Skriv här det du söker efter!

Geologi

Geologi

Geologi och mineralogi

Vi har bara ett jordklot och dess resurser skall räcka till för oss alla. Du som studerar geologi och mineralogi lär dig om jorden som ett dynamiskt system som ständigt befinner sig i förändring – en historia som började för 4565 miljoner år sedan. I dina studier lär du dig om processer som hjälper oss förstå hur vår planet fungerar, varför vi kan bo här och vad som händer om något rubbar de geologiska processerna. Studierna ger dig insikter i olika geologiska material (mineral, bergarter, sediment och vatten), jordens uppbyggnad i olika lager och hur plattektoniken förändrar jordskorpan, samt den geologiska utvecklingen i olika områden. Dina geologiska kunskaper kan tillämpas i hanteringen av jordens begränsade naturresurser (t.ex. malmer, sällsynta metaller, rent vatten, kol och olja), inom väg- och vattenbyggnadsteknik och för att lösa olika miljöproblem innan de blir miljökatastrofer.

Studier i geologi och mineralogi ger bred ämneskunskap och nyttiga arbetsmetoder. En del av studierna äger rum ute i fält, där du lär dig observera geologiska fenomen. Ett kort biämne för alla geologistuderande är kemi, men du kan skräddarsy din utbildning genom andra biämnen och valfria studier. På magisternivån har du möjlighet att ytterligare specialisera dig inom berggrundsgeologi eller miljögeokemi. Geologi och mineralogi kan även läsas som biämne.

Vi står inför flera globala utmaningar som kan lösas med geologisk kunskap; allt från att försäkra tillgången till rent dricksvatten till att förse samhället med råvaror som brutits genom hållbar gruvdrift.

Laura Puronaho.

Vid Åbo Akademi sker den geologiska forskningen främst inom områdena berggrundsgeologi och miljögeokemi. Berggrundsgeologin prioriterar forskning inom den Fennoskandiska skölden; dess uppkomst, utveckling och resurser. Vi är specialiserade på magmatisk petrologi, strukturgeologi, isotopgeologi och mineralogi. Tyngdpunkten inom den miljögeokemiska forskningen ligger på hur antropogena och klimatrelaterade geokemiska processer på landområden påverkar vattendrag. Vi identifierar riskfaktorer samt utvecklar strategier och metoder för att minska på miljöbelastningen på vattendrag och Östersjöns kustområden.

Läs mera om vår forskning

Geologer arbetar traditionellt med malmletning, gruvgeologi, inom oljebranschen och i olika geologiska karterings- och grundforskningsuppgifter. Idag jobbar geologer även inom statlig och kommunal miljöförvaltning, materialvetenskaperna och i byggnadsbranschen. Många geologer arbetar som forskare inom universitet och forskningscentraler. Ämnet är internationellt och ger även arbetstillfällen utomlands. Det finns många spännande arbetsuppgifter inom geosektorn!

Kontakt

Besöksadress

Geohuset
Akademigatan 1
20500 Åbo

Postadress

Geologi och mineralogi
Åbo Akademi
Akademigatan 1
20500 Åbo