Skriv här det du söker efter!

Promotion

Promotion

Till promotionen bjuder Åbo Akademi in sina utexaminerade doktorer som inte tidigare deltagit i promotion. Vid promotionen invigs de som avlagt doktorsexamen till sin doktorsvärdighet och får de insignier som hör till examen. Vid promotionen promoveras även hedersdoktorer och jubeldoktorer. Nästa promotion ordnas fredagen den 23 maj 2025.


Promotion som tradition

 

Promotionen har sina rötter i traditioner vid de tidigaste europeiska universiteten. Åbo Akademi har bevarat flera promotionstraditioner från Kungliga Akademiens tid (1640).

I promotionsfestligheten vid Åbo Akademi ingår promotionsakten, procession, festgudstjänst och bankett. Promotorerna talar latin när de hälsar dem som ska promoveras och överräcker insignierna. Spirorna som symboliserar lärosätets juridiska frihet bärs i spetsen för processionen.

Tidigare hade promotionen även en juridisk innebörd. Numera är betydelsen närmast symbolisk och var och en väljer själv om hen deltar i promotionen.


Tidigare promotioner vid Åbo Akademi

 

Promotionstraditionen vid Åbo Akademi sträcker sig bakåt till 1927. Under 1900-talet ordnades både magisters- och doktorspromotioner, av enskilda fakulteter eller gemensamt för hela akademin. Under 2000-talet har akademin ordnat gemensamma doktorspromotioner vart tredje eller vartannat år.

Akademin har promoverat hedersdoktorer vid alla promotioner efter 1927. En förteckning över hedersdoktorerna finns här:

Åbo Akademis hedersdoktorer


Promotionens termer och begrepp

 

Doktorshatt

Doktorshatten symboliserar akademisk frihet. Färgen kan variera, men vid Åbo Akademi är alla hattmodeller svarta. Brättena är raka, förutom på teknologernas doktorshatt som har uppåtvikta brätten. Hattarna är försedda med en lyra, förutom teologernas doktorshatt som har ett band.

 

Doktorsvärja

Doktorsvärjan härstammar från medicinska fakulteter. Vid Åbo Akademi bärs värjan av filosofie doktorer, psykologie doktorer, pedagogie doktorer och doktorer i hälsovetenskaper. Parerplåten på doktorsvärjan vid Åbo Akademi består av Brahevingarna.

 

Hedersdoktor

Till hedersdoktorer utser fakulteterna personer på grund av vetenskapliga meriter eller som erkänsla för verksamhet till fromma för akademin eller samhället.

 

Insignier

Insignierna är de yttre tecknen på examensvärdigheten. Alla som promoveras vid Åbo Akademi får en doktorshatt och ett diplom. Hattens modell och lyran (eller avsaknad av lyra) varierar beroende på examen. Till vissa examina hör också andra insignier: doktorsvärjan eller en broderad krage eller brosch.

 

Jubeldoktor

Till jubeldoktor promoveras personer som avlagt doktorsexamen för femtio år sedan.

 

Lyran på doktorshatten

Alla doktorshattar vid Åbo Akademi har en lyra, utom teologernas doktorshatt som enbart har ett band. De flesta av akademins fakulteter och ämnen har valt att använda Helsingfors universitets filosofiska lyra där den akademiska lyran omges av en lagerkrans.

Akademis teknologer har designat en egen lyra där en benzenring omringas av en lagerkrans. På ekonomie doktorernas lyra omfamnas Merkuriusstaven med två ormar av lagerblad och liljor.

 

Promovera

Verbet promovere på latin betyder ”skjuta fram” eller ”befordra”. Den som promoveras, d.v.s. promovenden, befordras till sin nya värdighet av den som promoverar, d.v.s. promotorn. Promotorn överlåter insignierna till den som promoveras.

Uppdaterad 29.4.2023