Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis hedersdoktorer

Åbo Akademis hedersdoktorer

Den första promotionen vid Åbo Akademi var en magisters- och doktorspromotion som ordnades 1927. Hedersdoktorer har därefter promoverats vid varje promotion (gemensamma och vid enskilda fakulteter).

Här följer en översikt över de hedersdoktorer som akademin promoverat.

 

1934 Doktorspromotion vid Teologiska fakulteten (10-årsjubileum) vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Bohlin, Torsten, biskop, Härnösand
Brilioth, Yngve, ärkebiskop, Uppsala
Grönstrand, Theodor, TK, prost, Åbo
Lindblom, Johannes, TD, professor, Lund
Takolander, Alfons, FD, skolråd
Wrede, Rabbe, JD, professor, Åbo

1947 Doktorspromotion

Filosofie hedersdoktorer:

Holmberg, Eric, överbibliotekarie
Montell, Justus, intendent

1948 Gemensam magisters- och doktorspromotion

Filosofie hedersdoktorer:

Andersson, Amos, bergsråd
Brethius, Axel, professor, Göteborg
Cornell, Henrik, professor, Stockholm
Grönblom, Berndt, bergsråd
Tegengren, Jacob, skalden, Yttermark
Åkerblom, Kristian Wilhelm, skolråd

Teologie hedersdoktor:

Eidem, Erling, ärkebiskop, Uppsala, teologie hedersdoktor

Politices hedersdoktor:

Montgomery, Arthur, professor

Teknologie hedersdoktorer:

Lindroos, Johan Theodor, bergsråd
Sarlin, Emil, bergsråd

1955 Doktorspromotion vid Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Bring, Ragnar, TD, professor, Lund
Sentzke, Geert, TL, prost, Helsingfors

1958 Promotion av hedersdoktorer vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Qvist, Walter, professor
Rettig von, Hans, bergsråd, Åbo
Törngren, Ralf, generaldirektör

 1963 Förlänande av hedersdoktorsgrad och promotion vid KTF vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Malm, Carl Johan, diplomingenjör, Helsingfors
Serlachius, Erik R, bergsråd, G.A. Serlachius Oy, Mänttä
Terjesen, Sven G, professor, Norges tekniske högskole

 1964 Doktorspromotion vid Teologiska fakulteten (40-årsjubileum) vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Kinder, Ernst, TD, professor, Münster
Olsson, Herbert, TD, professor, Uppsala
Sundwall, Johannes, FD, professor, Åbo
Viderø, Finn, mag.art., organist, Köpenhamn

 1968 Gemensam doktorspromotion

Filosofie hedersdoktorer:

Donner, Heinrich Wolfgang, professor, Uppsala
Howard, Leon, professor, University of California, Los Angeles
Järvi, Osmo Henrik, professor, Turun Yliopisto
Jorpes, Johan Erik, professor, Karolinska Institutet
Kekkonen, Urho Kaleva, president
Laxness, Halldór Kiljan, författare
Lönnroth, Nils Erik Magnus, professor, Göterborgs Universitet
Möller, Christian, professor, Köpenhamns Universitet
Ravila, Paavo Ilmari, kansler, Helsingfors

Teologie hedersdoktorer:

Colliander, Tito, författare, Helsingfors
Stenwall (till 1923 Sulonen), Edvin, ecklesiastikråd

Politices hedersdoktorer:

Fagerholm, Karl-August, generaldirektör, statsminister
Nordström, Werner Edward, FM, verkställande direktör

Teknologie hedersdoktorer:

Hultin, Sven Olof, DI, verkställande direktör
Nordman, Lars Sigurdsson, DI, direktör, Helsingfors
Sarlin, Johan Erik, DI, bergsråd, Pargas
Wrede, Kenneth Alexander, friherre, DI

1974 Doktorspromotion vid Teologiska fakulteten (50-årsjubileum) vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Andersén, Harald, dir.mus., professor, Helsingfors
Ewalds, Erik, TK, ledande sjukhuspastor, Helsingfors
Forsberg, John, TK, kyrkoherde, Helsingfors
Harjunpää, Toivo, TD, professor, California
Nikula, Sigrid, FM, Åbo
Thors, Carl-Erik, FD, professor, Helsingfors

1977 Promotion av hedersdoktorer vid Handelshögskolan (50-årsjubileum) vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Grandell, Axel, professor
Johnsen, Erik, professor
Lassenius, Tor-Erik, vicehäradshövding

1978 Gemensam doktorspromotion

Filosofie hedersdoktorer:

Atterling, Nils Hugo Daniel, bitr.professor, Stockholm
Bergman, Erik Valdemar, tonsättare, kompositör, Sibeliusakademin
Honko, Lauri Olavi, professor, Åbo Universitet
Jansson, Tove Marika, konstnär, författare
Norberg, Dag Ludvig, professor, Stockholms universitet
Palmgren, Pontus, professor, Helsingfors universitet
Sandberg, Finn, professor, Uppsala Universitet
Schantz von, Finn, professor, Uppsala Universitet
Torvalds, Ole Torvald Elis, författare, chefredaktör

