Skriv här det du söker efter!

Studier i psykologi

Studier i psykologi

Kurser i psykologi: Vad kan jag studera via öppna universitetet?

Psy­ko­lo­gin är en ve­ten­skap­lig di­sci­plin vars fo­kus lig­ger på män­ni­skans be­te­en­de och ger kun­skap som kan tilläm­pas i de fles­ta yr­kes- och ar­bets­upp­gif­ter. Man kan i många oli­ka sam­man­hang ha nyt­ta av att kom­plet­te­ra stu­di­er­na med äm­net psy­ko­lo­gi. Psy­ko­lo­gin är en ve­ten­skap där inte minst kun­ska­pen om hjär­nan ut­veck­las i så snabb takt i och med ny tek­no­lo­gi i nu­lä­get att en åter­kom­man­de upp­da­te­ring av kun­skap är vik­tig.

Vid Åbo Aka­de­mi i Åbo finns äm­net Psy­ko­lo­gi där man ut­bil­dar sig till psy­ko­log.
Inom ra­men för äm­net er­bjuds Öpukur­ser om­fat­tan­de 25-60 sp. Ge­nom att av­läg­ga des­sa 60 sp kan du bli be­hö­rig gym­na­sie­lä­rare i psy­ko­lo­gi. Sik­tar du på att bli psy­ko­log räk­nas des­sa kur­ser till godo om du blir an­ta­gen till psy­ko­log­ut­bild­ning­en.

 

Kurs­hel­he­ter som ar­ran­ge­ras av Öpu i Vasa är Ut­veck­lings­psy­ko­lo­gi, Skol­psy­ko­lo­gi, Ar­bets­plats­psy­ko­lo­gi och Kris­psy­ko­lo­gi. Des­sa kur­ser god­känns inte för be­hö­rig­het som gym­na­sie­lä­rare i psy­ko­lo­gi.

Inom  Ut­veck­lings­psy­ko­lo­gi lär du dig om de psy­ko­lo­gis­ka me­ka­nis­mer och lag­bun­den­he­ter som bland an­nat styr bar­nets iden­ti­tets­ut­veck­ling, för­må­gan att till­äg­na sig reg­ler, iden­ti­tets­ut­veck­ling och för­må­gan att ac­cep­te­ra sitt eget ut­se­en­de och åld­ran­de. Du lär dig ock­så om hur män­ni­skor kla­rar av livs­kri­ser och vil­ka följ­der des­sa kri­ser har.

Äm­net Skol­psy­ko­lo­gi er­bju­der mång­si­dig psy­ko­lo­gisk kun­skap om sko­lan som so­ci­al mil­jö, mobb­nings­pro­ces­sen samt pre­ven­tion och in­ter­ven­tion. Kun­skap om al­ko­hol- och nar­ko­ti­ka­miss­bruk hos ung­do­mar samt ung­do­mars psy­ko­sex­u­el­la be­te­en­de in­går.

Kur­ser­na i Ar­bets­plats­psy­ko­lo­gi för­med­lar grund­läg­gan­de kun­skap om de so­ci­a­la re­la­tio­ner­na på en ar­bets­plats, hur en ar­bets­plats fun­ge­rar op­ti­malt un­der ett gott le­dar­skap och hur man lö­ser kon­flik­ter på ett kon­struk­tivt sätt.

Kur­ser­na i Id­rotts­psy­ko­lo­gi be­hand­lar män­ni­skans käns­lor, tan­kar och be­te­en­den i sam­band med fy­sisk ak­ti­vi­tet. Men­tal trä­ning, coaching och id­rott­s­le­dar­skap är cen­tra­la be­grepp.

Kris­psy­ko­lo­gi be­hand­lar så­väl grund­läg­gan­de be­grepp, ex­em­pel­vis psy­kotrau­ma­to­lo­gi, chock, in­ter­ven­tion och PTSD, som mera spe­ci­fikt ut­val­da frå­ge­ställ­ning­ar som ka­ta­strof­be­red­skap i Fin­land