Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för farmaci

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för farmaci

Korrigering av urvalsprovet 2018

I fråga 18 har inkonsekvens/fel uppdagats, på grund av att de i texten angivna procenttalen inte stämmer överens med det givna värdet på den relativa risken (RR, Relative Risk). Som en följd av detta ges fulla poäng (+1 poäng) åt alla sökande för denna fråga.

I ämnesprovets material anges följande:

”Bland de sekundära effektmåtten var incidensen för hjärtsvikt (en del i ett komponerat effektmått för kardiovaskulär sjukdom) signifikant högre i amlodipingruppen än i klortalidongruppen (10,2 % respektive 7,7 %, RR 1,38, 95 % KI (1,25-1,52) p<0,001).”

På basen av texten är alternativ C det rätta svaret (den förhöjda risken, angiven med RR, är 1,38-faldig = ca 40 % ökning av risken att insjukna). På basen av de angivna procenttalen blir den beräknade relativa risken RR = 10,2/7,7 = 1,32.

Urvalsprovet i sin helhet hittas längre ner på sidan.

Hur kan jag bli antagen?

Antagning inom utbildningslinjen för farmaci sker till farmaceututbildingen för att avlägga farmaceutexamen (kandidatnivå).

Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut (3 år)”.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Sökande till utbildningslinjen för farmaci ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under ”Begränsningar som gäller för antagning som studerande”.

Poängberäkning

Till utbildningslinjen för farmaci söker man på basis av betyg och urvalsprov. Du får poäng i antagningen enligt följande:

Grundpoäng för betyg

Grundpoäng uträknas på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt den för hela Åbo Akademi gemensamma skalan. Den gemensamma skalan och poängsättning av övriga betyg från andra stadiet, kombinationsexamen och IB-, EB- och RP-betyg hittas information om på Åbo Akademis ansökningswebbsidor.

Tilläggspoäng för studentexamensbetyg

Inom utbildningslinjen för farmaci ges också tilläggspoäng för studentexamensbetyg i två av följande ämnen enligt denna skala:

Biologi, kemi, hälsokunskap, psykologi, fysik Max. 7 poäng

Tilläggspoängen ges enligt Åbo Akademis gemensamma skala för studentexamenspoäng.

Om man har skrivit flera realprov beaktas de två bästa vitsorden bland ämnena biologi, kemi, hälsokunskap, psykologi och fysik. Man kan få maximalt 14 tilläggspoäng.

Poäng för det obligatoriska urvalsprovet

Urvalsprovet kan ge max. 60 poäng. Urvalsprovet består av en kemidel och en ämnesprovsdel. Kemidelen ger högst 25 poäng och ämnesprovsdelen ger högst 35 poäng.

En sökande måste uppnå sammanlagt minst 4 poäng i urvalsprovet för att bli beaktad i urvalet.

Urvalsprov

Det obligatoriska urvalsprovet till utbildningslinjen för farmaci (farmaceutexamen) anordnas fredagen den 17.5.2019 kl. 10.00–13.00.

Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt och samtidigt av Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Åbo Akademi. Man kan bli antagen endast till det universitet, vars utbildning man har sökt till.

Man kan delta i urvalsprovet antingen i Helsingfors, Kuopio, Åbo, Vasa eller i Mariehamn. Vid ansökan görs en bindande anmälan på vilken ort och på vilket språk (finska eller svenska) den sökande ämnar skriva provet. Ingen separat kallelse skickas till dem som deltar i urvalsprovet.

Sökande till Åbo Akademi bör skriva urvalsprovet på svenska. Svar på finska beaktas inte.

