Skriv här det du söker efter!

Forskningsetik vid Åbo Akademi

Forskningsetik vid Åbo Akademi

Universiteten i Finland ansvarar själva för att upprätthålla en kultur med trovärdig forskning och kunskapsproduktion. Det är viktigt att å ena sidan internt ha klara riktlinjer, processer och praktiker för hur vår forskningsverksamhet hanteras och å andra sidan, i riktning mot samhället, kunna kommunicera trovärdigheten i det vi gör.

Vid Åbo Akademi har vi två processer för att kunna upprätthålla trovärdig och etisk forskning.

Den första processen handlar om den förebyggande verksamheten där varje enskild forskare, projektledare, forskningsledare och ämnesansvarig ser sitt ansvar. Som stöd för detta ansvar fungerar de forskningsetiska rådgivarna på ÅA och den forskningsetiska nämnden vid Åbo Akademi (FEN) vars huvudsakliga uppgifter är

  • förhandsgranska och ge utlåtanden i specifika frågor med forskningsetiska dimensioner
  • stärka medvetandet om forskningsetiska frågor vid Åbo Akademi
  • vid behov utfärda forskningsetiska rekommendationer

Utöver den forskningsetiska nämnden finns det en särskild forskningsetisk nämnd vid psykologi och logopedi vars huvudsakliga uppgift är att ge utlåtanden i enkla rutinartade ärenden t.ex. då praxis vid vetenskapliga tidskrifter så kräver.

Mera information om den första processen finns på Åbo Akademis intranät: Etisk förhandsprövning (kräver ÅA-inloggning).

Den andra processen handlar om hantering av misstankar om eller avvikelser från god vetenskaplig praxis (GVP). Det kan handla om oredlighet i vetenskaplig verksamhet eller försummelse av god forskningspraxis. Denna del av forskningsetiken sköts i samarbete med och i anslutning till det nationella organet för forskningsetik i Finland, den Forskningsetiska delegation (TENK).

Åbo Akademi och dess forskningsetiska nämnd har, liksom alla andra universitet i Finland, förbundit sig att följa TENK:s anvisningar och riktlinjer för god vetenskaplig praxis.

Den forskningsetiska nämnden vid Åbo Akademi har följande medlemmar:

  • Björn Vikström (ordförande), docent, professor i systematisk teologi
  • Anders Brink, professor i processteknik
  • Martin Gustafsson, professor i filosofi
  • Matti Skoog, professor i redovisning
  • Anna K Forsman, docent, äldre universitetslektor i hälsovetenskaper
  • Nina Bäckman (sekreterare)

samt Martina Snåre, juridisk expertis

Uppdaterad 15.2.2023