Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för biovetenskaper

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för biovetenskaper

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera cell och molekylär biovetenskap eller miljö- och marinbiologi ska du söka in till utbildningslinjen för biovetenskap.

Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Utbildningslinjen för biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)”.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningen till utbildningslinjen för biovetenskaper (för att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper med rätt att sedan avlägga filosofie magisterexamen) sker till endera av huvudämnena.

Antagning 2020

I betygsurvalet 2020 varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet. I samtliga utbildningar ges poäng för modersmålet och dessutom kan man poängsätta matematik samt ett eller flera realiaämnen eller språk. Om den sökande inte har vitsord i alla de ämnen som krävs för utbildningen får hen inga poäng för dem. Hen kan dock bli antagen i betygsurvalet om antalet poäng i de övriga ämnena är tillräckliga.

Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande.

Information om poängsättning i betygsurvalet 2020 hittas på studieinfo.fi.

Information om urvalsprovet 2020 publiceras i ett senare skede.

Tilldelning av huvudämne

I samband med ansökan till Åbo Akademi får du enligt ditt eget val ange intresse för någotdera av eller båda huvudämnena cell och molekylär biovetenskap samt miljö- och marinbiologi. Vilket huvudämne du får bestäms utgående från vad du angett intresse för och dina poäng i antagningen.

Sökande som antas till huvudämnet cell och molekylär biovetenskap får inför sin magisterexamen välja mellan huvudämnena biokemi och cellbiologi.

Studerande inom utbildningslinjen för biovetenskaper kan välja utbildningen för ämneslärare i biologi. Då blir du ämneslärare i biologi med ett andra undervisningsämne (60 studiepoäng) oftast i kemi eller geografi. Geografi erbjuds för tillfället vid Öppna Universitetet. Man kan också läsa geografi via samarbetet med Åbo universitet. I en kandidatexamen i naturvetenskaper och en filosofie magisterexamen inom utbildningen för ämneslärare ingår också lärarinriktad pedagogik (60 studiepoäng). Pedagogiken förutsätter studier i Vasa vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Intresse för utbildningen för ämneslärare i biologi kan meddelas i samband med ansökan till utbildningslinjen för biovetenskaper. Antagna till utbildningslinjen för biovetenskaper som meddelat intresse för utbildningen för ämneslärare i samband med ansökan kallas till en lärarlämplighetsintervju som ordnas i augusti/september.

Antagningen till utbildningslinjen för ämneslärare förutsätter att man godkänns i lärarlämplighetsintervjun. Ifall studenten inte blir godkänd i lärarlämplighetsintervjun fortsätter han/hon att studera på den vanliga utbildningslinjen för biovetenskaper.

Sökande till utbildningen för ämneslärare ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mer under ”Begränsningar som gäller för antagning som studerande”.

Poängberäkning

Till utbildningslinjen för biovetenskaper söker man på basis av betyg och urvalsprov. Du får poäng i antagningen enligt följande:

Grundpoäng för betyg

Grundpoäng uträknas på basis av poäng för vitsorden i studentexamen enligt den för hela Åbo Akademi gemensamma skalan. Den gemensamma skalan och poängsättning av övriga betyg från andra stadiet, kombinationsexamen och IB-, EB- och RP-betyg hittas information om på Åbo Akademis ansökningswebbsidor.

Tilläggspoäng för studentexamensbetyg

Inom utbildningslinjen för biovetenskaper ges också tilläggspoäng för studentexamensbetygen i följande ämnen enligt denna skala:

Realprov avlagt före 2006 Max. 7 poäng
Realprov i fysik, geografi eller kemi Max. 7 poäng
Realprov biologi Max. 14 poäng
Modersmål Max. 14 poäng
Lång matematik Max. 14 poäng
Kort matematik Max. 10 poäng
Poäng för det obligatoriska urvalsprovet

Urvalsprovet kan ge max. 120 poäng. En sökande måste uppnå sammanlagt minst 30 poäng i urvalsprovet för att bli beaktad i urvalet.

Urvalsprov

Provorter för urvalsprovet i biovetenskaper tisdagen den 21.5.2019 kl. 12.00-16.00

Åbo auditorium Armfelt och auditorium Helikon, Arken, Fabriksgatan 2
Vasa Akademisalen, Academill, Strandgatan 2
Mariehamn Högskolan på Åland, Neptunigatan 17

Urvalsprovsprocedur

Uppdateraty 2.5.2019

Urvalsprovet kan ge  max. 120 poäng. Den sökande måste få  minst 30 poäng för att kunna antas till ubildningslinjen.

