Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för speciallärare: Öpuleden

Utbildningslinjen för speciallärare: Öpuleden

Till utbildningslinjen för speciallärare (Vasa) kan du bli antagen på basis av studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav

 • du har inom Öppna universitetet avlagt kurser till en omfattning av minst 30 studiepoäng som kan ingå i examen, bestående av
  • Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
  • Pedagogikens psykologi (5 sp)
  • Pedagogikens sociologi (5 sp)
  • Grundstudier inom specialpedagogik minst 15 sp
 • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav
 • du får godkänt i lärarlämplighetsprovet

Antalet nybörjarplatser via Öpuleden är totalt 2. Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Läs mera om Öpuleden på den här sidan.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 16–18.6.2021.

Om du får kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag som du meddelas om per e-post senast 9.6.2021. I kallelsen får du närmare anvisningar samt information om provtiden. Lämplighetsprovet ordnas på distans i Zoom. Mer information och hjälp med Zoom finns på VAKAVA:s webbsidor.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver uppvisa ett officiellt identitetsbevis vid provtillfället.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad.

Poängsättningen av lämplighetsprovet

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng; minimigränsen per delområde är 4 poäng.

Det slutliga valet meddelas senast 9.7.2021 i Min Studieinfo-tjänsten.

Uppdaterad 16.3.2021