Skriv här det du söker efter!

Fältbaserade identifikationsmetoder för sura sulfatjordar

Fältbaserade identifikationsmetoder för sura sulfatjordar

Tunnistus

Finansiär:

 • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta
 • Liikennevirasto
 • Vapo Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • WSP Finland Oy
 • Oulun Energia Oy / Turveruukki Oy
 • Maveplan Oy
 • Suomen ympäristökeskus
 • Geologian tutkimuskeskus ja Åbo akademi

Projektägare:

Suomen ympäristökeskus

Övriga projektparter:

 • Åbo Akademi
 • Geologian tutkimuskeskus

Hankkeen tavoitteena on kehittää maasto/kenttälaboratorio-olosuhteissa luotettavasti toimiva happamien sulfaattimaiden tunnistusmenetelmä, joka korvaisi nykyisin käytössä olevan aikaa vievän inkubointimenetelmän. Tavoitteena on myös kehittää menetelmä, jolla voidaan arvioida maaperän happamuuspotentiaalia. Hankkeen tavoitteena on lisäksi viedä sulfaattimaihin liittyvää tutkimustietoa käytännön toimijoille alueella.

Hankkeen toiminta jakautuu kolmeen osatehtävään:

Osatehtävä 1: Nopeiden tunnistusmenetelmien kehittäminen ja laadunvarmistus

Hankkeessa valitaan olemassa olevaan tietoon perustuen aiemmin tutkituista menetelmistä hankkeen tarkoitusperiin soveltuvat happamien sulfaattimaiden tunnistamismenetelmät kehitystyöhön. Menetelmiä jatkokehitetään ja yksinkertaistetaan nopeampaan maasto/kenttälaboratorio-olosuhteisiin tapahtuvaan tunnistamiseen paremmin soveltuviksi, mutta riittävän laadukkaan tunnistustuloksen aikaansaamiseksi. Osatehtävässä kehitetään lisäksi menetelmiä maaperän happamuuspotentiaalin arvioimiseksi.

Osatehtävä 2: Uusien tunnistusmenetelmien soveltuvuus maasto/kenttälaboratorio-olosuhteisiin

Selvitetään ensimmäisessä osatehtävässä kehitettyjen ja testattujen tunnistusmenetelmien soveltuvuutta sulfaattimaiden kartoittamiseen maasto/kenttälaboratorio-olosuhteissa erityyppisillä happamilla sulfaattimailla.  Maastotutkimuksissa verrataan uusia menetelmiä perinteisesti käytössä oleviin tunnistusmenetelmiin analysoimalla rinnakkaisia näytteitä eri menetelmillä ja arvioidaan menetelmien käytettävyyttä sekä tulosten luotettavuutta.

Osatehtävä 3: Tiedonvälitys ja yhteistyö

Hankkeen aikana toteutetaan vuorovaikutteista suunnittelua hanketoimijoiden ja sidosryhmien välillä. Hankeaikana jaetaan tietoa happamista sulfaattimaista ja niihin liittyvästä problematiikasta sekä niiden tunnistamisesta. Hankkeen loppuraportointi sisältää selvityksen erilaisten nopeiden tunnistusmenetelmien soveltuvuudesta happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen laboratorio- ja maasto-olosuhteissa pohjoisen olosuhteissa sekä ohjeistuksen soveltuvien menetelmien käyttöä varten. Osatehtävään sisältyy hankkeen viestintä, tiedottaminen ja hankehallinto.

Kontakta oss

Peter Österholm

Akademilektor 

peter.osterholm@abo.fi

Tfn +358 505828490