Skriv här det du söker efter!

Psykologimodulen

Det finns ett st­än­digt ökat in­tres­se för psy­ko­lo­gin som kun­skaps­om­rå­de. Psy­ko­lo­gin är en vetenskaplig disciplin vars fokus ligger på människans beteende och ger kun­skap som kan tilläm­pas i de fles­ta yr­kes- och ar­bets­upp­gif­ter. Man kan i många oli­ka sam­man­hang ha nyt­ta av att kom­plet­te­ra stu­di­er­na med äm­net psy­ko­lo­gi. Psykologin är en vetenskap där inte minst kunskapen om hjärnan utvecklas i så snabb takt i och med ny teknologi i nuläget att en återkommande uppdatering av kunskap är viktig.

Vid Åbo Akademi i Åbo finns ämnet Psykologi där man utbildar sig till psykolog.
Vid Åbo Akademi i Vasa finns ämnena Utvecklingspsykologi, Skolpsykologi, Arbetsplatspsykologi och Krispsykologi. Modulen möter samhällets behov av stödtjänster inom många yrkesområden inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Målgrupper: personer med intresse för psykologi med olika inriktningar, personer som vill förbereda sig för eventuella studier i psykologi, som yrkesinriktning för personer som arbetar med barn och unga, ledare inom privat och affärslivet, personer som jobbar med kundbetjäning, marknadsföring, försäljning och inflytande, anställda inom rättsväsende, polis och fängelse, personer som jobbar inom vård och socialväsende, tränare med olika inriktning,  kuratorer, skolgångsbiträden, ämneslärare i psykologi, personer inom räddningsväsendet och frivilligarbetare.

Se närmare information om modulen i broschyren Psykologikurser


Tillbaka till öppna universitetet