Skriv här det du söker efter!

Personal

Personal

Katri AarnioAmanuens

 • ​Introducerade arter, bentiska samhällen, meiofauna, eutrofiering, Östersjön

Phoebe ArmitageDoktorand

 • ​Bentisk ekologi, alg-fauna interaktioner, samhällsekologi, ekosystemfunktioner, egenskapsbaserade tillvägagångssätt, polar marin ekologi, bentisk-pelagisk koppling, klimatförändring

Jean-François BlancDoktorand

 • Bentisk ekologi, alg-fauna interaktioner, samhällsekologi, biogeografi, ekosystembaserad förvaltning

Christoffer BoströmBiträdande professor

 • Bentisk samhällsekologi, sjögräsekosystem, interaktioner mellan marina växter och djur
 • Experimentell ekologi, marin landskapsekologi, konst-vetenskap projekt

Tony CederbergAmanuens Husö biologiska station

 • Kustvattnens och sjöars ekologiska status på Åland
 • Östersjöns status
 • Övervakning och långtidsdata från Åland

Floriaan Eveleens MaarseDoktorand

 • Kustlaguner, undervattensväxtlighet, samhällsekologi, övergödning, makrofyt-evertebratinteraktioner

Viktor FinnäsDoktorand

 • Otolit mikrokemi, fiskekologi, spårande av laxfiskars migration och ursprung i Östersjön 

Betty Gubri, Forskningsassistent

 • Kustekologi, grunda habitat, Blue Carbon research, ekosystemfunktioner

Heidi HerleviDoktorand

 • Bentisk ekologi, samhällsekologi, fiskekologi, kustekosystem, främmande arter, trofiska interaktioner, strukturella och funktionella förändringar i samhället

Ida HermanssonDoktorand

 • Beteendeekologi, populationsdynamik, växelverkan mellan predator och bytesdjur, anpassningsmekanismer, fågel- och däggdjursekologi, bevarandebiologi

Anna Ikonen, Doktorand

 • Växtplankton, anpassning, klimatförändring, övergödning, Östersjön

Maïté P. JacquotDoktorand

 • Bentisk ekologi, samhällsekologi, strukturell och funktionell ekologi, egenskapsbaserade tillvägagångssätt, ekosystemfunktioner, miljömässiga stressorer, antropogena störningar

Andriana Koutsandrea, Doktorand

 • Global uppvärmning, eko-fysiologyi, bento-pelagisk koppling, pelagiska betare

Lucinda KraufvelinDoktorand

 • Globala förändringar, extrema händelser, miljömässiga stressorer, samhällsekologi, födovävar, experimentell ekologi

Malla Lehtonen, Forskningsassistent

 • Tvärvetenskaplig forskning
 • Konstvetenskapligt samarbete
 • Kulturhistoria

Kai Lindström, Professor

 • Beteendeekologi, evolutionär ekologi, sexuell selektion, populationsekologi
 • Effekten av habitatstruktur och störningar på förökningssystemet och sexuell selektion, konkurrens bland honor, evolution av föräldravård, temperatur och sexuell selektion

Jolanda Linsén, Doktorand

 • Tvärvetenskaplig forskning, Östersjön, ekosystemtjänster, människans förhållande till marina organismer, miljöförvaltning, allmänhetens deltagande, organisationsstruktur

Linus LähteenmäkiDoktorand

 • Beteendeekologi, fiskekologi, migrationsbeteendet hos laxfisk, fisktelemetrir

Bertille MohringDoktorand

 • Beteendeekologi, ekofysiologi, predator-byte interaktioner, populationsekologi, livshistorieteori, naturvård 

Marie NordströmUniversitetsforskare

 • Födovävsekologi, samhällsekologi, strukturell och funktionell samhällsförändring, trofiska interaktioner, egenskapsbaserade tillvägagångssätt, globala förändringar
 • Marina ekosystem, bentiska ekosystem, kustekosystem, arktiska ekosystem 

Mikael von NumersUniversitetslärare

 • ​Öbiogeografi, arters utbredningsmönster, långtidsförändringar i skärgårdens fågel- och växtsamhällen, artutbredningsmodellering, bevarandebiologi

Christian Pansch-Hattich, Professor

 • Havsförändrings- och stressekologi, experimentell ekologi, ekofysiologi, bentisk samhällsekologi, mesokosmmetod
 • Lindrandet av global stress via lokala åtgärder (tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, Havet)

Roxana Preston, Projektforskare

 • Populationsgenetik, marinekologi, akvatiska makroalger, biodiversitet

Riikka Puntila-Dodd, Projektforskare

 • Marinekologi, ekosystemmodellering, främmande arter, Ecopath with Ecosim

Irma Puttonen, Projektforskare

 • Östersjö eutrofiering, marin biogeokemi, sediment, bentiska livsmiljöer

Henna Raitanen, Doktorand

 • Biodiversea LIFE IP, Östersjön, biologisk mångfald, alger, restaurering av livsmiljöer

Sarah Rühmkorff, Doktorand

 • Bentisk mjukbottenekologi, sjögräsekosystem, klimatförändring, extrema händelser (marine heat waves), experimentell ekologi, mesokosmer, sjögräs genotypisk och fenotypisk plasticitet, genetiska microsatelliter

Tiina SaloProjektforskare 

 • Stressekologi, interaktioner mellan arter, evolutionär ekologi, egenskaper, biodiversitet och ekosystemfunktioner
 • Marina ekosystem, bentiska ekosystem, kustekosystem, sötvattensekosystem

Sonja Salovius-LaurénUniversitetsforskare

 • Bentisk ekologi, övergödning och alg-evertebratinteraktioner
 • Marina inventeringar, marin skyddsområdesplanering och ekosystembaserad förvaltning

Conny Sjöqvist, Projektforskare

 • ​Växtplanktonekologi, molekylär ekologi, genomik, transkriptomik, anpassning, populationsgenetik, mikrobiella interaktioner, antropogen stress (såsom klimatförändring, övergödning)

Martin Snickars, Äldre universitetslektor, stationsföreståndare Husö biologiska station

 • Fiskekologi, grunda växtliga ekosystem, kustlaguner och barnkammarområden
 • Experimentell ekologi, kustekologi

Patrik Ståhl, Doktorand

 • Marin ekologi, ekologiska nätverk, födovävar, ekosystemmodellering, Ecopath with Ecosim

Henri Sumelius, Projektforskare

 • Marin biodiversitet, biodiversitetsförändringar, nature loss, littorala ekosystem, kustekologi
 • Fiskekologi, populationsdynamik

Anna Törnroos-RemesBiträdande professor (tenure-track)

 • Funktionell ekologi, bentisk ekologi, samhällsekologi, egenskapsbaserade tillvägagångssätt, störningar i havsbotten ​
 • Interdisciplinära studier med fokus på förhållanden mellan människa och marina miljöer, biodiversitet- och ekosystemtjänster, socio-ekologiska utmaningar i hav- och kustförvaltning

Karl WeckströmForskningsassistent

 • Marin skyddsområdesplanering, epifaunasamhällen

Johanna Yliportimo, Doktorand

 • Sandstubb, sexuellt urval, parningsbeteende, honlig fortplantning

Markus ÖstUniversitetslektor

 • Beteendeekologi, populationsekologi, kognitiv ekologi, livshistorieevolution
 • Rovdjur-bytesförhållanden, social evolution, antipredatoranpassningar, bevarandebiologi, miljörelaterad stress, fågelekologi

Uppdaterad 21.2.2024