Teologie hedersdoktorer:

Haikola, Lauri Robert, professor, Helsingfors universitet
Nyman, Valdemar, skriftställare
Surakka, Ari, lektor

Politices hedersdoktorer:

Allardt, Erik Anders, professor, Finlands Akademi
Schauman, Georg August, Henrik, professor, Riksdagsbiblioteket
Törnqvist, Leo Waldemar, professor, Helsingfors universitet

Ekonomie hedersdoktor:

Koivisto, Mauno Henrik, FD, chefdirektör för FB

Teknologie hedersdoktorer:

Flood, Håkon, professor, Norges tekniska högskola
Honkasalo, Jorma Bruno, DI, vicechefdirektör, Outokumpu Oy
Raade, Tauno Uolevi, DI, verkställande direktör

Jubeldoktorer:

Ekwall, Per, professor, Åbo Akademi
Hausen, Hans Magnus, professor, Åbo Akademi
Pehrman, Gunnar Edvard, professor, Åbo Akademi

1981 Promotion av hedersdoktor

Filosofie hedersdoktor:

Taxell, Lars Erik, prof.em.

1984 Doktorspromotion vid Teologiska fakulteten (60-årsjubileum) vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Mihail, ärkebiskop, TM, Moskva
Ringgren, Helmer, TD, professor, Uppsala
Sundqvist, Alfons, Th.D., författare, Helsingfors
Parvio, Martti, professor, Helsingfors

1988 Gemensam doktorspromotion

Filosofie hedersdoktorer:

Allén, Sture, professor, Göteborgs Universitet
Baltscheffsky, Sture, professor, Stockholms Universitet
Gräsbeck, Gottfrid Gustaf Unosson, FM, tonsättare, Åbo Akademi
Lindman, Björn Olof, professor, Lunds Universitet
Nilsson, John Martin, professor, Chalmers tekniska högskola
Salomaa, Arto Kustaa, professor, Åbo Universitet
Schildt, Gustaf Ernst Göran, FD, författare, konstkritiker
Tallgren, Carl Olof Kristian, PM, verkställande direktör
Virrankoski, Pentti Akseli, professor, Åbo Universitet

Teologie hedersdoktorer:

Klockars, Birgit, FD, författare
Strothmann, Werner, professor, FD, TL, vid Göttingen
Träskman, Karl Gunnar, VH, assessor

Politices hedersdoktorer:

Jakobsson, Max, VD, f.d.ambassadör, författare
Olsen, Johan Peder, professor, Universitetet i Bergen

Ekonomie hedersdoktorer:

Näslund, Bertil, professor, Handelshögskolan i Stockholm
Paunio, Jouko, professor, Helsingfors universitet

Teknologie hedersdoktorer:

Asbjörnsen, Odd Andreas, professor, University of Maryland, College Park, USA Gullichsen, Johan Erik, VD Gullichsen&Co
Lindberg, Jarl Johan, professor, Helsingfors Universitet

Pedagogie hedersdoktorer:

Cavonius, Gösta Edvin, direktör för skolväsendet
Krogerus, Harry, professor
Magne, Olof Ernst Fredrik, docent i pedagogik

1990 Högskoleväsendets 350-årsjubileum, promotion av hedersdoktorer

Filosofie hedersdoktorer:

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf av Sverige
Granit, Arthur Ragnar, Föreståndare för Nobelinstitutet, personlig statlig professor i neurofysiologi vid Karlinska institutet.
von Wright, Georg Henrik, ledamot av Finlands Akademi, kansler för Åbo Akademi

Teologie hedersdoktorer:

Wiesel, Eliel, professor, författare

Hedersdoktor vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten:

Wold, Herman Ole Andreas, FD, em.professor

Teknologie hedersdoktor:

Ihamuotila, Veikko Artturi, DI, VD

Pedagogie hedersdoktor:

Bruun, Patrik Magnus, em. professor i allmän historia vid Åbo Akademi

 1993 Gemensam doktorspromotion

Filosofie hedersdoktorer:

Bringéus, Nils Arvid, professor, Folklivsarkivet i Lunds Universitet
Carafoli, Ernesto, professor, Universitetet i Padova
Friberg, Stig Erik, professor, Clarksonuniversitetet i Potsdam, New York
Granö, Olavi, Akademiker, kansler vid TY
Järv, Harry Johannes, biblioteksråd
Kohonen, Teuvo Kalevi, professor, Tekniska Högskolan
Lagström, John Axelsson, skattmästare, Åbo Akademi
Lehto, Olli, akademiker, kansler vid HY
Loit, Aleksander, professor, Stockholms Universitet
Lundberg, Ulla-Lena, författare

