Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis auditering 2022

Åbo Akademis auditering 2022

Åbo Akademi har ingått ett avtal med Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) om auditering år 2022. Auditeringen genomförs i enlighet med NCU:s auditeringspraxis enligt Auditeringshandbok för högskolor 2019-2024 (pdf) och Åbo Akademis auditeringsavtal från den 21 april 2021 (pdf).

Enligt auditeringsavtalet väljer Åbo Akademi ett specialtema som auditeringspanelen granskar och ger rekommendationer för. Åbo Akademi har valt temat Arbetslivsrelevans i utbildningen. Syftet är att universitetet ska få ett externt perspektiv på ett område som universitetet vill utveckla. Temaområdet beaktas inte i bedömningen om Åbo Akademis kvalitetssystem fyller kraven för att få kvalitetscertifikatet uppdaterat.

I auditeringsavtalet ingår också ett projekt för kollegialt lärande. Åbo Akademi har valt temat Studentrekrytering. Syftet är att få respons på den egna verksamheten och dra nytta av god praxis vid den andra högskolan. Projektet utförs med Högskolan Dalarna som redan länge tagit fram strategier för rekryteringen för att möta utmaningar i anslutning till högskolans regionala placering.

Auditeringen förbereds av ett auditeringsteam som leds av direktören för utbildningsservice Lena Nybond. Auditeringens styrgrupp har det övergripande ansvaret för auditeringen, under ledning av rektor Mikael Lindfelt.

Enligt auditeringsavtalet genomför NCU auditeringsbesöket vid Åbo Akademi i maj 2022. NCU:s rapport publiceras på NCU:s digitala plattform i augusti 2022.

 


Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderas regelbundet av The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). NCU finns i det europeiska registret för kvalitetssäkring inom högre utbildning, The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). NCU:s auditeringsmodell uppfyller kraven enligt Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA (på svenska: Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (pdf), översättning utgiven av Universitetskanslersämbetet).

Uppdaterad 9.2.2022