Skriv här det du söker efter!

Farmaci: urvalsprov

Farmaci: urvalsprov

 

Urvalsprovet till utbildningsprogrammet i farmaci och magisterprogrammet i farmaci ordnas onsdagen den 31.5.2023 kl. 9.00–12.00.

 

Urvalsprovet i Åbo arrangeras i ASA-huset, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo. | Valintakoe Turussa järjestetään ASA-talossaVänrikinkatu 3, 20500 Turku.

Urvalsprovet i Vasa arrangeras i Academill, Academill, Strandgatan 2, 65100 Vasa. | Valintakoe Vaasassa järjestetään AcademillissäRantakatu 2, 65100 Vaasa.


Mera information om urvalsprovet hittas här. | Lisätietoja valintakokeesta löydät täältä.

 

Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt av Åbo Akademi, Östra Finlands universitet och Helsingfors Universitet. Urvalsprovet ordnas samtidigt vid ovannämnda universitet. Urvalsprovet kan utföras i Helsingfors, Kuopio, Åbo eller Vasa. Man kan bli antagen endast till det universitet till vars utbildning man har sökt. Vid ansökan görs en bindande anmälan på vilken ort och på vilket språk (finska eller svenska) den sökande ämnar skriva provet.

Vid Åbo Akademi gäller urvalsprovet för ansökningsmålen Kandidatprogrammet i farmaci, farmaceut (3 år)Utbildningsprogrammet i farmaci, farmaceut och provisor (3 + 2 år) samt Magisterprogrammet i farmaci, provisor (2 år).

Ingen separat kallelse skickas till dem som deltar i urvalsprovet.

Mera information om urvalsprovet hittar du på urvalsprovssamarbetes hemsida

Poängsättning

Maximipoäng i urvalsprovet är 40 poäng.

Sökande till Åbo Akademi bör uppnå minst 2 poäng i provet för att kunna beaktas i antagningen på basis av urvalsprov.

Resultatet av urvalsprovsantagningen meddelas i Min Studieinfo tjänsten senast den 7.7.2023.

Urvalsprovsmaterial

Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden. Med uppgifterna mäts sådana färdigheter som behövs både i studierna och inom den farmaceutiska branschen.

Provet består av två delar.

Del 1 utgörs av materialbaserade frågor. Materialet för frågorna är från det hälsovetenskapliga området och det delas ut vid urvalsprovstillfället. Maximipoäng för del 1 är 20 poäng.

Del 2 utgörs av kemifrågorna vilka bland annat är räkneövningar och andra matematiska uppgifter. Maximipoäng för del 2 är 20 poäng. Uppgifterna berör följande teman:

  • substans- (ämnes)mängd, reaktionslikheter och stökiometri
  • kemisk jämvikt och dess tillämpningar
  • kemiska bindningar
  • funktionella grupper och deras reaktioner
  • grunderna i organisk kemi
  • syra-basbegreppet och pH
  • löslighet och framställning av lösningar

Urvalsprovsfrågorna i kemi baserar sig på de obligatoriska och nationella fördjupade kurserna (1-5) enligt gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015), samt på material som delas ut vid provet. Som material kan också användas engelskspråkigt material.

I urvalsprovet används det digitala urvalsprovs egna kalkylator.

Du får inte använda egna tabellböcker eller motsvarande hjälpmedel i urvalsprovet.

Urvalsprovets språk

Uppgifterna ges på finska eller svenska enligt ditt val. Du kan inte byta språk under provets gång. Ordbok får inte användas i urvalsprovet.

Förberedelse för urvalsprovet

Bekanta dig nog med instruktionerna för urvalsprovet.

Om du vill kan du bekanta dig med tidigare års urvalsprovsuppgifter som hittas nedan.

Fusk i urvalsprovet

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Sökande som skriver urvalsprovet vid Åbo Akademi och som behöver specialarrangemang ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till Åbo Akademi, studentexpeditionen så att den är universitetet tillhanda senast 6.4.2023 kl. 15:00.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Tidigare års urvalsprov

2022 års urvalsprov och modellsvar
2021 års urvalsprov och modellsvar 
2020 års urvalsprov och modellsvar
2019 års urvalsprov och modellsvar
2018 års urvalsprov och modellsvar
Tidigare års urvalsprov och modellsvar

Uppdaterad 15.5.2023