Skriv här det du söker efter!

Systematisk uppföljning av utbildning, forskning och arbetsmiljö

Systematisk uppföljning av utbildning, forskning och arbetsmiljö

Uppföljning och återkoppling är viktiga komponenter i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi följer upp våra utbildningar både i studievardagen, i möten mellan lärare och studerande och med systematiska responssystem och externa och kollegiala kvalitetsgranskningar:

  • obligatorisk kursutvärdering enligt ett gemensamt system för hela Åbo Akademi
  • studieklimatundersökning, för alla studerande på första, tredje och femte året
  • den nationella enkäten för kandidatrespons, sammanställs årsvis
  • doktorandbarometern, för alla doktorander vartannat år
  • auditering av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), och ackrediteringar
  • granskning av externa experter
  • kollegiala bedömningar av forskning och undervisning.

Vi följer också upp hur våra studerande placerar sig på arbetsmarknaden ett år och fem år efter examen, och efter doktorsexamen. Responsen och uppföljningsresultaten är ett viktigt underlag när fakulteter och ämnen utvecklar utbildningarnas innehåll och struktur.

Utöver de utvärderingar som görs av NCU (medlem i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)) initierar Åbo Akademi kompletterande externa utvärderingar. Det kan handla om att utvärdera en utbildning, ett forskningsområde eller en funktion. Åbo Akademi levererar även uppgifter till de internationella rankingarna Times Higher Education World University Rankings (THE) och QS World University Rankings.

Utbildningens och forskningens kvalitet stöds också indirekt av nyckeltal och uppföljning avseende måluppfyllelsen gällande strategi och resultatavtal, personalresurser och kompetensutveckling, fastighetsanvändning, ICT-utrustning och ekonomi.

Arbetsmiljöns kvalitet följs upp i de årliga utvecklingssamtalen mellan chefer och medarbetare. Vartannat år görs en arbetsklimatundersökning i form av en enkät till alla anställda vid Åbo Akademi. Åbo Akademi deltar i EU-kommissionens process Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) och har undertecknat Declaration on Research Assessment (DORA).

Åbo Akademis bibliotek bidrar till nationell statistik om verksamheten vid de vetenskapliga biblioteken. De finländska universitetens rapportering om antagning, studerande, examina, studieprestationer och studieförlopp, personal, internationalisering, publikationer, ekonomi, studeranderespons och karriäruppföljning presenteras i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Uppdaterad 9.2.2022