Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kemi- och processteknik

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera process- och systemteknik, processkemi eller naturmaterialteknik ska du söka in till utbildningslinjen för kemi- och processteknik.

Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Utbildningslinjen för kemi- och processteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år)- DIA-antagning”.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Du kan också bli antagen genom den så kallade ÖPU-leden eller genom överflyttning. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningen till utbildningslinjen för kemi och processteknik (för att först avlägga teknologie kandidatexamen och sedan diplomingenjörsexamen) sker till utbildningen som helhet. Antagningen sker via diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA-antagningen). DIA-antagningen är ett centralt urval av studerande till de tekniska universiteten och fakulteterna i Finland.

Antagning 2020

I betygsurvalet 2020 varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ges poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realiaämnen eller språk. Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som krävs för utbildningen får hen inga poäng för dem. Hen kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga.

Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Information om poängsättning i betygsurvalet 2020 hittas på studieinfo.fi.

Information om urvalsprovet 2020 publiceras i ett senare skede.

Poängberäkning och urvalsprov

Antagningen kan ske på tre olika sätt:

  1. På basis av begynnelsepoäng (student-, EB-, IB- eller RP-examen, utan urvalsprov) eller
  2. På basis av begynnelse- och provpoäng eller
  3. På basis av provpoäng
Urvalsprov för DIA-antagningen ordnas tisdagen den 28.5.2019 kl. 10.00 – 14.00 i Åbo, Vasa, Esbo, Tammerfors, Jyväskylä, Villmanstrand och Uleåborg

Närmare uppgifter om urvalsprovet hittar du här.

 

Antagning på basis av begynnelsepoäng (betygsantagning)

Universiteten antar en del av de studerande på basis av enbart begynnelsepoäng, utan urvalsprov.
Antagning på basis av betyg gäller de sökande som avlägger student-, EB-, IB-, eller RP-examen senast våren 2019 och har avlagt studentexamensprovet i lång matematik med godkänt vitsord.

Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller endast de sökande som har uppnått minst vitsordet magna cum laude approbatur i lång matematik på studentbetyget eller som har avlagt lång matematik i studentexamen och har uppnått minst cum laude approbatur i fysik eller kemi. På basis av enbart betyg antas högst 50 % av antagningskvoten.

Sökande kan antas på basis av sina begynnelsepoäng till sitt första ansökningsalternativ inom DIA-antagningen. Sökandena rangordnas enligt begynnelsepoängen. Om flera sökande har samma poängantal, avgörs placeringen av de sökandes poäng i provet i lång matematik i studentexamen.

Om den sökande inte blir antagen på basis av betyget, deltar han eller hon i urvalsprovet.
De som godkänns i betygsantagningen kan alltså inte delta i urvalsprovet.

Alla sökande måste ändå anmäla sig till urvalsprov, eftersom resultatet från betygsantagningen inte kan förutses i ansökningsskedet. Även orten där man deltar i urvalsprovet ska anges i ansökningformuläret.

Resultatet från antagningen på basis av begynnelsepoäng publiceras den 24.5.2019

 

Antagning på basis av begynnelse- och provpoäng

På basis av begynnelse- och provpoäng antas 70 % av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg (begynnelsepoäng). Av sökande i denna kvot krävs student-, EB-, IB-, eller RP-examen avlagd våren 2019 eller tidigare.

Dessutom måste sökande delta i urvalsprovet och i provet uppnå en poängsumma som är minst 0,4 x summan av provens medeltal.

Här framgår poängräkningen för antagning på basis av begynnelse- och provpoäng.

Antagning på basis av provpoäng

På basis av enbart poängen i urvalsprovet antas 30 % av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av betyg (begynnelsepoäng).

Sökande bör i provet uppnå minst 0,4 x summan av provets medeltal.

Ansökningstiden, urvalsprovets och provens bedömning är de samma som för dem som antas på basis av begynnelse- och provpoäng.

Här framgår poängräkningen för antagning på basis av enbart provpoäng.


Antagning via ÖPU-leden

Behörig för studier i kemi- och processteknik är sökande som inom Öppna universitetet har avlagt:

  • 30 sp som ingår i kemi- och processteknikens gemensamma studier, tidigare kemiteknik för antagning till teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen.
  • 60 sp för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen. Av dessa 60 sp som ska kunna tillgodoräknas för examen, bör minst 25 sp ingå i de gemensamma studierna eller huvudämnets studier.
ÖPU-kvoten för utbildningslinjen i kemi- och processteknik är max. 2 studerande.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

För att kunna söka om överflyttning måste sökanden ha studierätt eller rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp av huvudämnesstudierna som ingår i de gemensamma studierna kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för kemiteknik.

Överflyttarkvoten är max. 9 sökande.

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

 

Uppdaterad 5.6.2019