Provorter för urvalsprovet i farmaci den 17.5.2019 kl. 10.00–13.00

Åbo Föreläsningssalarna IX och X i Natura-byggnaden, Turun yliopisto, Vattenborgsvägen 5
Vasa Akademisalen, Academill, Strandgatan 2
Mariehamn Högskolan på Åland, Neptunigatan 17
Helsingfors Information om salindelning kommer att finnas tillgängligt ca. en vecka innan provet. Hittas här:  https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-paikat.
Kuopio Provdeltagarna ska på provdagen kl 8.15-9.30 anmäla sig i Canthia-byggnadens 2 våning (Yliopistonranta 1C, B-dörren). Campuskartan hittas på: http://www.uef.fi/fi/yhteystiedot/kartat_kuopio

 

Om du deltar i urvalsprovet i Helsingfors, Åbo, Vasa eller i Mariehamn behöver du inte anmäla dig på urvalsprovsdagen, men du ska infinna dig i god tid utanför salen där provet hålls minst en halv timme innan provet börjar. Från entréhallen visas de sökande till salarna.

Urvalsprovsprocedur

Tiden för urvalsprovet är tre timmar och omfattar ett prov i två delar (ämnesprov och kemiprov). Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden. I kemiprovet betonas uträkningar och matematiska uppgifter.

Ta med blyertspenna och radergummi, en godkänd kalkylator och ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass eller körkort).

Den sökande ska på varje svarspapper i urvalsprovet anteckna sin fullständiga personbeteckning (födelsedatum och signumdel).

Ordbok får inte användas vid urvalsprovet.

Till urvalsprovet får varken elektroniska kommunikationsmedel, smartklocka eller proviant medtas, med undantag för en dricksflaska utan etikett. Penaler, väskor och mobiltelefoner (avstängda) ska lämnas invid provsalens väggar.

I urvalsprovet får endast användas en enkel basräknare som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division). Räknarna får utöver detta ha minne för ett tal, möjlighet till att byta förtecken och kunna räkna kvadratrot och procent. Exempel på tillåtna räknare är:

 • Casio Petite fx-LC401 LV
 • Casio SL-450S
 • Sharp EL233S
 • Canon LC-211L
 • Texas Instruments TI-106 (Obs! Inte TI-106 II)
 • Texas Instruments TI-108
 • Biltema miniräknare 24226
 • Biltema fick-miniräknare 242001

Observera att även andra räknare som uppfyller ovanstående krav kan användas i urvalsprovet.

Det är inte tillåtet att ta med sig andra matematiska hjälpmedel, tabeller eller räkneanvisningar, till exempel MAOLs tabeller.

Mera information om tillåtna räknare vid farmacins nationella urvalsprov, i detta skede på finska, kan hittas i anvisningarna ”Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta”.

Frågorna i ämnesprovet baserar sig på material i anknytning till farmaci. Materialet delas ut i början av provet. Med urvalsprovet mäter man sådana färdigheter som behövs både i studierna och inom den farmaceutiska branschen. Maxpoäng för ämnesdelen är 35.

Kemifrågorna i urvalsprovet gäller följande teman och uträkningar i anknytning till dem:

 • Substans- (ämnes)mängd, reaktionslikheter och stökiometri
 • Kemisk jämvikt och dess tillämpningar
 • Kemiska bindningar
 • Funktionella grupper och deras reaktioner
 • Grunderna i organisk kemi
 • Syra-basbegreppet och pH
 • Löslighet och framställning av lösningar

Urvalsprovsfrågorna i kemi baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna (1-5) enligt gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015). Maxpoäng för kemidelen är 25.

Fusk i urvalsprovet

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Sökande till Åbo Akademi som behöver specialarrangemang ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo så att den är universitetet tillhanda senast 10.4.2019 kl. 15:00.

Här hittar du mera information om hur du anhåller om specialarrangemang samt blankett för anhållan.

Tidigare års urvalsprov

2018 års urvalsprov och modellsvar

Tidigare års urvalsprov och modellsvar


Antagning via ÖPU-leden

Behörig för studier vid utbildningslinjen för farmaci är den som inom Öppna universitetet har avlagt minst 60 sp som kan ingå i examen. I studierna bör ingå grundstudierna 25 sp i farmaci.

ÖPU-kvoten för utbildningslinjen i farmaci är max. 2 studerande.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

För att kunna söka om överflyttning måste sökanden ha studierätt eller rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp i det nya huvudämnet kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för farmaci.

I farmaceutexamen kan inte ingå studier som är äldre än 10 år räknat från examensdatumet.

Överflyttarkvoten är max. 2 sökande.

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 23.11.2018