Skriv här det du söker efter!

Kvalitetskultur vid Åbo Akademi

Kvalitetskultur vid Åbo Akademi

Åbo Akademis kvalitetskultur bygger på

  • en systematisk planeringsstruktur
  • identifierade ansvarsroller för innehåll och processer
  • ett dynamiskt genomförande
  • återkopplande uppföljning och utvärdering
  • forum för utvecklingsdialoger och personalutbildning

Vi skapar och förädlar vår kvalitetskultur i mötet mellan forskare, lärare, studerande, medarbetare och universitetet som en miljö för gemensamma samtal och gemensamt lärande.

Vi dokumenterar kvalitetskultur i våra processer och styrdokument, till exempel i kursutvärderingar, handledningsavtal mellan handledare och avhandlingsskribenter, underlag för utvecklingssamtal och i fakulteternas verksamhetsplaner och resultatuppföljning. Vi upprätthåller också kvalitetskultur med siffror, till exempel genom att göra fakulteternas och enheternas nyckeltal offentliga och lätt tillgängliga så att alla kan följa med verksamheten vid Åbo Akademi.

Vi utvecklar och för kvalitetskultur vidare i vår gemensamma vardag, till exempel i de kollegiala samtalen kring forskning och utbildning, i undervisningssituationer, handledning och rådgivning, i forskningssamarbeten och genom alla de val vi gör i vårt dagliga arbete.

Vi satsar på ansvarsfull och transparent forskningspraxis genom öppen vetenskap.

Uppdaterad 9.2.2022