Skriv här det du söker efter!

Forskning inom språkbad

Forskning inom språkbad

Språkbadsforskningen i Finland är i dag i huvudsak stationerad vid ämnet pedagogik vid Åbo Akademi, men sker i ett nära samarbete med andra vetenskapsområden så som språk, språkdidaktik, språkvetenskap och tillämpad språkvetenskap. Språkbadsforskarna vid Åbo Akademi samarbetar även aktivt med forskare vid andra universitet både i Finland och utomlands. Här finns projektbeskrivningar för pågående projekt med anknytning till språkbad vid FPV, och längst ner på sidan finns också länkar till avslutade projekt inom språkbad, flerspråkighet, flerspråkig pedagogik och språkmedvetenhet vid FPV.

 

PoPUpp

PoPUpp är ett forskningsprojekt med fokus på svensklärarstuderandes språkliga identitet i fyra olika utbildningsprogram. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto och Itä-Suomen yliopisto.

I PoPUpp undersöks språkliga identiteter genom visuella och skriftliga narrativ som svensklärarstuderandena skapar som en del av sina kurser. Studerandena skapar två olika bilder, varav den ena återspeglar den studerandes drömjobb och den andra beskriver ett jobb som inte motsvarar en drömsituation. Därtill skriver studerandena korta förklarande texter till bilderna. En del av studerandena intervjuas vid varje forskningsenhet. Som grund till intervjuerna är visuella och skriftliga narrativ som studerandena tidigare har skapat.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Läs mer om projektet.

 

Skrivstöttning

Forskningsprojekt Skrivstöttning i fyra språkmiljöer springer ur Skrivkompetensprojektet som under fem års tid byggt upp en vetenskaplig kompetens om skrivpedagogik. Skrivstöttning är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Stockholms universitet samt Umeå universitet och ramas in av ett internationellt forskningsnätverk.

Skrivstöttning har som målsättning att utveckla skrivpedagogiken i språkligt varierande miljöer, särskilt med avseende på stöttande skrivstrategier för elever i åk 7–9 med svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk i Finland och Sverige.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svensk-Österbottniska samfundet.

Läs mer om forskningsprojektet.

Uppdaterad 26.4.2023