Skriv här det du söker efter!

Kandidatprogrammet i farmaci: överflyttning

Kandidatprogrammet i farmaci: överflyttning

Du har möjlighet att bli antagen på basis av överflyttning till kandidatprogrammet i farmaci. Observera att du via överflyttning bara kan antas för att avlägga farmaceutexamen.

Du kan bli antagen via överflyttning om du uppfyller följande krav:

  • Du har studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola (och studerar för tillfället för en lägre högskoleexamen) och du har tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen.
  • Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp i det nya huvudämnet kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för farmaci.
  • Du uppfyller Åbo Akademis språkkrav.

Urvalsprov krävs inte.

I farmaceutexamen kan inte ingå studier som är äldre än 10 år räknat från examensdatumet.

Överflyttarkvoten är max. 3 sökande. Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 3.11.2023