Urvalsprovet består av en gemensam del (40 poäng) och en ämnesspecifik del (80 poäng).  Det finns två ämnesspecifika delar; en i miljö- och marinbiologi och en i cell och molekylär biovetenskap. Den sökande kan skriva båda ämnesspecifika delarna eftersom det är möjligt att inom utbildningslinjen för biovetenskap ange intresse för både miljö- och marinbiologi och cell och molekylär biovetenskap.

Observera att vi inte skickar kallelse till urvalsprovet. Den sökande anmäler sig till urvalsprovet genom att på ansökningsformuläret ange på vilken ort han/hon avser skriva provet.

Försenade deltagare släpps in under de första 60 minuterna av urvalsprovstillfället, under den här tiden får inga deltagare avlägsna sig från provsalen.

Till urvalsprovet ska sökande ta med sig ett officiellt identitetsbevis med foto (t.ex. pass eller körkort) för att kunna styrka sin identitet.

Inga hjälpmedel utom ordbok (svensk-finsk/finsk-svensk) får användas.

Till urvalsprovet får varken elektroniska kommunikationsmedel, armbandsur (gäller analoga/digitala armbandsur och smartklockor) eller proviant medtas, med undantag för en dricksflaska utan etikett. Penaler, väskor och mobiltelefoner (avstängda) ska lämnas vid provsalens väggar.

Urvalsprovslitteratur

Uppgifterna i urvalsprovet grundar sej på gymnasiets läroplan 2015, (Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för ungdomar, Föreskrift 60/011§/2015) enligt följande:

 • Gemensam del (40 poäng):
  Obligatoriska och fördjupade kurser i biologi 1-5 (BI1-5)
  Obligatorisk kurs i kemi 1 (KE1)
 • Ämnesspecifik del (80 poäng): Miljö- och marinbiologi
  Obligatoriska och fördjupade kurser i biologi 1-5 (BI1-5)
 • Ämnesspecifik del (80 poäng): Cell och molekylär biovetenskap
  Obligatoriska och fördjupade kurser i biologi 1-5 (BI1-5)
  Obligatoriska och fördjupade kurser i kemi 1-3, 5 (KE1-3, 5)

Som urvalslitteratur kan användas kurlistteraturen för respektive kurs, t.ex. Korall-serien (Otava utbildning) i biologi och KE-serien (S&S) eller Mol-serien (Otava utbildning) i kemi.

Fusk i urvalsprovet

Om en sökande gör sig skyldig till fusk i urvalsprovet, får övervakaren omedelbart avlägsna sökanden och provet underkänns. Om fusk upptäcks efter provtillfället, får universitetet underkänna provet.

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Sökande till Åbo Akademi som behöver specialarrangemang ska sända in sin skriftliga anhållan inklusive intyg till Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo så att den är universitetet tillhanda senast 10.4.2019 kl. 15:00.

Här hittar du mera information om hur du anhåller om specialarrangemang samt blankett för anhållan.

Tidigare års urvalsprov och modellsvar

Frågor och modellsvar för urvalsprovet 2019

Frågor och modellsvar för urvalsprovet 2018

Frågor och modellsvar för urvalsprovet 2017

Frågor och modellsvar för urvalsprovet 2016 och 2015


Antagning via ÖPU-leden

Behörig för studier vid utbildningslinjen för biovetenskaper är den som inom Öppna universitetet har avlagt minst 60 sp som kan ingå i examen. I studierna bör ingå grundstudierna 25 sp i huvdämnet.

ÖPU-kvoten för utbildningslinjen i biovetenskaper är max. 2 studerande.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

För att kunna söka om överflyttning måste sökanden ha studierätt eller rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Den som har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier fram till ansökningstidens utgång i vilka ingår minst 25 sp som motsvarar grundstudierna i biovetenskaper 25 sp (LIFE-paketet) som ingår i de gemensamma studierna i kandidatexamen vid utbildningslinjen för biovetenskaper.

Överflyttarkvoten är max. 4 sökande.

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i det nya huvudämnet (antal studiepoäng och vitsord).

Uppdaterad 5.6.2019