Skriv här det du söker efter!

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Tid:

1.9.2021–30.6.2024

Finansiär:

  • Svenska kulturfonden
  • Föreningen Konstsamfundet
  • Högskolestiftelsen i Österbotten
  • Aktiastiftelsen

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

318 000 euro

Övriga projektparter:

  • Konstuniversitetet

Samarbetsparter:

  • Arcada
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Prakticum
  • Axxell
  • Yrkesakademin i Österbotten

Kreativ personcentrerad vårdkonst är ett fortbildnings- och utvecklingsprojekt i Svenskfinland som genomförs i samarbete mellan Åbo Akademi (Enheten för hälsovetenskaper och Centret för livslångt lärande), Konstuniversitetet samt närvårdar- och sjukskötarutbildningar i Svenskfinland (Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia och Arcada). 

Projektet avser utveckla, implementera och evaluera ett kreativt, personcentrerat arbetssätt och -verktyg med konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen för att långsiktigt förändra vårdkulturen i Svenskfinland.  

Projektet består av tre delprojekt med syften att

a) utbilda vårdlärare inom finlandssvenska yrkesutbildningar som ger närvårdar- och sjukskötarexamen att integrera kreativ personcentrerad vårdkonst i undervisningen riktad till äldrevården  

b) implementera det nya arbetssättet och nya arbetsmetoder i äldrevården genom att utveckla närvårdar- och sjukskötarstuderandes färdigheter och kompetens för kreativ personcentrerad vårdkonst genom utveckling av kursplanerna för både de teoretiska och praktiska studierna inom äldrevården 

c) evaluera effekten av verksamheten på olika plan: hos de utbildade vårdlärarna, närvårdar- och sjukskötarstuderande samt hos handledande personal inom äldrevårdspraktiker, där evalueringen omfattar en analys av faktorer i verksamhetsmiljön som möjliggör eller förhindrar etablering av kulturella och konstnärliga arbetssätt och processer.   

Kontakta oss

Heli Vaartio-Rajalin

Biträdande professor (tenure track) 

i gerontologisk vård

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

heli.vaartio-rajalin@abo.fi

Tfn +358 503427164

Lisabet Sandin-Kula

Utbildningsplanerare 

vid Centret för livslångt lärande, CLL

Centret för livslångt lärande

lisabet.sandin-kula@abo.fi

Tfn +358 505910277