Skriv här det du söker efter!

Farmaci: urvalsprov

Farmaci: urvalsprov

Farmacins urvalsprov 2021 (på svenska)

 

Farmasian valintakoe 2021 (suomeksi)

 

https://www.abo.fi/fi/opiskelemeilla/farmasian-valintakoe-2021/

Urvalsprovet till utbildningslinjen och magisterprogrammet i farmaci ordnas onsdagen den 2.6.2021 kl. 9.00–12.00.

Vid Åbo Akademi gäller urvalsprovet för ansökningsmålen Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut (3 år)Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut och provisor (3 + 2 år) samt Magisterprogram i farmaci, provisor (2 år)

Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt av Åbo Akademi, Östra Finlands universitet och Helsingfors Universitet. Urvalsprovet ordnas samtidigt vid universiteten och det kan utföras i Helsingfors, Kuopio, Åbo eller Vasa. Man kan bli antagen endast till det universitet till vars utbildning man har sökt. Vid ansökan görs en bindande anmälan på vilken ort och på vilket språk (finska eller svenska) den sökande ämnar skriva provet. Ingen separat kallelse skickas till dem som deltar i urvalsprovet. 

Urvalsprovsplatserna i Helsingfors publiceras på Helsingfors Universitets hemsida

Urvalsprovsplatserna och säkerhetsinstruktionerna i Kuopio publiceras på Östra Finlands universitets hemsida

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Följ med Corona-relaterad information och säkerhetsinstruktioner på denna webbsida: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/hur-paverkar-coronan-antagningen-2021/ 

Poängsättning 

Urvalsprovet består av två delar, du kan få 20 poäng i vardera del.

Urvalsprovet första del är gallrande, och sökande rangordnas på basis av framgången i det. I urvalsprovets andra del bedöms de som har fått högst poäng i den första delen, så att minst 2.5 gånger så många sökande som det finns platser i urvalsprovskvoten bedöms. Om flera sökande har samma poäng i den första delen och poängen räcker för att beaktas i den andra delen går alla sökande vidare.

En slutlig rangordning av sökande görs på basis av poängen från urvalsprovets andra del (maximalt 20 poäng). Om flera antagningsbara sökande har samma poäng, antas alla sökande med samma poäng.

Sökande till Åbo Akademi bör uppnå minst 1 poäng i provets första del och minst 1 poäng provets andra del för att kunna beaktas i antagningen på basis av urvalsprov.

Resultatet av urvalsprovsantagningen meddelas i Min Studieinfo tjänsten senast den 9.7.2021.

Urvalsprovsmaterial

Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden. Med uppgifterna mäts sådana färdigheter som behövs både i studierna och inom den farmaceutiska branschen.

Provet består av två delar. I båda delarna ingår 10 materialbaserade frågor och 10 kemifrågor. Materialet för de materialbaserade frågorna är från det hälsovetenskapliga området och det delas ut vid urvalsprovstillfället.

Kemifrågorna är bland annat räkneövningar och andra matematiska uppgifter. Uppgifterna berör följande teman:

  • substans- (ämnes)mängd, reaktionslikheter och stökiometri
  • kemisk jämvikt och dess tillämpningar
  • kemiska bindningar
  • funktionella grupper och deras reaktioner
  • grunderna i organisk kemi
  • syra-basbegreppet och pH
  • löslighet och framställning av lösningar

Urvalsprovsfrågorna i kemi baserar sig på de obligatoriska och nationella fördjupade kurserna (1-5) enligt gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015).

I urvalsprovet används det digitala urvalsprovs egna kalkylator. Du får inte använda egna tabellböcker eller motsvarande hjälpmedel i urvalsprovet.

Urvalsprovets språk

Uppgifterna ges på finska eller svenska. I ansökningsblanketten anger du vilket språk du vill få uppgifterna på. Ordbok får inte användas i urvalsprovet.

Förberedelse för urvalsprovet

Bekanta dig nog med instruktionerna för urvalsprovet.

Om du vill kan du bekanta dig med tidigare års urvalsprovsuppgifter som hittas nedan.

Fusk i urvalsprovet

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Sökande till Åbo Akademi som behöver specialarrangemang ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo så att den är universitetet tillhanda senast 7.4.2021 kl. 15:00.

Här hittar du mera information om hur du anhåller om specialarrangemang samt blankett för anhållan

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Tidigare års urvalsprov

2020 års urvalsprov och modellsvar
2019 års urvalsprov och modellsvar
2018 års urvalsprov och modellsvar
Tidigare års urvalsprov och modellsvar

Uppdaterad 24.5.2021