Skriv här det du söker efter!

FFFF

FFFF – Kontinuerligt lärande

Flexibla, flerspråkiga, fördjupande och fortbildande studier i en mångkulturell digital värld

Projektets syfte är att verka för kontinuerligt lärande i linje med ÅA:s strategi som betonar mångfald, gränsöverskridande utbildning, livslångt lärande och studerandes möjligheter till profilering.

Projektet är en del av universitetens strategifinansiering för utveckling av kontinuerligt lärande. I projektet planeras, utvecklas och piloteras en ny samarbets- och verksamhetsmodell, som ger möjlighet för personal inom IT samt social- och hälsovårdssektorerna (SOTE) att utveckla sin kompetens att svara mot nya krav härstammande från nya serviceformer och arbetssätt, digitalisering, flerspråkighet och andra samhälleliga och teknologiska förändringar.

Genom flexibla innehållsmoduler ska modellen skapa en helhet som svarar mot identifierade kompetensbehov med forskningsbaserad kunskap.

Inom området social- och hälsovård erbjuds flerspråkiga utbildningsmoduler gällande kvalitetsledning inom äldreomsorg (20 sp) och välfärdsteknologi (20 sp) samt språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete (10sp). Inom IT-området erbjuds grundstudier i digitala kompetenser för personal inom social-och hälsovården (30 sp) samt fördjupade kurser för ingenjörer (60 sp).

Målsättningarna med projektet är att:

  • Förbättra kunskapsöverföringen mellan universiteten inom SOTE och IT-området
  • Främja kontinuerligt lärande och möjliggöra studier vid sidan av förvärvsarbetet
  • Förbättra tillgången på högskoleutbildad personal i bristområdena
  • Utvärdera och uppdatera utbildningarnas innehåll i samråd med arbetslivet
  • Erbjuda profilering för grundexamensstuderande

https://youtu.be/9nI2je_kD1Y

Utbildningsmoduler:

Blå bakgrund med texten quality management på.

Kvalitetsledning inom äldrevård
och
-omsorg
Digital bild av en telefon med ett stetoskop.

Välfärdsteknologi i
vården
Vårdare tittar leende på en äldre patient.

Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete

 


Kontaktuppgifter:

Pia Nygårdas
Projektkoordinator
Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa
pia.nygardas(a)abo.fi
+358 50 3397 899
Madelene Orre
Utbildningsplanerare
Centret för livslångt lärande, Strandgatan 2, 65100 Vasa
madelene.orre(a)abo.fi
+358 6 324 7004, +358 50 359 0413

 

Artiklar:

Riksdagsledamot Kim Berg:
”Att stärka sitt kunnande genom hela arbetslivet blir allt viktigare” Genom tydliga ramar och kontinuerligt lärande kan Finland säkerställa en god vård även i framtiden. Det tror röntgenskötare och riksdagsledamoten Kim Berg.
Läs mera här:

 

Bengt Beijar:
“Vi har alltid råd med mera kunskap” Det är ingalunda okomplicerade tider för den finländska social- och hälsovårdssektorn, men styrelseproffset Bengt Beijar tror att kunskap, diskussion och livslångt lärande banar vägen framåt.
Läs mera här:

 

Lisbeth Fagerström, Anki Vestlund och Peter Guss:
“Vi behöver få in mer kreativitet, inspiration och nytänkande innovationer i vården”
Läs mera här:

 

Stefan Wentjärvi:
“Att fortbilda sig och ta in ny kunskap är en viktig del av utvecklingen inom vårdbranschen”
Läs mera här:

 

Marina Kinnunen:
“Vi får aldrig glömma anledningen till varför vi är här”
Läs mera här:
Lue lisää täältä:

 

Schematisk bild för FFFF-projektet

 

Följ oss på sociala medier!

 

Enheten för vårdvetenskap,
Åbo Akademi

 

Undervisnings- och kulturministeriets logo

Uppdaterad 11.6.2021