Teologie hedersdoktorer:

Kurtén, Alvar Gideon, prost
Lönning, Inge Johan, professor

Politices hedersdoktorer:

Bonsdorff von, Göran Edvard, professor, Helsingfors Universitet
Jansson, Jan-Magnus, PD, professor
Opsahl, Torkel, professor, Universitetet i Oslo
Swedner, Hugo Harry Rodney Harald, FD, professor emeritus

Ekonomie hedersdoktor:

Langholm, Odd, Ekon.Dr, professor

Teknologie hedersdoktorer:

Cable, Michael, professor
Kettunen, Jyrki Kullervo, TkL, professor
Villadsen, John Villads, professor

Pedagogie hedersdoktor:

Lahdes, Erkki Lauri Kalervo, PeD, professor

1998 Doktorspromotion vid Åbo Akademi

Filosofie hedersdoktorer:

Heeger, Alan J, professor
Helander, Elisabeth, FD
Phillips, D Z, professor
Söderblom, Ulf, professor

Teologie hedersdoktor:

Martens von, Paul, TM

Politices hedersdoktorer:

Rehn, Elisabeth, DE
Söderman, Jacob, JL
Taxell, Christoffer, JK

Ekonomie hedersdoktor:

Zimmermann, Hans-Jürgen, professor

Teknologie hedersdoktor:

Hakulin, Bertel, DI

Jubeldoktorer:

Jensen, Waldemar, TkD
Larinkari, Georg, TkD

1999 Doktorspromotion vid Teologiska fakulteten (75-årsjubileum) vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Albrektson, Alf Bertil, TD, FK, HonDD, professor
Brohed, Nils Ingmar, TD, professor, forskningschef för Svenska kyrkan
Jeffner, Bror Anders Göran, TD, FM, professor
Sigfrids, Elly Matilda, f. Jern, sacr.min.cand.

1999 Doktorspromotion vid Österbottens högskola (25-årsjubileum) för Pedagogiska fakulteten och Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi

Hedersdoktorer:

Homén, Carl-Olof, vicehäradshövding
Kansanen, Pertti Johannes, FD
Lundberg, Ingvar P, Fil dr.
McRae, Kenneth, D B.A i Ekonomi
Sinkkonen, Sirkka Esteri, PhD
Vikström, John Edvin, TD, ärkebiskop

2002 Doktorspromotion vid Åbo Akademi

Humanistiska fakulteten, hedersdoktorer:
Lindencrona, Gustaf Carl Alvarez FD h.c.
Stewart, Rachel Whitesides FD h.c.
Torvalds, Meta (Elin Margareta) FD h.c.

Teologiska fakulteten, hedersdoktor:

Ellingsen, Svein TD h.c.

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, hedersdoktorer:

Lipponen, Paavo Tapio PD h.c.
Törnudd, Klaus Mattias PD h.c.
Engwall, Lars Otto Victor ED h.c.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, hedersdoktorer:

Jansson, Bengt-Owe FD h.c.
Ralston, John FD h.c.

Kemisk-tekniska fakulteten, hedersdoktorer:

Granholm, Martin Gustav TkD h.c.
Grossmann, Ignacio Emilio TkD h.c.

Pedagogiska fakulteten, hedersdoktor:

Anttila, Pirkko-Maija Kaarina PeD h.c.
Lybeck, Leif Agne Emil PeD h.c.

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, hedersdoktor:

Andersson, Claes-Johan PD h.c.

2005 Doktorspromotion vid Åbo Akademi 20.5.2005

Filosofie hedersdoktorer:

Arov, Damir
Augustson, Karl
Lindström, Caj-Gunnar
Pihlaja, Kalevi
Plant, Jane A
Widmark, Gun

Teologie hedersdoktor:

Selander, Sven-Åke

Politices hedersdoktor:

Lindman, Åke
Tikkanen, Märta

Ekonomie hedersdoktor:

Keen, Peter G W

Teknologie hedersdoktorer:

Mattsson, Björn
Moulijn, Jacob A

Pedagogie hedersdoktorer:

Pramling Samuelsson, Ingrid
Westbury, Ian

Jubeldoktorer (teknologie):

Bruun, Henrik
Forss, Bengt

2008 Doktorspromotion vid Åbo Akademi 23.5.2008

Filosofie hedersdoktorer:

Boucht, Birgitta
von Heijne, Gunnar
Linna, Markku
Morimoto, Richard I
von Wright, Johan

Teologie hedersdoktor:

Wikström, Owe

Politices hedersdoktorer:

Arbour, Louise
Stenius, Yrsa

Ekonomie hedersdoktorer:

Kronberg, Johan
Wiklöf, Anders

Teknologie hedersdoktorer:

