Skriv här det du söker efter!

Institutet för samhällsforskning

Institutet för samhällsforskning

Institutet för Samhällsforskning (Samforsk) är en självständig enhet vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi. Samforsk har verksamhet både i Åbo och i Vasa och samarbetar tätt med det statsvetenskapliga ämnesklustret. Institutets forskningspersonal genomför både gemensamt koordinerade projekt och idkar individuell forskning.
Professor Kimmo Grönlund är föreståndare för institutet, Docent Lauri Rapeli är forskningschef och PD Marina Lindell är forskare. Den övriga personalen, alla i praktiken finansierade med externa medel, uppgår till cirka 16 personer. Vår största finansiär är Finlands Akademi.

Vi har sammanställt en rapport om vår verksamhet under året 2019.
Läs Samforsks årsberättelse här

Den andra upplagan av rapporten ”Voting and Public Opinion in Finland” är nu tillgänglig!
Ladda ned rapporten här

Till vårt specialkunnande hör frågeundersökningar och experimentell forskning. Vi utför panelundersökningar via nätet, traditionella enkätundersökningar, survey experiment, samtalsdemokratiska experiment t.ex. medborgardiskussioner. Vår online plattform ”Virtual Polity” kan användas för forskning om politisk kommunikation online. Experiment som metod har under de senaste åren blivit en integrerad del av forskningen hos oss. Våra forskare har ett brett metodkunnande. För tillfället koordinerar institutet t.ex. den nationella valundersökningen i Finland.

Vi har ett omfattande nationellt och internationellt samarbete med världsledande forskare och forskningsinstitut inom demokratiforskning, forskning om medborgarnas politiska deltagande samt om demokratiska innovationer. Forskarutbyte är en viktig del av vår verksamhet. Tematiskt utgör demokratiforskning och val- och väljarforskning våra centrala forskningsområden. Eftersom vi är ett akademiskt forskningsinstitut genomför vi i första hand undersökningar som har ett klart vetenskapligt syfte men vi har även hand om uppdragsforskning.

Utvecklingsprojekt

Forskning

Studerande med en laptop

Samarbete

Demokratiforskning fokuserar på den representativa demokratins förändring och dess konsekvenser för politiskt beteende. Institutet koordinerade mellan åren 2006 och 2014 verksamheten i toppforskningsenheten Democracy: A Citizen Perspective vid Åbo Akademi. Inom ramen för toppforskningsenheten undersöktes den representativa demokratins utmaningar samt möjligheter till att komplettera den representativa formen av demokrati med olika former av deltagardemokrati. I institutets regi har även under professor Grönlunds ledning i samarbete med forskare från Åbo Universitet och Tammerfors Universitet ordnats sex stycken i finländsk kontext unika – och även i internationell kontext för demokratiforskningen betydelsefulla – experiment i demokratiska medborgarsamtal – tre stycken genomförda som tillfällen där människor deltog på plats och tre stycken utförda via Internet.

Samforsk har en ledande roll i det finländska valforskningssamarbetet. Institutets föreståndare, professor Kimmo Grönlund, är ordförande för det finländska valforskningsprogrammet sedan år 2011. För tillfället fungerar forskare Marina Lindell som konsortiets ledningsgrupps sekreterare. Inom ramen för detta arbete görs i samband med varje riksdagsval en landsomfattande enkätundersökning – the Finnish National Election Study, FNES – vilken är den viktigaste valundersökningen i Finland. Institutets val- och väljarforskning fokuserar tematiskt på bl.a. väljarrörlighet, kandidatcentrerat röstningsbeteende, väljarbeteende på internet och politiska skiljelinjer i väljarkåren. Institutets valforskning har även de två senaste riksdagsvalen (2011 och 2015) kompletterats med elektroniska panelundersökningar. Inför nästa nationella valundersökning, som genomförs i anslutning till riksdagsvalet 2019, har en arbetsgrupp med ansvar för utformningen av enkäten tillsatts. I den ingår akademiforskarna Peter Söderlund och Kim Strandberg. Institutet har även ett utbrett nordiskt och internationellt samarbete gällande val- och väljarforskningen.

Samhällsopinion och särskilt finlandssvensk opinion undersöks i huvudsak genom opinionsundersökningarna Barometern och Språkbarometern som har initierats av institutet. Dessa opinionsundersökningar har genomförts regelbundet sedan år 2002 och analyserar finlandssvensk opinion, språkval, servicenivån på eget modersmål, konsumtionsmönster och andra aktuella frågeställningar.

Uppdaterad 6.2.2020