Skriv här det du söker efter!

Ansvar för kvalitetsarbetet

Ansvar för kvalitetsarbetet

Åbo Akademis styrelse har det yttersta ansvaret för universitetets verksamhet och kvalitet.

Rektor ansvarar för att omsorgsfullt främja Åbo Akademis intressen och leda verksamheten och för att Åbo Akademis uppgifter sköts på ett ekonomiskt, effektivt och resultatrikt sätt. Prorektorerna bistår rektor i det övergripande strategiska arbetet.

Fakultetsrådet ansvarar för kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsutvecklingen vid fakulteten. Dekanen ansvarar för utvecklingen av fakulteten, implementeringen av Åbo Akademis strategi vid fakulteten och fakultetens akademiska och ekonomiska resultat.

Överbibliotekarien ansvarar för att leda och utveckla Åbo Akademis bibliotekstjänster.

Direktören för Centret för livslångt lärande ansvarar för att leda och utveckla utbildningsutbud och projekt inom kontinuerligt lärande.

Akademidirektören (direktören för universitetsservice), ekonomidirektören och ledande juristen ansvarar för det administrativa stödet och för att utveckla ändamålsenliga och transparenta administrativa processer som stöder verksamheten, effektiviteten, den ekonomiska hållbarheten och lagenligheten vid hela Åbo Akademi. Akademidirektören leder enheten för kvalitetsfunktion och lärandestöd.

Varje utsedd grupp och varje ledare med beslutsansvar ansvarar för kvalitet och kvalitetsarbete inom sitt område. Alla medarbetare ansvarar för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i den egna verksamheten.

Kvalitetssäkrande aktiviteter och enskilda aktörers ansvar i våra processer fastställs i våra styrdokument, regelverk och process- och uppdragsbeskrivningar.

 


Centrala dokument

Uppdaterad 9.2.2022