Skriv här det du söker efter!

Om språkbad

Om språkbad

Språkbad i Finland

 

Språkbadet i Finland är ett frivilligt flerspråkigt undervisningsprogram, som i regel är till för barn som inte har språkbadsspråket som sitt modersmål. Språkbadet bygger på antagandet att språkinlärningen sker effektivast genom meningsfull kommunikation.

Programmet som erbjuds i Finland är tidigt fullständigt språkbad. Detta program inleds tidigast vid tre års ålder och senast i förskoleundervisningen, och pågår till slutet av den grundläggande utbildningen. Det påtagligaste draget i tidigt fullständigt språkbad är att undervisningen i början till största delen ges på ett annat språk än elevernas förstaspråk, dvs. eleverna undervisas i t.ex. matematik och biologi på språkbadsspråket. Undervisningen på förstaspråket och övriga språk ökar efter hand, så att när eleverna går i årskurs 5–6 ges undervisningen till hälften på språkbadsspråket och till hälften på elevernas förstaspråk och övriga språk. Andelen undervisning på språkbadsspråket ska utgöra minst 50% av hela programmet, och i Finland är språkbadsspråket oftast svenska.

Separata lärare undervisar på språkbadsspråket och på elevernas förstaspråk, vilket betyder att varje lärare använder endast ett språk med eleverna. De lärare som undervisar på språkbadsspråket fungerar som viktiga språkmodeller för eleverna, och det är viktigt att eleverna får höra och använda språkbadsspråket i olika funktioner och i olika situationer. Eleverna uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början, men klassrumssituationerna är i praktiken ofta tvåspråkiga eftersom eleverna speciellt under de första åren använder de båda språken parallellt.

Målet med språkbadet är att eleverna skall nå en funktionell färdighet i skrift och tal i språkbadsspråket, samtidigt som elevernas förstaspråk utvecklas. Språkbadseleverna tillägnar sig dessutom stor kännedom om språkbadsspråkets kultur samtidigt som de får ta del av sin egen kultur. Språkbadsprogrammet följer den nationella läroplanen och språkbadseleverna skall få de kunskaper som läroplanen förutsätter.

Den första språkbadsgruppen i Finland inledde sin verksamhet i Vasa år 1987, och initierades efter det också på flera andra orter i Finland och oftast på föräldrainitiativ. År 2017 erbjöds språkbad i de inhemska språken vid 112 enheter i 23 av Finlands 311 kommuner.

Uppdaterad 1.9.2022