Skriv här det du söker efter!

Forskning inom språkbad

Forskning inom språkbad

Språkbadsforskningen i Finland är i dag i huvudsak stationerad vid ämnet pedagogik vid Åbo Akademi, men sker i ett nära samarbete med andra vetenskapsområden så som språk, språkdidaktik, språkvetenskap och tillämpad språkvetenskap. Språkbadsforskarna vid Åbo Akademi samarbetar även aktivt med forskare vid andra universitet både i Finland och utomlands. Här finns projektbeskrivningar för pågående och nyligen avslutade projekt med anknytning till språkbad vid FPV, och längst ner på sidan finns också länkar till andra projekt inom flerspråkighet, flerspråkig pedagogik och språkmedvetenhet vid FPV.

Med på noterna

Med på noterna är ett språk- och ämnesöverskridande projekt mellan lärare och elever i språkbad och reguljära klasser i åk 5 och 6. I samarbetet mellan klasserna integreras ämneskunskaper och konst- och färdighetsämnen.

I projektet samarbetar forskare med lärare för att bl. a. kartlägga vilka språkliga roller lärarna och eleverna tar, vilka erfarenheter och möjligheter samarbetet mellan språkbadsklasser och reguljära klasser leder till och hur det språköverskridande samarbetet kunde bli en bestående del av undervisningen och verksamheten i årskurserna 1 till 6.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Skrivstöttning

Forskningsprojekt Skrivstöttning i fyra språkmiljöer springer ur Skrivkompetensprojektet som under fem års tid byggt upp en vetenskaplig kompetens om skrivpedagogik. Skrivstöttning är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Stockholms universitet samt Umeå universitet och ramas in av ett internationellt forskningsnätverk.

Skrivstöttning har som målsättning att utveckla skrivpedagogiken i språkligt varierande miljöer, särskilt med avseende på stöttande skrivstrategier för elever i åk 7–9 med svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk i Finland och Sverige.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svensk-Österbottniska samfundet.

Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi

Projektet har undersökt de faktorer och värderingar inom samhället, inom familjer, bland elever och bland lärare som ligger bakom efterfrågan och utbud av språkbad och har bestått av fyra delstudier. Fastän de olika delstudierna hade något olika utgångspunkter så hade projektet som helhet karaktären av en språksociologisk undersökning. Medan tidigare forskning om språkbad främst fokuserat på elevernas färdigheter i svenska som andraspråk, tog projektet avstamp i språkbadselevernas olika sociala miljöer – hemmet, skolan, samhället – och studerade språkets betydelse och funktion i olika situationer.

Projektet finansierades av Svenska litteratursällskapet och genomfördes åren 2016–2020 under olika tidsperioder vid Vasa universitet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi.

 

Uppdaterad 1.3.2021