Skriv här det du söker efter!

Åbohögskolorna som hållbarhetsvägvisare och -föregångare?

Åbohögskolorna som hållbarhetsvägvisare och -föregångare?

Åbohögskolorna har potential att bli föregångare inom hållbar utveckling och bör arbeta i en sådan riktning. Det anser styrgruppen för Åbohögskolornas samarbete (Turun korkeakoulujen neuvottelukunnan ja yhteistyön ohjausryhmä). Våren 2022 uppmanade styrgruppen därför högskolornas samarbetsgrupp för hållbarhet att formulera en plan för hur ambitionsnivån i praktiken kunde höjas.

Samarbetsgruppen består i detta nu av Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Dess uppgift är att kartlägga befintligt hållbarhetssamarbete, utveckla regionalt hållbarhetssamarbete och sprida information högskolor emellan.

Mått och steg för att effektivera hållbarhets(sam-)arbetet

Samarbetsgruppen lämnade i september in konkreta förslag som behandlades på styrgruppens möte 23.9.2022. För att effektivera hållbarhetsarbetet inom Åbohögskolorna, samt det hållbarhetsrelaterade samarbetet dem emellan, föreslog samarbetsgruppen ett antal åtgärder som torde genera nya initiativ och kontakter högskolor emellan:

  1. Ett årligt, regionalt hållbarhetsevenemang med start 2023 för att samla forskare, lärare och annan personal kring ett visst hållbarhetstema. De olika högskolorna skulle turvis agera värd för evenemanget. Förslagsvis kunde det första evenemanget fokusera på klimatpåverkan, vilket är ett viktigt tema för alla parter.
  2. Som en del av planeringen av hållbarhetsevenemanget skulle samarbetsgruppen förutom regelrätta mötena ordna tematiska träffar / workshops med bredare deltagande för att involvera och föra samman en större skara forskare, lärare och övrig person. Tematiskt skulle dessa träffar byggas upp kring UNIFI:s och Arene:s hållbarhetsteser och -principer.
  3. Informationsutbytet mellan högskolorna om hållbarhetsrelaterade webbinarier, evenemang, öppen verksamhet och dyl. skulle förbättras ytterligare.

Innovativitet, synergier och studentinvolvering

Samarbetsgruppens förslag bemöttes positivt. Styrgruppen betonade dock att mer tonvikt behöver läggas vid innovativt samarbete och synergier, synlighet, involvering av studenter och studentkårer, kolhandavtryck samt samverkan med andra regionala aktörer (t.ex. Åbo stad). De åtgärder som samarbetsgruppen föreslår ska alltså ses som delar av ett betydligt större pussel som behöver involvera högskolorna som helhet och samla aktörer kring en större och mer långsiktig agenda.