Skriv här det du söker efter!

Psykologikurser

Det finns ett stän­digt ökat in­tres­se för psy­ko­lo­gin som kun­skaps­om­rå­de. Psy­ko­lo­gin sät­ter män­ni­skan i cen­trum och ger kun­skap som kan tilläm­pas i de fles­ta yr­kes- och ar­bets­upp­gif­ter. Man kan i många oli­ka sam­man­hang ha nyt­ta av att kom­plet­te­ra stu­di­er­na med äm­net psy­ko­lo­gi.

Vid Åbo Akademi i Åbo finns ämnet Psykologi där man utbildar sig till psykolog.

Vid Åbo Akademi i Vasa finns ämnena Utvecklingspsykologi, Skolpsykologi, Arbetsplatspsykologi och Krispsykologi.

Katalog

 

 

Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss