Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera process- och systemteknik, processkemi eller naturmaterialteknik ska du söka in till utbildningslinjen för kemi- och processteknik.

Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Utbildningslinjen för kemi- och processteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år)- DIA-antagning”.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Du kan också bli antagen genom den så kallade ÖPU-leden eller genom överflyttning. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningen till utbildningslinjen för kemi och processteknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker till utbildningen som helhet. Antagningen sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen). DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland.

Val av huvudämne

De som antas till utbildningslinjen för kemi- och processteknik får du inder ditt andra studieår välja ett av huvudämnena process- och systemteknik, processkemi samt naturmaterialteknik.

Poängberäkning och urvalsprov

Antagningen kan ske på tre olika sätt:

  1. På basis av begynnelsepoäng (student-, EB-, IB- eller RP-examen, utan urvalsprov) eller
  2. På basis av begynnelse- och provpoäng eller
  3. På basis av provpoäng

Urvalsprov för DIA-antagningen ordnas den 29.5 – 30.5.2018 i Åbo, Vasa, Esbo, Tammerfors, Jyväskylä, Villmanstrand och Uleåborg.

För ansökningsmålet kemi- och processteknik vid Åbo Akademi gäller följande urvalsprov:

Ingenjörsmatematik 29.5.2018 kl. 14-17
Kemi 30.5.2018 kl. 9-12 eller Fysik 30.5.2018 kl. 14-18

Sökanden kan delta både i kemi och i fysikprovet, då räknas det bästa resultatet av de två proven.

Närmare uppgifter om urvalsproven hittar du här.

Antagning på basis av begynnelsepoäng (betygsantagning)

Universiteten antar en del av de studerande på basis av enbart begynnelsepoäng, utan urvalsprov.
Antagning på basis av betyg gäller de sökande som avlägger student-, EB-, IB-, eller RP-examen senast våren 2018 och har avlagt studentexamensprovet i lång matematik med godkänt vitsord.

Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller endast de sökande som har uppnått minst vitsordet magna cum laude approbatur i lång matematik på studentbetyget eller som har avlagt lång matematik i studentexamen och har uppnått minst cum laude approbatur i fysik eller kemi. På basis av enbart betyg antas högst 50 % av antagningskvoten.

Sökande kan antas på basis av sina begynnelsepoäng till sitt första ansökningsalternativ inom DIA-antagningen. Sökandena rangordnas enligt begynnelsepoängen. Om flera sökande har samma poängantal, avgörs placeringen av de sökandes poäng i provet i lång matematik i studentexamen.

Om den sökande inte blir antagen på basis av betyget, deltar han eller hon i urvalsproven för alla sina ansökningsalternativ.
De som godkänns i betygsantagningen kan alltså inte delta i urvalsproven.

Alla sökande måste ändå anmäla sig till två DI-urvalsprov enligt sina ansökningsalternativ, eftersom resultatet från betygsantagningen inte kan förutses i ansökningsskedet. Även orten där man deltar i urvalsproven ska anges i ansökningformuläret.

Resultatet från antagningen på basis av begynnelsepoäng publiceras den 25.5.2018

 

Antagning på basis av begynnelse- och provpoäng

På basis av begynnelse- och provpoäng antas 70 % av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg (begynnelsepoäng). Av sökande i denna kvot krävs student-, EB-, IB-, eller RP-examen avlagd våren 2018 eller tidigare.

Dessutom måste sökande delta i urvalsproven för ifrågavarande utbildningsprogram och i proven uppnå en poängsumma som är minst 0,4 x summan av provens medeltal. Sökande bör noga kontrollera till vilka urvalsprov hon/han bör anmäla sig till och delta i enligt sina ansökningsalternativ.

För sökande till kemi- och processteknik vid Åbo Akademi är provet i ingenjörsmatematik och ett av proven i kemi och fysik obligatoriska. Sökanden kan delta både i kemi och i fysikprovet, då räknas det bästa resultatet av de två proven.

Här framgår poängräkningen för antagning på basis av begynnelse- och provpoäng.

Antagning på basis av provpoäng

På basis av enbart poängen i urvalsprovet antas 30 % av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg (begynnelsepoäng).

Sökande bör noga kontrollera till vilka urvalsprov hon/han ska anmäla sig till enligt sina ansökningsalternativ och i proven uppnå minst 0,4 x summan av provens medeltal.

Ansökningstiden, urvalsproven och provens bedömning är de samma som för dem som antas på basis av begynnelse- och provpoäng.

Här framgår poängräkningen för antagning på basis av enbart provpoäng.


Antagning via ÖPU-leden

Behörig för studier i kemi- och processteknik är sökande som inom Öppna universitetet har avlagt:

  • 30 sp som ingår i kemi- och processteknikens gemensamma studier, tidigare kemiteknik för antagning till teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen.
  • 60 sp för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen. Av dessa 60 sp som ska kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller huvudämnets studier.
ÖPU-kvoten för utbildningslinjen i kemi- och processteknik är max. 2 studerande.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

För att kunna söka om överflyttning måste sökanden ha studierätt eller rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp av huvudämnesstudierna som ingår i de gemensamma studierna kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för kemiteknik.

Överflyttarkvoten är max. 9 sökande.

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

 

Uppdaterad 12.9.2018