Neuvo, Yrjö
Tóth, Klára

Pedagogie hedersdoktorer:

Lester, Jr, Frank K.
Takala, Sauli

Jubeldoktor (filosofie):

Salminen, Johannes

2011 Doktorspromotion vid Åbo Akademi 20.5.2011

Filosofie hedersdoktor, humanistiska fakulteten och institutionen för psykologi och logopedi:

Rosing, Hans

Pedagogie hedersdoktor, pedagogiska fakulteten:

Benner, Dietrich

Teologie hedersdoktor, teologiska fakulteten:

Jarlert, Anders

Ekonomie hedersdoktore, samhällsvetenskapliga fakultetsområdet:

Carsrud, Alan
Kantola, Birgitta

Politices hedersdoktorer, samhällsvetenskapliga fakultetsområdet:

Broo, Roger
Hadenius, Axel
Numminen, Mauri Antero
Rosas, Allan

Filosofie hedersdoktorer, institutionerna för naturvetenskaper och biovetenskaper

Rosenberg, Rutger
Sariciftci, Niyazi Serdar

Teknologie hedersdoktor, institutionerna för informationsteknologi och kemiteknik:

Dam-Johansen, Kim

Jubeldoktorer (teknologie), institutionerna för informationsteknologi och kemiteknik:

Kivalo, Pekka
Wänninen, Erkki

2014 Doktorspromotion vid Åbo Akademi 23.5.2014

Filosofie hedersdoktorer, humanistiska fakulteten och institutionen för psykologi och logopedi:

Götz, Thomas
Strömholm, Stig

Psykologie hedersdoktor, humanistiska fakulteten och institutionen för psykologi och logopedi

Martin, Nadine

Pedagogie hedersdoktor, pedagogiska fakulteten:

Andersson, Håkan

Teologie hedersdoktor, teologiska fakulteten:

Tamcke, Martin

Politices hedersdoktorer, samhällsvetenskapliga fakultetsområdet:

Ahtisaari, Martti
Holmberg, Sören
Ingwersen, Peter
Kartio, Leena

Filosofie hedersdoktorer, institutionerna för naturvetenskaper och biovetenskaper

Bergman, Tor
Bäckvall, Jan-Erling
Rades, Thomas

Teknologie hedersdoktor, institutionerna för informationsteknologi och kemiteknik:

Floudas, Christodoulos A.
Rozenberg, Grzegorz

Jubeldoktor, institutionerna för naturvetenskaper och biovetenskaper

Sjöberg, Boris

2016 Doktorspromotion vid Åbo Akademi 27.5.2016

Filosofie hedersdoktorer, fakulteten för humaniora, teologi och psykologi:

Hirdman, Yvonne
Sund, Lars

Teologie hedersdoktor, fakulteten för humaniora, teologi och psykologi:

Grenholm, Carl-Henrik

Pedagogie hedersdoktorer, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier:

Pinar, William
Rönnerman, Karin

Politices hedersdoktor, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier:

Kangas, Olli

Politices hedersdoktorer, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi:

Lindqvist, Herman
Marcusson, Lena
Rose, Lawrence E.

Ekonomie hedersdoktor, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi:

Grönroos, Christian

Filosofie hedersdoktorer, fakulteten för naturvetenskaper och teknik:

Ellenberg, Jan
Jacks, Gunnar
Teir-Lehtinen, Carola

Teknologie hedersdoktor, fakulteten för naturvetenskaper och teknik:

Levitt, Raymond E.

Jubeldoktor (teologie), fakulteten för humaniora, teologi och psykologi

Vikström, John

2018 Doktorspromotion vid Åbo Akademi 25.5.2018

Jubeldoktorer, fakulteten för humaniora, teologi och psykologi:

Grönvik, Lorenz
Storå, Nils

Filosofie hedersdoktorer, fakulteten för humaniora, teologi och psykologi:

Gardell, Jonas
Kähkönen, Sirpa

Psykologie hedersdoktor, fakulteten för humaniora, teologi och psykologi:

Castro, Mariela

Filosofie hedersdoktor, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier:

Mikkola, Armi

Hedersdoktor i hälsovetenskaper, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier:

Bergbom, Ingegerd

Politices hedersdoktorer, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi:

Kleinman, Jan
Londén, Laura
Nurmi, Hannu

Ekonomie hedersdoktor, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi:

Vesterbacka, Peter

Jubeldoktor, fakulteten för naturvetenskaper och teknik:

Eklund, Dan
Nyman, Ebbe

Filosofie hedersdoktorer, fakulteten för naturvetenskaper och teknik:

Hallberg, Anders
Stenseth, Nils Christian

Teknologie hedersdoktorer, fakulteten för naturvetenskaper och teknik:

Cronberg, Tarja
Keiski, Riitta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 10.2.2022