Skriv här det du söker efter!

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) jobbar med skärgårdsfrågor – med ett av världens mest vidsträckta och unika skärgårdsområden utanför dörren.

SIÅA koordinerar projekt relaterade till skärgårdsfrågor, värnar om en hållbar skärgårdsutveckling och samarbetar med och bistår organisationer, myndigheter och personer verksamma inom skärgårdsfrågor, både regionalt, nationellt och på ett nordiskt plan.

En styrka och tillgång för Skärgårdsinstitutet är den stora tvärvetenskapliga kunskap inom skärgårdsrelaterad forskning som finns vid Åbo Akademi.

Aktuellt just nu

Till SIÅA:s viktigaste uppgifter hör att popularisera den skärgårdsforskning som görs i vårt land. Detta görs bland annat genom:

Historia

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA) grundades år 1977 för att samordna och utveckla den skärgårdsrelaterade forskning och undervisning som bedrivs vid Åbo Akademi, samt värna om en hållbar skärgårdsutveckling.

SIÅA har alltid använts flitigt av många aktörer som remissinstans och rådgivare i allehanda frågor som berör skärgården: regionala och nationella skärgårdsprogram, EU-program såsom Leader, som expertorgan av medierna, organisationer, kommuner, forskare och myndigheter.

Raden projekt, samarbeten, kurser och seminarier som ordnats under SIÅA:s mer än 40-åriga historia är lång. Nästan allt som SIÅA genomfört under årtiondena har skett uteslutande med externa medel. Bland de viktigaste kan nämnas Åbolands framtidsscenarier (2001–2002), biämnet Skärgårdskunskap (1998–2013), det internationella konstprojektet CAA under Åbo kulturhuvudstadsår 2011, distansarbetsprojektet FLEX i samarbete med bland annat Åbo universitet och Nordregio (2010–2012), samt en utbildning av Unesco Biosfärambassadörer (2019–2020).

Under de senaste åren har SIÅA varit involverat i det största projektet hittills under institutets historia: St Olav Waterway, med en budget på 1,5 miljon. Resultatet: pilgrimsvandringsleden S:t Olofs sjöled från Åbo till Trondheim.

I april 2021 inleddes kursen för bobarhetsfacilitatorer ”The habitability index – a tool to define, describe and develop small islands” där världens främsta öforskare deltog som föreläsare kring temat bobarhet. Kursen delfinansierades av EU, Nordiska skärgårdssamarbetet och SANK och erbjöds i hela Europa.

SIÅA fortsätter jobba för att sprida och utbilda i konceptet bobarhet – habitability, som är ett verktyg för att mäta och utveckla mindre ösamhällen.

Skärgårdsinstitutets verksamhet är en del av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

 

Skärgårdsinstitutets reglemente, godkänt 28.2.2023 (pdf).

Uppdaterad 22.8.2023