Kirjoita tähän hakemasi!

Kielikylvyn tutkimus

Kielikylvyn tutkimus

Kielikylpytutkimusta tehdään Suomessa tällä hetkellä pääasiassa Åbo Akademin kasvatustieteissä. Yhteistyö muiden tieteenalueiden kanssa, kuten kielten, kielididaktiikan, kielitieteen ja soveltavan kielitieteen, on kuitenkin tiivistä. Åbo Akademin kielikylpytutkijat tekevät myös aktiivisesti yhteistyötä muiden yliopistojen tutkijoiden kanssa, sekä Suomessa että ulkomailla. Tässä on kuvauksia meneillään olevista ja hiljattain päättyneistä kielikylpyyn liittyvistä tutkimushankkeista kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa, ja sivun alalaidassa löytyy linkkejä myös muihin monikielisyyden, monikielisen pedagogiikan ja kielitietoisuuden hankkeisiin tiedekunnassa.

Med på noterna

”Med på noterna” on kieli- ja ainerajoja ylittävä hanke opettajien ja oppilaiden välillä kielikylvyn ja yleisopetuksen luokilla 5 ja 6. Luokkien yhteistyössä integroidaan oppiaineiden tuntemusta ja taito- ja taideaineita.

Hankkeessa tutkijat tekevät yhteistyötä opettajien kanssa mm. kartoittaakseen opettajien ja oppilaiden kielellisiä rooleja, millaisia kokemuksia ja mahdollisuuksia kielikylpyluokkien ja yleisopetuksen luokkien yhteistyö tarjoaa ja miten kielirajoja ylittävästä yhteistyöstä voisi tulla pysyvä osa opetusta ja toimintaa vuosikursseilla 1–6.

Hanketta rahoittaa Svenska kulturfonden.

Skrivstöttning

Tutkimushanke ”Skrivstöttning” neljässä kieliympäristössä on jatkoa ”Skrivkompetens”-hankkeelle, joka viiden vuoden aikana on rankentanut tieteellistä kompetenssia kirjottamisen pedagogiikasta. ”Skrivstöttning” on yhteistyöhanke Åbo Akademin, Tukholman yliopiston ja Uumajan yliopiston välillä ja hankkeen takana on myös kansainvälinen tutkimusverkosto.

”Skrivstöttning”-hankkeen tavoitteena on kehittää kirjoittamisen pedagogiikka kielellisesti vaihtelevissa ympäristöissä, etenkin ruotsia ensikielenään ja ruotsia toisena kielenä Suomessa ja Ruotsissa puhuvien luokkien 7–9 oppilaita tukevia kirjoitusstrategioita.

Hanketta rahoittaa Svenska kulturfonden ja Svensk-Österbottniska samfundet.

Samverkan mellan språklig praxis, flerspråkig identitet och språkideologi

Hanke on muodostunut neljästä eri osatutkimuksesta, joissa on tutkittu kielikylvyn kysynnän ja tarjonnan taustalla olevia tekijöitä ja arvoja yhteiskunnassa, perheissä, sekä oppilaiden ja opettajien kesken. Vaikka eri osatutkimuksissa oli hieman eri lähtökohdat, niin hanke oli kokonaisuudessaan luonteeltaan kielisosiologinen tutkimus. Aiempi kielikylpytutkimus on lähinnä keskittynyt oppilaiden taitoihin ruotsissa toisena kielenä, mutta tämän hankkeen lähtökohtana sen sijaan oli oppilaiden erilaiset sosiaaliset ympäristöt – koti, koulu, yhteiskunta – ja tutkimuksen kohteena kielen merkitys ja toiminta eri tilanteissa.

Hanketta rahoitti Svenska litteratursällskapet ja se toteutettiin vuosina 2016–2020 eri ajanjaksoina Vaasan yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa ja Åbo Akademi:ssa.

Päivitetty 1.3.2021