Skriv här det du söker efter!

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) grundades år 1977 för att samordna och utveckla den skärgårdsrelaterade forskning och undervisning som bedrivs vid Åbo Akademi, samt värna om en hållbar skärgårdsutveckling. Institutet samarbetar med och bistår organisationer, myndigheter och personer verksamma inom skärgårdsfrågor, både regionalt, nationellt och på ett nordiskt plan.

Till SIÅA:s viktigaste uppgifter hör att popularisera den skärgårdsforskning som görs i vårt land, bland annat genom utgivningen av Tidskriften Skärgård och genom att ordna Forum för skärgårdsforskning två gånger per år. Inom Åbo Akademi, som har en av världens mest vidsträckta och unika skärgårdsområden nästan utanför dörren, finns en stor tvärvetenskaplig kunskap inom skärgårdsrelaterad forskning. Detta är en styrka och tillgång för Skärgårdsinstitutet.

SIÅA används flitigt av många aktörer som remissinstans och rådgivare i allehanda frågor som berör skärgården: regionala och nationella skärgårdsprogram, EU-program såsom Leader, som expertorgan av medierna, organisationer, kommuner, forskare och myndigheter.

Raden projekt, samarbeten, kurser och seminarier som ordnats under SIÅA:s mer än 40-åriga historia är lång. Nästan allt som SIÅA genomfört under årtiondena har skett uteslutande med externa medel. Bland de viktigaste kan nämnas Åbolands framtidsscenarier (2001–2002), biämnet Skärgårdskunskap (1998–2013), det internationella konstprojektet CAA under Åbo kulturhuvudstadsår 2011, distansarbetsprojektet FLEX i samarbete med bla Åbo universitet och Nordregio (2010–2012), samt en utbildning av Unesco Biosfärambassadörer (2019–2020).

Under de senaste åren har SIÅA varit involverat i det största projektet hittills under institutets historia: St Olav Waterway, med en budget på 1,5 miljon.

I april 2021 inleds kursen ”The habitability index – a tool to define, describe and develop small islands” där världens främsta öforskare deltar som föreläsare kring temat bobarhet. Kursen delfinansieras av EU, Nordiska skärgårdssamarbetet och SANK och erbjuds i hela Europa. Bobarhet är ett verktyg för att mäta och utveckla mindre ösamhällen. Kursspråket är engelska. Mera information (på engelska) om kursen för bobarhetsfacilitatorer.

Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp

Skärgårdsinstitutet har en ledningsgrupp, ordförande är utbildningsplanerare FD Cecilia Lundberg (2021–). Följande personer sitter med i ledningsgruppen:

Nina Söderlund, utbildningsplanerare vid CLL
suppl. Mona Riska, utbildningschef

Kasper Westerlund, föreståndare för Sjöhistoriska insitutet
suppl. Charlotte von Hartman, skärgårdsguide

Mikael von Numers, docent, universitetslärare i miljöbiologi vid Åbo Akademi
suppl. John Wrede, kommundirektör

Blanka Henriksson, forskningsledare i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi
suppl. Gilla Granberg, utvecklingschef

Katariina Siivonen, universitetslektor, etnolog och framtidsforskare vid Åbo universitet
suppl. Olle Lerche, utvecklingschef

Katja Bonnevier, koordinator vid Skärgårdshavets biosfärområde
suppl. Sami Heinonen, skärgårdsombudsman

Kjell Andersson, professor em. i landsbygdsforskning
suppl. Maria Johansson, doktorand

Julia Ajanko, Finlands öar rf.
suppl. Micaela Jansson, verksamhetsledare

Skärgårdsinstitutets reglemente (pdf).

Uppdaterad 14.4.2021