Skriv här det du söker efter!

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Tid

2.9.2019–31.5.2022

Projektägare

NMT-centralen i Södra Österbotten

Övriga projektparter

 • Länsstyrelsen i Västerbotten
 • Linné-universitetet
 • Åbo Akademi
 • Sveriges Geologiska Undersökningar
 • Geologiska forskningscentralen
 • Skogsstyrelsen Region Nord
 • Finlands skogscentral Södra serviceområdet
 • Finlands miljöcentral
 • Finansiär

 • Interreg Botnia-Atlantica Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Budget

  1 836 424 euro

  Projektet skall utifrån ett avrinningsområdesperspektiv skapa modeller för hur vattenbalansen i landskapet och urlakningen av metaller från sura sulfatjordar påverkas av klimatförändringar. Vidare skall projektet utveckla och testa kommunikationsmodeller.

  KLIVA-projektet syftar till att öka den regionala beredskapen inför extrema väderfenomen och samtidigt förbättra förutsättningarna för livsmedels- och skogproduktion i ett klimat i förändring. KLIVA stimulerar till klimatanpassade åtgärder inom jord- och skogsbruk genom att utgå från en helhetssyn på vattenflöde och vattentillgång i ett avrinningsområde. Genom naturligare vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och friskare vatten.

  Kontakta oss

  Peter Österholm

  Professor 

  i miljögeologi

  Geologi och mineralogi

  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik
  Till projektets webbsida