och Språkbarometern som har initierats av institutet. Dessa opinionsundersökningar har genomförts regelbundet sedan år 2002 och analyserar finlandssvensk opinion, språkval, servicenivån på eget modersmål, konsumtionsmönster och andra aktuella frågeställningar.

Uppdaterad 19.9.2023