Skriv här det du söker efter!

Geologi och mineralogi – forskning och personal

Geologi och mineralogi – forskning och personal

Forskning

Vid Åbo Akademi sker den geologiska forskningen främst inom områdena berggrundsgeologi och miljögeokemi. Berggrundsgeologin prioriterar forskning inom den Fennoskandiska skölden; dess uppkomst, utveckling och resurser. Vi är specialiserade på magmatisk petrologi, strukturgeologi, isotopgeologi och mineralogi. Tyngdpunkten inom den miljögeokemiska forskningen ligger på hur antropogena och klimatrelaterade geokemiska processer på landområden påverkar vattendrag. Vi identifierar riskfaktorer samt utvecklar strategier och metoder för att minska på miljöbelastningen på vattendrag och Östersjöns kustområden.

En person vadar i ett dike.
Hur det ser ut i våra vattendrag och i Östersjön är starkt beroende av klimatförändringar, geologin och markanvändningen. Inom miljögeokemin studerar vi interaktionen mellan hydrogeokemiska processer i avrinningsområdet och vattendragen. Studenterna har möjlighet att vara involverade i forskningsarbetet. Foto: Peter Österholm

Forsknings- och undervisningspersonal

Lärare

Olav ”Joffi” Eklund, professor
Forskningsprofil och publikationer

  • magmatisk petrologi, Fennoskandiska sköldens berggrundsgeologi
  • miljömineralogi: karbonering av mafiska silikater, bästa kalksten för avsvavling, glimmermineraler som ammoniumadsorberare

Kaisa Nikkilä, universitetslektor
Forskningsprofil och publikationer

  • strukturgeologi, analog modellering och tektonik
  • migmatitiska komplexet i södra Finland

Fredrik Strandman, universitetslärare
Forskningsprofil och publikationer

Peter Österholm, professor i miljögeologi, ämnesansvarig
Forskningsprofil och publikationer

  • Mark- och vattengeokemi
  • Markanvändningens och klimatförändringens inverkan på vattendrag

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=IvhoC0AAAAAJ&hl=en&oi=ao

Sören Fröjdö, laboratorieingenjör (labboratorieservice)

Foto: Kaisa Nikkilä.

Forskare och doktorander

Jon Engström, doktorand

Anna Johnson, doktorand

Alf Lindroos, projektforskare (Murbruksdatering, C14-datering)

Stefan Mattbäck, doktorand: analys av sura sulfatjordar, karakterisering och kartläggning

Miriam Nystrand, projektforskare

Miradje Rama, doktorand

Evgenia Salin, forskardoktor

Anna Saukko, doktorand

Oliver Teräs, doktorand

Mats Willner, doktorand

 

Adress

Åbo Akademi
Geologi och mineralogi
Akademigatan 1
20500 Åbo

Uppdaterad 8.3.2024