Skriv här det du söker efter!

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

KLIVA

Tid:

2.9.2019–31.5.2022

Finansiär:

  • Interreg Botnia-Atlantica Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektägare:

NMT-centralen i Södra Österbotten

Budget:

1 836 424 euro

Övriga projektparter:

  • Länsstyrelsen i Västerbotten
  • Linné-universitetet
  • Åbo Akademi
  • Sveriges Geologiska Undersökningar
  • Geologiska forskningscentralen
  • Skogsstyrelsen Region Nord
  • Finlands skogscentral Södra serviceområdet
  • Finlands miljöcentral

Projektet skall utifrån ett avrinningsområdesperspektiv skapa modeller för hur vattenbalansen i landskapet och urlakningen av metaller från sura sulfatjordar påverkas av klimatförändringar. Vidare skall projektet utveckla och testa kommunikationsmodeller.

KLIVA-projektet syftar till att öka den regionala beredskapen inför extrema väderfenomen och samtidigt förbättra förutsättningarna för livsmedels- och skogproduktion i ett klimat i förändring. KLIVA stimulerar till klimatanpassade åtgärder inom jord- och skogsbruk genom att utgå från en helhetssyn på vattenflöde och vattentillgång i ett avrinningsområde. Genom naturligare vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och friskare vatten.

Kontakta oss

Peter Österholm

Akademilektor 

peter.osterholm@abo.fi

Tfn +358 505828490