Skriv här det du söker efter!

Farmaci: urvalsprov

Farmaci: urvalsprov

 

Farmasian valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2024 klo. 9.00–12.00

Turussa ASA-rakennuksessa, Vänrikinkatu 3, 20500 Turku.

Vaasassa, Academill-rakennuksessa Rantakatu 2, 65100 Vaasa.

Tarvitset digitaaliseen Vallu valintakokeeseen kannettavan tietokoneen.

Et voi osallistua kokeeseen, jos sinulla ei ole mukana kannettavaa tietokonetta. Voit osallistua valintakokeeseen vain sillä paikkakunnalla, jonka olet hakulomakkeella valinnut koepaikaksesi.

Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen. Sinun tulee esittää henkilöllisyystodistuksesi valintakokeessa. Et voi osallistua valintakokeeseen, jos sinulla ei ole mukanasi hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta. Pelkkä kuva henkilöllisyystodistuksesta ei riitä.

Tarkeimmat ohjeet löydät täältä.


Urvalsprovet i farmaci ordnas onsdagen den 29.5.2024 kl. 9.00–12.00.

Urvalsprovet i Åbo ordnas i ASA-byggnaden, Fänriksgatan 3, 20500 Åbo.

Urvalsprovet i Vasa ordnas i Academill, Strandgatan 2, 65100 Vasa.

Du behöver en bärbar dator för det digitala urvalsprovet i Vallu-tjänsten.

Du kan inte delta i provet om du inte har en bärbar dator med dig. Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten.

Personer som kommer för sent får inte delta i provet. Du bör visa upp ditt identitetsbevis i urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet om du inte har med dig ett godkänt identitetsbevis. En bild av identitetsbeviset räcker inte.

Närmare instruktioner hittas här.

 

 

Urvalsprovet i farmaci arrangeras gemensamt av Åbo Akademi, Östra Finlands universitet och Helsingfors Universitet. Urvalsprovet ordnas samtidigt vid ovannämnda universitet. Urvalsprovet kan utföras i Helsingfors, Kuopio, Åbo eller Vasa. Man kan bli antagen endast till det universitet till vars utbildning man har sökt. Vid ansökan görs en bindande anmälan på vilken ort och på vilket språk (finska eller svenska) den sökande ämnar skriva provet.

Vid Åbo Akademi gäller urvalsprovet för ansökningsmålen Kandidatprogrammet i farmaci, farmaceut (3 år)Utbildningsprogrammet i farmaci, farmaceut och provisor (3 + 2 år) samt Magisterprogrammet i farmaci, provisor (2 år).

Ingen separat kallelse skickas till dem som deltar i urvalsprovet.

Sökande som deltog i urvalsprovet i farmaci kan kontrollera sina svar genom den nationella urvalsprovspoängstjänsten Vallu. Mera information hittas här.

Mera information om urvalsprovet hittas på urvalsprovssammarbetets hemsida.

Poängsättning

Maximipoäng i urvalsprovet är 40 poäng.

Sökande till Åbo Akademi måste uppnå minst 2 poäng i provet för att kunna beaktas i antagningen på basis av urvalsprov.

Resultatet av urvalsprovsantagningen meddelas i Min Studieinfo tjänsten senast den 5.7.2024.

Urvalsprovsmaterial

Uppgifterna i urvalsprovet är flervalsfrågor eller påståenden. Med uppgifterna mäts sådana färdigheter som behövs både i studierna och inom den farmaceutiska branschen.

Provet består av två delar.

Del 1 utgörs av materialbaserade frågor. Materialet för frågorna är från det hälsovetenskapliga området och det delas ut vid urvalsprovstillfället. Maximipoäng för del 1 är 20 poäng.

Del 2 utgörs av kemifrågorna vilka bland annat är räkneövningar och andra matematiska uppgifter. Maximipoäng för del 2 är 20 poäng. Uppgifterna berör följande teman:

  • substans- (ämnes)mängd, reaktionslikheter och stökiometri
  • kemisk jämvikt och dess tillämpningar
  • kemiska bindningar
  • funktionella grupper och deras reaktioner
  • grunderna i organisk kemi
  • syra-basbegreppet och pH
  • löslighet och framställning av lösningar

Urvalsprovsfrågorna i kemi baserar sig på de obligatoriska och nationella fördjupade kurserna (1-5) enligt gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015), samt på material som delas ut vid provet. Som material kan också användas engelskspråkigt material.

I urvalsprovet används det digitala urvalsprovs egna kalkylator.

Du får inte använda egna tabellböcker eller motsvarande hjälpmedel i urvalsprovet.

Urvalsprovets språk

Uppgifterna ges på finska eller svenska enligt ditt val. Du kan inte byta språk under provets gång. Ordbok får inte användas i urvalsprovet.

Förberedelse för urvalsprovet

Bekanta dig nog med instruktionerna för urvalsprovet.

Om du vill kan du bekanta dig med tidigare års urvalsprovsuppgifter som hittas nedan.

Fusk i urvalsprovet

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Sökande som skriver urvalsprovet vid Åbo Akademi (Åbo eller Vasa) och som behöver specialarrangemang ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till Åbo Akademi, studentexpeditionen så att den är universitetet tillhanda senast 3.4.2024 kl. 15:00.

Här hittar du blankett och mera information om hur du anhåller om specialarrangemang. 

Tidigare års urvalsprov

Urvalsprov och modellsvar 2023
Urvalsprov och modellsvar 2022
Urvalsprov och modellsvar 2021
Urvalsprov och modellsvar 2020
Urvalsprov och modellsvar 2019
Urvalsprov och modellsvar 2018
Äldre urvalsprov och modellsvar

 

Uppdaterad 16.5.2024