Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram i matematik, fysik, kemi och geologi

Doktorandprogram i matematik, fysik, kemi och geologi

Inom doktorandprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi finns följande huvudämnen:

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi

Forskningsplanen skrivs enligt anvisningarna i den individuella studieplanen (ISP) och bifogas till ansökan. Du hittar ISP:en och mer information under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

  • forskarstudier, 40 sp
  • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

  • forskarstudier, 40 sp
  • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I den individuella studieplanen (ISP) ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Forskarstudier inom doktorandprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi

Forskarstudierna inom doktorandprogrammet i matematik, fysik, kemi och geologi 40 sp, ska stöda avhandlingsarbetet. Du gör upp studierna i samråd med handledaren. Du kan avlägga studierna vid Åbo Akademi eller annat universitet.

Studierna omfattar:

  • minst 25 sp i huvudämnet i examen
  • max 5 sp för deltagande i konferenser (för 5 sp krävs minst 2 internationella konferenser med eget bidrag)
  • max 5 sp för språkstudier

Fakulteten rekommenderar att arbetslivsfärdigheter registreras som en del av forskarstudierna, motsvarande 10-20 sp. Arbetslivsfärdigheter består av t.ex. undervisnings- och handledningsarbete, pedagogiska färdigheter, kommunikation, vetenskapligt skrivande, dator- och språkkunskaper samt studier i universitetspedagogik.

Uppdaterad 10.2.2022