Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för farmaci

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för farmaci

Hur kan jag bli antagen?

Antagning inom utbildningslinjen för farmaci sker till farmaceututbildingen för att avlägga farmaceutexamen (kandidatnivå).

Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut (3 år)”.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Sökande till utbildningslinjen för farmaci ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under ”Begränsningar som gäller för antagning som studerande”.

Antagning 2020

I betygsurvalet 2020 varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ges poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realiaämnen eller språk. Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som krävs för utbildningen får hen inga poäng för dem. Hen kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga.

Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Information om poängsättning i betygsurvalet 2020 hittas på studieinfo.fi.

Information om urvalsprovet 2020 publiceras i ett senare skede.

Poängberäkning 2019

Till utbildningslinjen för farmaci söker man på basis av betyg och urvalsprov. Du får poäng i antagningen enligt följande:

Grundpoäng för betyg

Grundpoäng uträknas på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt den för hela Åbo Akademi gemensamma skalan. Den gemensamma skalan och poängsättning av övriga betyg från andra stadiet, kombinationsexamen och IB-, EB- och RP-betyg hittas information om på Åbo Akademis ansökningswebbsidor.

Tilläggspoäng för studentexamensbetyg

Inom utbildningslinjen för farmaci ges också tilläggspoäng för studentexamensbetyg i två av följande ämnen enligt denna skala:

Biologi, kemi, hälsokunskap, psykologi, fysik Max. 7 poäng

Tilläggspoängen ges enligt Åbo Akademis gemensamma skala för studentexamenspoäng.

Om man har skrivit flera realprov beaktas de två bästa vitsorden bland ämnena biologi, kemi, hälsokunskap, psykologi och fysik. Man kan få maximalt 14 tilläggspoäng.

Poäng för det obligatoriska urvalsprovet

Urvalsprovet kan ge max. 60 poäng. Urvalsprovet består av en kemidel och en ämnesprovsdel. Kemidelen ger högst 25 poäng och ämnesprovsdelen ger högst 35 poäng.

En sökande måste uppnå sammanlagt minst 4 poäng i urvalsprovet för att bli beaktad i urvalet.

Urvalsprov

Uppdatering 21.5.2019

Det rätta svaret i ämnesprovets uppgift 3 är A. 1 %. Uppgift 8 i kemiprovet är fel. Alla sökande får 1 poäng för uppgiften.

Det obligatoriska urvalsprovet till utbildningslinjen för farmaci (farmaceutexamen) anordnas fredagen den 17.5.2019 kl. 10.00–13.00.

Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt och samtidigt av Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Man kan bli antagen endast till det universitet, vars utbildning man har sökt till.

Man kan delta i urvalsprovet antingen i Helsingfors, Kuopio, Åbo, Vasa eller i Mariehamn. Vid ansökan görs en bindande anmälan på vilken ort och på vilket språk (finska eller svenska) den sökande ämnar skriva provet. Ingen separat kallelse skickas till dem som deltar i urvalsprovet.

Sökande till Åbo Akademi bör skriva urvalsprovet på svenska. Svar på finska beaktas inte.

Provorter för urvalsprovet i farmaci den 17.5.2019 kl. 10.00–13.00

Åbo Föreläsningssalarna IX och X i Natura-byggnaden, Turun yliopisto, Vattenborgsvägen 5
Vasa Akademisalen, Academill, Strandgatan 2
Mariehamn Högskolan på Åland, Neptunigatan 17
Helsingfors Information om salindelning kommer att finnas tillgängligt ca. en vecka innan provet. Hittas här:  https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-paikat.
Kuopio Provdeltagarna ska på provdagen kl 8.15-9.30 anmäla sig i Canthia-byggnadens 2 våning (Yliopistonranta 1C, B-dörren). Campuskartan hittas på: http://www.uef.fi/fi/yhteystiedot/kartat_kuopio

 

Om du deltar i urvalsprovet i Helsingfors, Åbo, Vasa eller i Mariehamn behöver du inte anmäla dig på urvalsprovsdagen, men du ska infinna dig i god tid utanför salen där provet hålls minst en halv timme innan provet börjar. Från entréhallen visas de sökande till salarna.

