Skriv här det du söker efter!

Kollegialt lärande som ett steg mot ökad förståelse för hållbar utveckling

Kollegialt lärande som ett steg mot ökad förståelse för hållbar utveckling

Centret för livslångt lärande satsar på personalens kunnande i hållbarhetsfrågor.

Då Centret för Livslångt Lärande (CLL) år 2020 godkände sitt nya åtgärdsprogram förband sig organisationen samtidigt till att på lång sikt ”mångsidigt tillgodose samhällets behov av kontinuerligt lärande och skapa beredskap för hållbar utveckling” och därmed bidra till moderhögskolan Åbo Akademis strategiska målsättning att främja hållbar utveckling. Arbete för hållbar utveckling lyftes alltså fram som en för CLL central fråga och något som CLL behövde integrera i all sin verksamhet: projektens substans och administration, fortbildningarnas och kursernas innehåll och förverkligande, administration, ledarskap och praktiska lösningar.

Samtidigt steg organisationen in på en spännande väg av lärande och kompetensutveckling. Ett led in detta utgjordes av lärandekaféer (learning café) inom ramen för vilka merparten av kollegiet engagerades i processen att dela med sig av sin egen hållbarhetskunskap och lära sig av varandra.

 

Denna process av kollegialt lärande var inriktad på FN:s globala hållbarhetsmål och avancerade i olika etapper:

Inledningsvis hade alla i kollegiet en möjlighet att meddela vilka hållbarhetsmål de a) var bevandrade i och b) var villiga att planera ett lärandekafé kring.

Därefter bildades grupper på ca 3–6 personer kring kluster av hållbarhetsmål.

Grupperna fick i uppgift att planera 90 minuter långa lärandekaféer som gav en konkret, aktuell bild av läget i Finland på de områden som låg i fokus. Tyngdpunkten låg på deltagande: hälften av tiden skulle ägnas åt aktiviteter som på sätt eller annat engagerade deltagarna.

 

Det första lärandekafét förverkligades i september 2021 och fokuserade på hållbarhetsmål 1 (ingen fattigdom), 2 (ingen hunger) och 3 (god hälsa och välbefinnande). Sedan dess har ytterligare två lärandekaféer hållits med fokus på hållbarhetsmål 4, 5, 8 och 10. Samtliga kaféer har karaktäriserats av intresse, entusiasm och stor vilja att dela med sig inom kollegiet. Det avslutande lärandekaféet hålls i mars 2022.

Hur går processen därefter vidare? Alla de presentationer som hållits i samband med lärandekaféerna sparas med tanke på nyanställda och kolleger som inte har haft möjlighet att delta i serien som helhet. Kaféerna utvärderas också i lärande- och kvalitetssyfte. Därefter tas nästa viktiga steg, nämligen den deltagande processen med att hitta CLL:s egen hållbarhetsväg och de åtgärder som för organisationen mot den långsiktiga målsättningen. Delvis finns sådana åtgärder redan men dessa behöver ses över för att täcka verksamheten i sin helhet.

 

Processen har varit och är betydelsefull med tanke på CLL:s hållbarhetssträvanden, men också givet CLL:s ansträngningar att bygga en organisation med starkare samhörighet. Lärandekaféerna har under pandemitiden (om än virtuellt) fört samman kolleger över orts-, enhets- och verksamhetsområdesgränser och skapat en samhörighet som inte kan tas för given. Därmed kan man redan halvvägs konstatera att kaféerna förutom hållbarhetskunnande också producerat andra värdefulla fördelar.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida