Skriv här det du söker efter!

Promotionen 2022

Promotionen 2022

Hedersdoktorer och jubeldoktorer

Vid promotionen fredagen den 20 maj 2022 promoveras 13 hedersdoktorer och åtta jubeldoktorer.

Universitetet hedrar en person med ett hedersdoktorat antingen för personens gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Till jubeldoktor promoveras en doktor som disputerat för 50 år sedan.

Hedersdoktorer

Till filosofie hedersdoktorer vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi promoveras:

Professor Ulla Connor

Ulla Connor
Ulla Connor

Ulla Connor är professor i engelska vid Indiana University-Purdue University, Indianapolis, USA. Hon är en framstående forskare och lärare, och framför allt en inspirerande brobyggare som sammanför experter från den akademiska världen och näringslivet på ett sätt som skapar synergieffekter och konkreta resultat. Ulla Connor har själv framgångsrikt arbetat med både praktiska tillämpningar och popularisering av språkliga och retoriska forskningsresultat. I sin forskning om hälsodiskurser har hon bland annat fokuserat på kommunikation mellan läkare och patient och i sitt arbete som vetenskaplig chef på CoMac Analytics har hon tillämpat detta arbete på utvecklingen av kommunikationsverktyg för hälsovården.

Ulla Connor promoveras till filosofie hedersdoktor som ett erkännande för sin långvariga koppling till Åbo Akademi och för sitt betydande bidrag till akademins internationella verksamhet.

Klicka här för högupplöst bild.

Koreograf Tiina Lindfors

Tiina Lindfors, fotograf Shoja Lak
Tiina Lindfors. Fotograf: Shoja Lak.

Tiina Lindfors, koreograf och dansare, är en av de grundande medlemmarna i Dansteatern ERI. I sitt nyskapande konstnärliga arbete har Tiina Lindfors ofta på ett gränsöverskridande sätt knutit samman olika konstformer och därtill tydligt visat på värdet av kulturhistorisk medvetenhet, humanism och bildning. Med grund i sådana element har hennes verksamhet kommit att präglas av mångspråkighet och dialog, samt ett speciellt inlevande och betydelsefullt ställningstagande för minoriteter. Vid sidan av sitt mångåriga arbete som koreograf är Tiina Lindfors en uppskattad föreläsare och kommentator kring frågor som gäller bland annat konstens och kulturens relevans.

Tiina Lindfors promoveras till filosofie hedersdoktor för sin mångåriga och genomgripande betydelse som kulturutövare, speciellt i ett lokalt perspektiv i Åbo och nationellt, men även i relation till sin omfattande internationella verksamhet.

Klicka här för högupplöst bild.

Till teologie hedersdoktor vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi promoveras:

Professor Daniel Lindmark

Daniel Lindmark
Daniel Lindmark

Daniel Lindmark är professor i kyrkohistoria vid Umeå Universitet, Sverige och professor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan vid Umeå Universitet. Av de teman som Daniel Lindmark ägnat sig åt kan särskilt nämnas folklig religion, koloniala kulturmöten samt läs- och bokkultur. Han har också fördjupat sig i historiekultur och historieförmedling samt religiöst historiebruk. Inte minst det nordliga områdets historiska utveckling har varit föremål för hans intresse. Under senare tid har han lagt ner ett stort arbete när det gäller forskning kring försoningsprocesser. Daniel Lindmark har genom åren haft ett nära förhållande till Åbo Akademi, särskilt till ämnet kyrkohistoria där han också är docent.

Daniel Lindmark promoveras till teologie hedersdoktor som erkännande för sin forskning som omspänner ett brett fält av kulturhistoria, utbildningshistoria och kyrkohistoria.

Klicka här för högupplöst bild.

Till pedagogie hedersdoktorer vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier promoveras:

Professor emeritus Hilbert Meyer

Hilbert Meyer
Hilbert Meyer

Hilbert Meyer är professor emeritus i pedagogik och didaktik vid Carl von Ossietzky-universitetet i Oldenburg, Tyskland. Hans huvudsakliga forskningsområden är didaktik, undervisningsmetoder och skolutveckling. Hilbert Meyers författarskap inom pedagogisk forskning och framför allt inom didaktik har haft ett stort inflytande på lärarutbildningar internationellt men framför allt i Norden. Hans arbete för och med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi sträcker sig över två årtionden.

Hilbert Meyer promoveras till pedagogie hedersdoktor för sina insatser inom didaktiken samt för sitt goda samarbete med Åbo Akademi.

Klicka här för högupplöst bild.

Professor emeritus James Cummins

James Cummins
James Cummins

James (Jim) Cummins är professor emeritus i pedagogik vid Universitetet i Toronto, Kanada. James Cummins är en pionjär bland pionjärerna inom utbildning som tar hänsyn till elever med varierande språkliga och kulturella bakgrunder, och har på olika sätt bidragit till utvecklingen av både kvalitativ forskning på området, innehållet i lärarutbildningarna och grundutbildningen i flerspråkiga miljöer. Han är en mycket respekterad forskare på den internationella forskningsarenan. I sin roll som gästprofessor inom Åbo Akademis strategiska forskningsprofil Minoritetsforskning har Jim Cummins delat med sig av sin expertis på ett exceptionellt generöst och sympatiskt sätt.

James Cummins promoveras till pedagogie hedersdoktor för sina insatser för att utveckla utbildningen och forskningen inom språkdidaktik samt språk- och kulturmedvetenhet.

Klicka här för högupplöst bild.

Professor Jan Masschelein

Jan Masschelein
Jan Masschelein

Jan Masschelein är professor i pedagogisk teori och filosofi vid fakulteten för psykologi och utbildningsvetenskap vid universitetet KU Leuven, Belgien. Jan Masschelein närmar sig pedagogiken från ett utbildningsfilosofiskt perspektiv. Hans välgrundade, ibland överraskande och skarpa idéer om bland annat universitetets framtid och dess pedagogiska form är konfronterande och utmanande. Jan Masscheleins sätt att tänka, arbeta och skriva tillsammans med professor Maarten Simons är exemplariskt och inspirerande. I laboratoriet för utbildning och samhälle vid KU Leuven har de byggt upp en praxis som kombinerar kritiskt tänkande med det levda livet.

Jan Masschelein promoveras till pedagogie hedersdoktor som erkännande för sina vetenskapliga insatser inom utbildningsvetenskap och utbildningsfilosofi.

Klicka här för högupplöst bild.

Till politices hedersdoktorer vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi promoveras:

Professor Manfred Nowak

Manfred Nowak, Copyright Applied Human Rights -Ruedastudio
Manfred Nowak. Copyright: Applied Human Rights –Ruedastudio.

Manfred Nowak är professor i mänskliga rättigheter vid Wiens universitet, Österrike och generalsekreterare för Global Campus of Human Rights i Venedig, Italien. Manfred Nowak är utan tvekan en av världens ledande forskare inom mänskliga rättigheter. Hans publikationsportfölj är imponerande och många av hans publikationer är prisbelönta. Han grundade och ledde det prestigefyllda Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights mellan 1992 och 2019. Professor Nowak har också haft många ansvarsfulla uppdrag inom FN, bland annat som FN:s oberoende expert på tortyr från 2004 till 2010. Manfred Nowak har länge samarbetat med Åbo Akademi och i synnerhet med Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi.

Manfred Nowak promoveras till politices hedersdoktor för sitt outtröttliga arbete för mänskliga rättigheter.

Klicka här för högupplöst bild.

Professor James S. Fishkin

James S. Fishkin
James S. Fishkin

James S. Fishkin har Janet M. Peck-professuren i internationell kommunikation och är professor i statskunskap vid Stanford-universitetet, USA. Hans modell för deliberativa opinionsundersökningar, Deliberative Polling, är den mest kända och mest använda metoden för välavvägda medborgarsamtal världen över. James S. Fishkin har ett nära samarbete med Åbo Akademi. Han är medlem av de rådgivande nämnderna såväl för spetsforskningsenheten The Future of Democracy – Center of Excellence in Public Opinion Research (FutuDem), som för den nya finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO) som finansieras av Finlands Akademi.

James S. Fishkin promoveras till politices hedersdoktorer för sin banbrytande forskning inom deliberativ demokrati.

Klicka här för högupplöst bild.

Professor Maarten Simons

Maarten Simons
Maarten Simons

Maarten Simons är professor i utbildningsteori och utbildningspolitik vid universitetet KU Leuven, Belgien. Maarten Simons närmar sig utbildningsfenomen från ett kritiskt perspektiv på utbildning som en del av samhället – ofta genom samhällsvetenskapens glasögon. Hans vetenskapliga arbete är nytänkande och hans publikationer riktar sig till forskare från flera olika discipliner. Maarten Simons sätt att tänka, arbeta och skriva är föredömligt och inspirerande. I sitt arbete tillsammans med professor Jan Masschelein visar han att filosofi och vetenskap är produkter av gemensamt tänkande snarare än av enskilda slutna sinnen.

Maarten Simons promoveras till politices hedersdoktor för sina betydande insatser inom utbildningsteori och utbildningspolitik.

Klicka här för högupplöst bild.

Till ekonomie hedersdoktor vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi promoveras:

Professor Jill Kickul

Jill Kickul
Jill Kickul

Jill Kickul är professor i entreprenörskap vid University of Southern California, USA och forskningsledare vid Brittingham Social Enterprise Lab vid University of Southern California. Jill Kickul är en pionjär och en av världens ledande akademiker inom socialt entreprenörskap. Hon är initiativtagare och grundare till den internationella, årliga Social Entrepreneurship-konferensen, som är den största inom sitt område. Jill Kickul har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar i ledande tidskrifter inom entreprenörskap och ledarskap. Hennes mest sålda bok Understanding Social Entrepreneurship är en del av kurslitteraturen vid över 80 universitet världen över. Jill Kickul stöder Åbo Akademis tyngdpunktsområde inom minoritetsforskning samt handelshögskolans fokus på mångfald inom organisationer.

Jill Kickul promoveras till ekonomie hedersdoktor för sina betydande insatser inom socialt entreprenörskap.

Klicka här för högupplöst bild.

Till filosofie hedersdoktorer vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik promoveras:

Professor Michio Murata

Michio Murata
Michio Murata

Michio Murata är professor vid institutionen för kemi vid Osaka universitet, Japan. Han har mottagit det prestigefyllda ERATO-stipendiet på 25 miljoner euro från den japanska myndigheten för vetenskap och teknik (JST) och blev 2014 medlem av Royal Society in Chemistry i Storbritannien. Michio Murata har publicerat 219 artiklar, varav flera tillsammans med forskare från Åbo Akademi, samt 21 översiktsartiklar som täcker ett brett fält av ämnen relevanta för Åbo Akademis strategiska forskningsområde Lösningar för hälsa. Michio Murata har haft ett nära samarbete med Åbo Akademi. Han har undervisat vid Åbo Akademi, han har varit huvudtalare vid vinterskolorna för doktorandnätverket i Informational and Structural Biology (ISB). Studenter och forskare har deltagit i flera utbytesbesök till Osaka och Åbo.

Michio Murata promoveras till filosofie hedersdoktor för sina gedigna vetenskapliga insatser i kemi och för sitt engagemang för Åbo Akademi.

Klicka här för högupplöst bild.

Professor Aldo R. Boccaccini

Aldo R. Boccaccini
Aldo R. Boccaccini

Aldo R. Boccaccini är chef för Institute of Biomaterials och professor i materialvetenskap (biomaterial) vid Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Tyskland. Aldo R. Boccaccini har publicerat över 1000 publikationer. Han är medlem av den rådgivande vetenskapliga nämnden för BioCity Turku och har ett nära samarbete med Åbo Akademi. Aldo R. Boccaccini är en ledande expert inom området biomedicinska material.

Aldo R. Boccaccini promoveras till filosofie hedersdoktor som erkänsla för sin framgångsrika forskning i biomaterial och för sitt samarbete med Åbo Akademi.

Klicka här för högupplöst bild.

Till teknologie hedersdoktor vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik promoveras:

DI, TkL Nina Kopola, generaldirektör

Nina Kopola
Nina Kopola

Nina Kopola är generaldirektör för Business Finland sedan 2019. Hon har en diplomingenjörsexamen samt en teknologie licentiatexamen i organisk kemi och biokemi från Åbo Akademi. Hon har en gedigen bakgrund inom både kemiforskning och företagsledning, ämnen som löper som en röd tråd genom hennes internationella yrkeskarriär som tog fart som forskare inom Nestekoncernen 1991–1994. Åren 2011–2018 var Nina Kopola verkställande direktör för det börsnoterade företaget Suominen. Dessförinnan arbetade hon 2000–2011 i olika ledande befattningar inom Dynea, tidigare Neste Chemicals. Nina Kopola har suttit i flertalet företagsstyrelser och har även publicerat flera vetenskapliga artiklar under sin forskarkarriär.

Nina Kopola promoveras till teknologie hedersdoktor som erkänsla för sin mångsidiga karriär som omfattar forskning, produktutveckling och ledarskap.

Klicka här för högupplöst bild.

Jubeldoktorer

Till jubeldoktorer promoveras:

Dag Anckar
politices jubeldoktor

Dag Anckar

Sune Jungar
filosofie jubeldoktorSune Jungar
Christer Laurén
filosofie jubeldoktorChrister Lauren
Caj-Gunnar Lindström
ekonomie jubeldoktorCaj-Gunnar Lindström
Bertil Roslin
politices jubeldoktor

Bertil Roslin, foto SITRA
Foto: SITRA
Bengt Stenlund
teknologie jubeldoktorBengt Stenlund
Erkki Vauramo
filosofie jubeldoktorErkki Vauramo
Kurt Waller
teknologie jubeldoktorKurt Waller

Klicka på bilderna för högupplöst foto.

Uppdaterad 10.2.2022