Skriv här det du söker efter!

SAMSYN

SAMSYN

Tid

1.8.2021–31.12.2025

Projektägare

Åbo Akademi (Hälsovetenskaper)

Samarbetsparter

 • Vasa stad
 • Korsholms kommun
 • Finansiär

 • Vasa stad (huvudfinansiär)
 • Budget

  380 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  380 000 euro (100%)

  SAMSYN Tidiga mångprofessionella insatser för att systematiskt stödja barns och ungas välbefinnande i skolkontexten: Från forskningsdata till evidensbaserad samverkan

  Skolkontexten är en central arena för barn och ungas välbefinnande där lärare och övriga yrkesgrupper har en viktig roll i att stöda elevernas lärande och välbefinnande. Här utgör bl.a. mångprofessionell samverkan inom skolkontexten samt samverkan mellan skolan, hemmen och andra arenor i det tidiga främjande och förebyggande insatserna för att stöda barn och ungas välmående viktiga utgångspunkter. I den tidigare forskningen kring elevers välbefinnande och relaterade främjande insatser framkommer kunskapsluckor kring hur välbefinnandet kan stödas redan i de lägre årskurserna samt vid övergången från årskurs sex till årskurs sju. Projektet SAMSYN tar fasta på dessa mindre beforskade områden och fokuserar på främjandet av välbefinnande i lärmiljöerna bland elever i årskurser 4-8.

  Projektet SAMSYN innebär en påbyggnad och utvidgning av de Åbo Akademi-baserade forskningsprojekten I TID (2020-2023) och SIKTE (2022-2024), och även projekten VVV, FRAM och EDGAR. I dessa projekt har skolpersonal och vårdnadshavare identifierat ett behov av att särskilt fokusera på psykosocial hälsa och välbefinnande inom det främjande och tidigt förebyggande hälsoarbetet riktat till barn och unga, samt vikten av att tillämpa ett systemperspektiv. Projektet SAMSYN tillämpar en tvärvetenskaplig ansats med utgångspunkt i de hälsovetenskapliga, socialvetenskapliga och pedagogiska disciplinerna.

  Projektets målsättningar omfattar följande:
  – att generera en helhetsbild av hur barns och ungas välbefinnande utvecklas från årskurs fyra till åtta och hur det samspelar med olika faktorer, inklusive motivation och lärande
  – att via en uppföljande enkätstudie och också andra metoder följa upp skolrepresentanters och föräldrars syn på det hälsofrämjande arbetet i skolan, och tillsammans pilotera nya arbetssätt (bl.a. en digital databas/verktyg)
  – att framta rekommendationer för stödandet av elevers välbefinnande i skolkontexten samt utveckla kurser och studiehelheter som integreras med befintliga studieprogram vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt inom fortbildningshelheter riktade till lärare, elevvårdspersonal och andra intressenter

  SAMSYNs projektverksamhet koncentreras till Vasa stad och Korsholms kommun. De tillämpade metoderna omfattar en longitudinell enkätstudie med upprepad enkätdatainsamling bland elever, samt enkätstudier bland skolpersonal och vårdnadshavare. Dessutom tillämpas samskapande metoder i vidareutvecklingen av hälsofrämjande arbetssätt och samarbetsmodeller – i samverkan med yrkesgrupper i skolkontexten och andra relevanta parter.

  Projektteamet består av följande personer:

  Äldre universitetslektor Anna K. Forsman, Hälsovetenskaper (projektledare)
  Universitetslektor Johanna Nordmyr, Hälsovetenskaper (projektkoordinator)
  Biträdande professor Johan Korhonen, Socialvetenskaper
  Universitetslektor Anna Widlund, Pedagogik
  Äldre universitetslektor Christel Sundqvist, Pedagogik
  Doktorand Linda Österholm, Socialvetenskaper
  Doktorand Sanna Tuomela, Hälsovetenskaper

  Projektets huvudfinansiär är Vasa stad, medan systerprojekten SIKTE och I TID stöds av Högskolestiftelsen i Österbotten, Svenska kulturfonden samt Svensk-Österbottniska samfundet.

  Kontakta oss

  Johanna Nordmyr

  Universitetslektor 

  i vårdvetenskap

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Anna Forsman

  Äldre universitetslektor 

  i hälsovetenskaper

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida