Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi och Arcada med i nytt projekt – mobilapplikation ska förebygga problem med sura sulfatjordar

Det nya projektet HaSuRiski upprättar riskkartor över sura sulfatjordar i Finland. Inom projektet tas en prototyp för en mobilapplikation fram. Appen använder maskininlärning och artificiell intelligens för att modellera riskkartorna och ska kunna hjälpa experter planera markanvändning i högriskområden.

Svavelhaltiga sura sulfatjordar orsakar den överlägset största metallbelastningen på finländska vattendrag. Arcada, Åbo Akademi, Geologiska forskningscentralen och Finlands miljöcentral SYKE medverkar i det nya projektet HaSuRiski, som upprättar riskkartor över olika typer av sura sulfatjordar i pilotområdena i Toby ås och Siikajoki älvs avrinningsområden.

Inom ramarna för projektet kommer Arcada producera en prototyp för en ny typ av mobilapplikation som kan användas för att bedöma vilken risk sulfatjordarna medför. Mobilapplikationen använder maskininlärning och artificiell intelligens på ett nytt och innovativt sätt. Åbo Akademi kommer tillsammans med GTK och SYKE att utreda faktorer som påverkar sulfatjordarnas belastning på vattendragen.

– Mobilappen kan hjälpa vattenhushållningsplanerare, entreprenörer och experter att planera markanvändning i högriskområden och rikta in rätt typ av åtgärder redan i terrängen, säger Kaj-Mikael Björk, överlärare i analytik och logistik på yrkeshögskolan Arcada.

Klimatförändringen påverkar jordarnas vattenbalans

Markanvändning på sura sulfatjordar medför risker för vattendragens kemiska och ekologiska status. Av miljömässiga och ekonomiska skäl måste också framtida klimatförändringar beaktas i markanvändningen. Med hjälp av riskkartläggning identifieras områden med hög risk för försurning och metallbelastning. Målet är att vattenskyddsåtgärder och risker i samband med markanvändning ska kunna beaktas redan i planeringsstadiet.

– Åbo Akademi och våra projektpartner har omfattande forskningserfarenhet av sura sulfatjordar inklusive deras effekter på vattendrag och miljömetoder. I kombination med Arcadas spetskunnande inom maskininlärning kan vi tillsammans skapa mervärde av den omfattande informationen som under en lång tid tagits fram av geologer i Finland, säger Peter Österholm, akademilektor vid Åbo Akademi.

HaSuRiski, Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (”Riskkartläggning av sura sulfatjordar”) finansieras av NTM-centralens understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket och av K.H. Renlunds stiftelse. Finlands miljöcentral samordnar projektet, där även Arcada, Geologiska forskningscentralen och Åbo Akademi deltar. Huvudkoordinator är projektchef Ritva Nilivaara.

Läs mer om projektet HaSuRiski på finska här. Extern länk

Mera information: 
Ritva Nilivaara
E-post:ritva.nilivaara@syke.fi
Telefon: 0295 252052