Urvalsprovsprocedur

Anvisningarna uppdaterade 11.4.2019

Tiden för urvalsprovet är tre timmar och omfattar ett prov i två delar (ämnesprov och kemiprov). Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden. I kemiprovet betonas uträkningar och matematiska uppgifter.

Ta med blyertspenna och radergummi, en godkänd kalkylator och ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass eller körkort).

Den sökande ska på varje svarspapper i urvalsprovet anteckna sin fullständiga personbeteckning (födelsedatum och signumdel).

Ordbok får inte användas vid urvalsprovet.

Till urvalsprovet får varken elektroniska kommunikationsmedel, armbandsur (gäller analoga/digitala armbandsur och smartklockor) eller proviant medtas, med undantag för en dricksflaska utan etikett. Penaler, väskor och mobiltelefoner (avstängda) ska lämnas invid provsalens väggar.

I urvalsprovet får endast en enkel basräknare användas, med vilken de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) kan utföras. Basräknaren bör även ha kvadratrotsfunktion samt får ha knappar för byte av tecken och procenträkning. Basräknaren får ha en eller flera strömknappar (ON/C, OFF), en knapp som tömmer arbetsminnet (CE), samt knappar för enkla minnesfunktioner (R-MC/MRC (även MR), MC, M+ och M-).

Alla andra beräkningsfunktioner, såsom parentes, valutaomvandlare, tullräknare, rabatträknare för summor (knapparna Euro, Local, TAX+, TAX-, GT, MU el. dyl.), samt mer avancerade funktioner är förbjudna.

Exempel på tillåtna räknare är:
•    Casio Petite fx-LC401 LV
•    Casio SL-450S
•    Sharp EL233S
•    Canon LC-211L
•    Texas Instruments TI-106 (Obs! Inte TI-106 II)
•    Texas Instruments TI-108

Observera att även andra räknare som uppfyller ovanstående krav kan användas i urvalsprovet.

Vid urvalsprovet delas vid behov ut behövliga tabeller för att kunna utföra numeriska logaritmiska uträkningar. Vid urvalsprovet är inga andra räknare, än ovan beskrivna, matematiska hjälpmedel (t.ex. tabellsamlingar, bruksanvisningar till räknare) eller programkort tillåtna.

Frågorna i ämnesprovet baserar sig på material i anknytning till farmaci. Materialet delas ut i början av provet. Med urvalsprovet mäter man sådana färdigheter som behövs både i studierna och inom den farmaceutiska branschen. Maxpoäng för ämnesdelen är 35.

Kemifrågorna i urvalsprovet gäller följande teman och uträkningar i anknytning till dem:

  • Substans- (ämnes)mängd, reaktionslikheter och stökiometri
  • Kemisk jämvikt och dess tillämpningar
  • Kemiska bindningar
  • Funktionella grupper och deras reaktioner
  • Grunderna i organisk kemi
  • Syra-basbegreppet och pH
  • Löslighet och framställning av lösningar

Urvalsprovsfrågorna i kemi baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna (1-5) enligt gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015). Maxpoäng för kemidelen är 25.

Fusk i urvalsprovet

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Sökande till Åbo Akademi som behöver specialarrangemang ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo så att den är universitetet tillhanda senast 10.4.2019 kl. 15:00.

Här hittar du mera information om hur du anhåller om specialarrangemang samt blankett för anhållan.

Tidigare års urvalsprov

2019 års urvalsprov och modellsvar

2018 års urvalsprov och modellsvar

Tidigare års urvalsprov och modellsvar


Antagning via ÖPU-leden

Anvisningarna uppdaterade 12.9.2019 och gäller för antagningen 2020

Behörig för studier vid utbildningslinjen för farmaci är den som inom Öppna Universitetet har avlagt kurser i farmaci omfattande minst 25 sp.

ÖPU-kvoten för utbildningslinjen i farmaci är max. 5 studerande årligen.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

För att kunna söka om överflyttning måste sökanden ha studierätt eller rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp i det nya huvudämnet kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för farmaci.

I farmaceutexamen kan inte ingå studier som är äldre än 10 år räknat från examensdatumet.

Överflyttarkvoten är max. 2 sökande.

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 12.9.2019