Skriv här det du söker efter!

Hälsovetenskaper – Forskning och forskare

Hälsovetenskaper – Forskning och forskare

FORSKNINGSPROGRAMMET INOM ÄMNET VÅRDVETENSKAP 2020-2023 

Forskningsprogrammet inom hälsovetenskaper och ämnet vårdvetenskap förverkligas dels inom olika projekt under ledning av ämnets seniorforskare, dels genom postdoktoral forskningsverksamhet – där även doktorander och magisterstuderande involveras – inom nationella, nordiska och internationella nätverk och forskargrupper.

Forskningsprogrammet inom ämnet vårdvetenskap består av följande forskningsområden: 

  1. Caritativ vårdteori
  • Medlidande och medkänsla i hemvården, Jessica Hemberg
  • Ensamhet och unga i Svenskfinland, Jessica Hemberg
  • Development of care for persons experiencing suffering and health problems after religious disaffiliation, Linda Nyholm, Camilla Koskinen, Peter Nynäs, Maria Björkmark
  • Kreativt skrivande och vårdande, Linda Nyholm, Camilla Koskinen, Johanna Sundbäck-Forsell
  • Försakelsens betydelse för hälsan, Camilla Koskinen, Mårten Björkgren, Monika Koskinen
  1. Klinisk vårdvetenskap
  • Avancerad klinisk vård (AKS), Lisbeth Fagerström
    • Avancerade kliniska sjukskötaren i finsk och nordisk kontext
  • Avancerad hemvård, Heli Vaartio-Rajalin, Lisbeth Fagerström, Susanna Nylund
    • Utveckling av klientcentrerad, säker, kompetent och effektiv hemsjukhusverksamhet
  • Fortlöpande anpassning och rehabilitering vid Parkinson – mer än medicinering, Heli Vaartio-Rajalin
    • Tillsammans med individer med Parkinson utveckla deras habilitering och rehabilitering mot evidensbasering, personcentrering och kontinuitet genom innovativa lösningar
  • Social- och hälsovård i förändring – Sköra äldre i hemvården, Jessica Hemberg
  • Vårdpersonalens kliniska kompetens och patienternas trivsel inom äldrevården, Lisbeth Fagerström, Irén Vikström
  • Personcentrerad kreativ vårdkonst inom äldrevården, Lisbeth Fagerström, Heli Vaartio-Rajalin
  • Evaluering av Sol i minne-projektet, Heli Vaartio-Rajalin, Pamela Jokisalo
  1. Hälsa i ett livsloppsperspektiv
  • @geing Online – Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre, Anna Forsman, Linda Nyholm, Johanna Nordmyr, Emilia Viklund
  • European Welfare Models and Mental Wellbeing in Final Years of Life (EMMY), Anna Forsman, Linda Nyholm, Johanna Nordmyr
    • olika välfärdsmodellers påverkan på det psykiska välbefinnandet bland personer 80 år och äldre i Finland, Italien, Norge och Spanien (2017-2019)
    • https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and-programmes/european-welfare-models-and-mental-wellbeing-in-final-years-of-life-emmy-
  • EDGAR – Evaluering av den österbottniska drogförebyggande modellen (PEPP), Anna Forsman, Johanna Nordmyr
    • Inom projektet (2018-2021) utvärderas den österbottniska drogförebyggande modellen (PEPP) som ägs av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
  • Arbetshälsa för åldrande arbetstagare, Lisbeth Fagerström, Stina Wallin
    • Arbetsrelaterad tilltro i relation till arbetsförmåga, arbetsengagemang och –motivation hos 45 och äldre hemvårdare och ingenjörer
  • Digitaliseringens möjligheter och utmaningar i det moderna hälsofrämjande arbetet – äldres egna upplevelser och subjektiva välbefinnande, Anna Forsman, Emilia Viklund
  • I TID – Rätt insatser i rätt tid för främjande av psykisk hälsa och förebyggande av rusmedelsproblematik bland barn och unga i Österbotten, Anna Forsman, Johanna Nordmyr
  1. Välfärdsteknologi
  1. Ledarskap och utveckling av hälsovården
  • FFFF (Flexibla, Flerspråkiga, Fördjupade och Fortbildande studier i en mångkulturell digital värld), Lisbeth Fagerström, Linda Nyholm, Pamela Jokisalo, Pia Nygårdas
    • Kvalitetsledning inom äldrevård och -omsorg, välfärdsteknologi i vården, språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete
    • https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/social-och-halsovard/ffff-kontinuerligt-larande/
  • SOHU-instrumentet för klassificering av äldre klienters vårdbehov ledarskap, Lisbeth Fagerström
  • Management of patient safety calls for a comprehensive review of the activities, Lisbeth Fagerström, Auvo Rauhala, Mari Plukka
    • Patientsäkerhet inom specialsjukvården

 

  1. Hälsovetenskapernas didaktik
  •  TerOpe – OKM project – Professional Competence Development and Continues Education of Health Sciences Teacher, Monika Koskinen, Camilla Koskinen
    • o   Avslutat 2019. TerOpe-projektet reformerade nationellt lärarutbildning inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdena och utvecklade en fortbildningsmodell för lärare baserat på framtida kompetenskrav. Projektet startade en gemensam utbildningshelhet gällande digital kompetens att användas inom lärarnas grundutbildning och fortbildning. Som ett resultat av projektet ökar lärarnas, lärarutbildarnas och studerandes kompetens och det tvärvetenskapligt samarbete ökar.

Uppdaterad 20.3.2024