Skriv här det du söker efter!

Åbo samtalar

Åbo samtalar

Åbo samtalar projektets slutrapport publicerades under en presskonferens 2.12.2020 kl. 9:30.
Rapporten kan laddas ned här.
Inspelningen av presskonferensen hittar du här.
Powerpoint-presentationen kan laddas ned här.

Material från webbinariet 28.5.2020:
Preliminära resultat (Kaisa Herne, Tammerfors universitet ja Kimmo Grönlund, Åbo Akademi)
Pressmeddelande
Inspelning

Åbo samtalar, vad handlar det om?
Finns det tillräckligt med cykelvägar i Åbo? Går bussarna tillräckligt ofta? Är centrum tillgängligt för personer med funktionsnedsättning? Finns det tillräckligt med parkeringsplatser? Kan barn röra sig tryggt på egen hand i centrum? Åbo stad förbereder en ny generalplan till år 2029 och vill höra invånarnas erfarenheter, åsikter och mål angående trafiken i centrum. I Åbo samtalar -projektet undersöks åbobornas åsikter angående trafikarrangemangen i centrum. Resultaten ges stadsfullmäktige för kännedom. Stadsfullmäktige behandlar generalplanen under år 2020.

Vad är en medborgarpanel?
Den representativa grupp medborgare som samlas till medborgardiskussion tar sig an en samhällelig fråga och diskuterar den i smågrupper med hjälp av en utbildad moderator. Deltagarna i medborgarpanelen hör olika synpunkter, får objektiv bakgrundsinformation, och överväger sedan dessa grundligt och jämbördigt. Medborgarpaneler ger beslutsfattarna en möjlighet att få ta del av en genomtänkt och mångsidig folkopinion. Medborgarpaneler och andra motsvarande rådslag kompletterar den representativa demokratin, och deras syfte är att öka på folkligt deltagande i beslutsfattandet. Medborgarpanelerna har under de senaste åren använts brett för olika ämnen inom olika förvaltningsnivåer. Exempelvis för miljöfrågor, kommunsammanslagningar och moralfrågor.

Var och när?
Medborgarpanelen Åbo samtalar, arrangeras i början av maj som en nätdiskussion. Deltagarna diskuterar om trafikarrangemangen i Åbo centrum i smågrupper hemifrån med hjälp av webbkamera och mikrofon.

Vem ordnar?
Åbo samtalar arrangeras i samarbete med Åbo stad, Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Projektets huvudsakliga finansiär är Åbo stadsforskningsprogram.

Vem får delta?
De medborgare som har fått en inbjudan till medborgarpanelen Åbo samtalar, har slumpmässigt valts ut via Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata. Alla medborgare i åldern 15-79 som är bosatta i Åbo har lika stor chans att få en inbjudan till diskussionen. Alla som har mottagit inbjudan kan anmäla sig som frivilliga att delta i medborgarpanelen genom att svara och skicka tillbaka enkäten senast den 14 april 2020, antingen på nätet, eller per post i svarsförsändelsekuvertet(enkäten är alltså inte öppen för alla kommuninvånare). Av de som har anmält sig som frivilliga, väljs sedan 172 deltagare slumpmässigt men med beaktande av ålder, kön, och stadsdel till medborgarpanelen. Målet är en så mångsidig grupp deltagare som möjligt. Närmare information om tidpunkten meddelas åt deltagarna i slutet av april.

Får man belöning för deltagandet?
Deltagarna får en belöning på 50 euro (skattepliktig inkomst).

Enkätundersökning
Adressuppgifter används enbart till att posta enkäter och annat material från projektet Åbo samtalar. Samtliga enkätsvar anonymiseras, så att inga enskilda svar kan ihopkopplas till en specifik person. Alla enkäter behandlas konfidentiellt – deras innehåll används enbart för forskning och informationen delas inte vidare. Inga deltagares namn, svar eller andra uppgifter offentliggörs.

Undersökningens dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 12.10.2022