Skriv här det du söker efter!

Om språkbad

Om språkbad

Språkbad i Finland

 

Språkbadet i Finland är ett frivilligt flerspråkigt undervisningsprogram, som i regel är till för barn som inte har språkbadsspråket som sitt modersmål. Språkbadet bygger på antagandet att språkinlärningen sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation.

Programmet som erbjuds i Finland är tidigt fullständigt språkbad. Detta program inleds tidigast vid tre års ålder och senast i förskoleundervisningen, och pågår till slutet av den grundläggande utbildningen. Det påtagligaste draget i tidigt fullständigt språkbad är att undervisningen i början till största delen ges på ett annat språk än elevernas förstaspråk, dvs. eleverna undervisas i t.ex. matematik och biologi på språkbadsspråket. Undervisningen på förstaspråket och övriga språk ökar efter hand, så att när eleverna går i årskurs 5-6 ges undervisningen till hälften på språkbadsspråket och till hälften på elevernas förstaspråk och övriga språk. Andelen undervisning på språkbadsspråket ska utgöra minst 50 % av hela programmet, och i Finland är språkbadsspråket oftast svenska.

De lärare som undervisar på språkbadsspråket talar enbart det språket med eleverna, eftersom det är viktigt att eleverna får höra och använda språkbadsspråket i olika funktioner och i olika situationer. Dessutom fungerar läraren som en viktig språkmodell för eleverna. Eleverna uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början och förväntas även använda språkbadsspråket i kommunikation med språkbadsläraren och med andra språkbadselever. Eftersom läraren som undervisar på språkbadsspråket enbart undervisar på det språket behövs det andra lärare som undervisar under lektioner där undervisningen sker på elevernas förstaspråk.

Målet med språkbadet är att eleverna skall nå en funktionell färdighet i skrift och tal i språkbadsspråket, samtidigt som elevernas förstaspråk utvecklas. Språkbadsprogrammen följer den nationella läroplanen och språkbadseleverna skall få de kunskaper som läroplanen förutsätter. Språkbadseleverna tillägnar sig dessutom ett fungerande andraspråk och stor kännedom om den kultur som andraspråket för med sig samtidigt som elevernas förstaspråk utvecklas och de får ta del av sin egen kultur.

Språkbadet enligt kanadensisk modell introducerades i Finland genom att Christer och Ulla Laurén vid Vasa universitet kom i kontakt med programmet i Kanada i slutet av 1970-talet. Efter att initiativet till att starta språkbad i Vasa hade tagits av en grupp politiskt aktiva kvinnor startade den första språkbadsgruppen i Vasa år 1987, och initierades efter det också på flera andra orter i Finland och oftast på föräldrainitiativ. År 2017 erbjöds språkbad i de inhemska språken vid 112 enheter i 23 av Finlands 311 kommuner.

Forskning och lärarutbildning inom språkbad koncentrerades under en lång tid närmast till Centret för språkbad och flerspråkighet vid enheten för Nordiska språk vid Vasa universitet. Efter att all examensinriktad språkutbildning och forskning flyttades från Vasa universitet till Jyväskylä universitet hösten 2017 är språkbadets nya huvudsäte fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, men även forskare vid andra högskolor arbetar med projekt relaterade till språkbad och flerspråkighet.

Uppdaterad 21.1.2021