Skriv här det du söker efter!

Forskning

Forskning

Forskningen inom miljö- och marinbiologi fokuserar främst på Östersjöns ekosystem. Vi har en bred projektportfölj och vår expertis omspänner både grund,- och tillämpad forskning. Vi har också ett aktivt internationellt samarbete utanför Östersjön, inklusive Arktis. Inom vårt profileringsområde Havet arbetar vi tvärvetenskapligt i nära kontakt med olika myndigheter kring problem som berör samhället och den marina miljön.

Vår forskning omspänner hela den marina födokedjan från växtplankton, sjögräs och makroalger till bottendjur, fisk, terrestra kärlväxter och sjöfåglar.  Inom vår grundforskning jobbar vi på olika skalor i tid och rum, tex med utbredning, struktur, funktion, förändring och stressresponser på art,- habitat,- och samhällsnivå. Vi forskar även i beteende och evolutionär biologi.

Inom Miljö- och marinbiologi har vi en lång tradition av att kombinera fältstudier med experimentella studier i laboratorium och olika fältmiljöer. Våra fältstationer ger oss möjlighet att arbeta i unika skärgårdsmiljöer och skapas utmärkta förutsättningar för experimentella studier i akvarier och mesokosmer. Vår infrastruktur är delvis finansierad av FINMARI (på engelska).

Du kan nedan bekanta dig med våra expertområden och forskargrupper.

Uppdaterad 13.4.2022