Skriv här det du söker efter!

Kvalitet vid Åbo Akademi

Kvalitet vid Åbo Akademi

Enligt universitetslagen har universiteten till uppgift att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen, att meddela på forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Då universiteten fullgör sina uppgifter ska de erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande, samverka med det övriga samhället samt främja forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället.

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet. Vi uppfyller vårt kulturbärande uppdrag genom att förse omvärlden med internationellt erkänd forskning och utbildning och flerspråkig och professionell akademisk kompetens på hög nivå.

Systematisk kvalitetssäkring

I Åbo Akademis strategi 2021-2030 sammanfattas universitetets uppdrag och ambitioner för kvalitet. I enlighet med vår strategi utvecklar vi en kvalitetskultur med öppenhet och systematisk kvalitetssäkring i alla processer.

Akademisk kvalitet vid ett universitet skapas i mötet mellan forskare, lärare, studerande och universitetets lärandemiljö. En god verksamhet håller hög kvalitet. Vi granskar och följer kontinuerligt och systematiskt upp vår vår verksamhet. Vårt kvalitetssäkringssystem är beskrivet i dokumentet Åbo Akademis lednings- och kvalitetshanteringssystem 2015 (pdf) godkänt av styrelsen 13.8.2015.

Vi ser kontinuerligt över beskrivningen av våra beslutsordningar och styrdokument (uppdateras hösten 2022).

Utvärdering och uppföljning

Enligt universitetslagen ska universiteten ordna sin verksamhet så att hög internationell kvalitet säkerställs inom forskning, konstnärlig verksamhet, utbildning och undervisning med iakttagande av etiska principer och god vetenskaplig sed. Universiteten ska utvärdera sin utbildning och forskning, och regelbundet delta i extern utvärdering av verksamheten och kvalitetssystemen.

Åbo Akademi utvärderar all forskning och utbildning:

  • Åbo Akademi godkändes i den nationella utvärderingen av universitetens och yrkeshögskolornas kvalitetssystem år 2016, som genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Kvalitetsstämpeln är i kraft i sex år. Åbo Akademi utvärderas igen år 2022.
  • En utvärdering av forskningen vid Åbo Akademi är under planering.

Åbo Akademi har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar och riktlinjer för god vetenskaplig praxis. Forskningsetiska delegationen (TENK) förebygger oredlighet i forskning inom alla vetenskapsområden och bevakar god vetenskaplig praxis i Finland.

Kvaliteten i våra administrativa processer säkras genom proaktiva och ändamålsenliga strategier, till exempel för fastigheter, digitalisering, forskning och internationalisering. Vi följer upp processerna genom regelbunden kommunikation mellan stödet, verksamheten och ledningen och genom regelbundna utvärderingar, till exempel om välbefinnandet hos medarbetare och studerande.

Uppdaterad 11.10.2021