Skriv här det du söker efter!

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

KLIVA

Tid:

2.9.2019–31.5.2022

Finansiär:

  • Interreg Botnia-Atlantica Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektägare:

NMT-centralen i Södra Österbotten

Budget:

1 836 424 euro

Övriga projektparter:

  • Länsstyrelsen i Västerbotten
  • Linné-universitetet
  • Åbo Akademi
  • Sveriges Geologiska Undersökningar
  • Geologiska forskningscentralen
  • Skogsstyrelsen Region Nord
  • Finlands skogscentral Södra serviceområdet
  • Finlands miljöcentral

Projektet skall utifrån ett avrinningsområdesperspektiv skapa modeller för hur vattenbalansen i landskapet och urlakningen av metaller från sura sulfatjordar påverkas av klimatförändringar. Vidare skall projektet utveckla och testa kommunikationsmodeller.

KLIVA-projektet syftar till att öka den regionala beredskapen inför extrema väderfenomen och samtidigt förbättra förutsättningarna för livsmedels- och skogproduktion i ett klimat i förändring. KLIVA stimulerar till klimatanpassade åtgärder inom jord- och skogsbruk genom att utgå från en helhetssyn på vattenflöde och vattentillgång i ett avrinningsområde. Genom naturligare vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och friskare vatten.

Kontakta oss

Peter Österholm

Akademilektor 

Geologi och mineralogi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

peter.osterholm@abo.fi

Tfn +358 505828490