Skriv här det du söker efter!

CLL:s fokus på hållbar utveckling

CLL:s fokus på hållbar utveckling

Vid Centret för livslångt lärande finns en lång erfarenhet av arbete inom hållbar utveckling och en strävan efter att främja de globala hållbarhetsmålen. En lång erfarehet innebär också ett brett kontaktnät i hållbarhetsfrågor. Rent tematiskt arbetar CLL för hållbarhet till exempel genom innovativa digitala lärmiljöer och genom att erbjuda kurser som stärker kompetenserna som ett föränderligt samhälle kräver.

Bland annat följande verksamheter har fokus på hållbar utveckling:

  • Vid CLL administreras den tvärvetenskapliga kurshelheten Sustainability Studies där fakulteten för naturvetenskaper och teknik är examinator. Kurshelheten kan väljas som biämne och kurserna ges i samarbete med ett flertal ämnen vid Åbo Akademi. En del av kurserna i helheten ges via Öppna universitetet vid Åbo Akademi och kan således avläggas också av utomstående.
  • CLL koordinerar Åbo Akademis deltagande i European School of Sustainability Science and Research (ESSSR) som arbetar för ökat hållbarhetsrelaterat samarbete inom forskning och undervisning.
  • CLL administrerar och deltar i ett flertal utvecklingsprojekt och nätverk kring hållbarhetsrelaterade teman, till exempel Baltic University Programme Finland och Keke-forum och projekt inom energiteknik, samt fortbildning för lärare och personal inom social- och hälsovård.

Läs mera på temat hållbarhet inom CLL

Åbohögskolorna som hållbarhetsvägvisare och -föregångare?

Mot minskade kodioxidutsläpp genom en gemensam färdplan för högskolorna.

Twinning – ömsesidigt stöd för att förebygga, utreda och lagföra korruptionsbrott i Zambia.

Webbinarier om hållbarhet, utbildning och digitalisering nu tillgängliga för alla.

Centret för livslångt lärande satsar på personalens kunnande i hållbarhetsfrågor.

Cascade-projektet har ökat beredskapen för klimatrisker kring Östersjön.

Uppdaterad 2.11.2022