Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för språk

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för språk

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera språk ska du söka in till utbildningslinjen för språk. Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningen till utbildningslinjen för språk (för att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper med rätt att sedan avlägga filosofie magisterexamen) sker till utbildningen som helhet. I samband med ansökan ska du välja maximalt två (2) ämnen som du önskar som huvudämne.

Utbildningslinjen för språk kräver att sökande med studentexamen har godkänt vitsord i studentexamensprovet i modersmål.

Tilldelning av huvudämne

Du som blir antagen tilldelas ett huvudämne i samband med antagningsbeskedet. Du kan endast antas till ett huvudämne som du valt i ansökan. Vid tilldelningen av huvudämne tas i beaktande sökandes grundpoäng, tilläggspoäng samt urvalsprovspoäng från respektive ämnesspecifikt urvalsprov (maximalt två) som den sökande deltagit i.

Urvalsprov

Utbildningslinjen för språk har en gemensam urvalsprovsdag för alla språkämnen. I samband med ansökan anger du på vilken ort du deltar i urvalsproven. Anmälan till urvalsproven är bindande och ingen separat kallelse sänds ut.

 

Urvalsproven ordnas onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10:00–16:00 på följande orter:
Åbo Humanistcentret Arken, aud. Armfelt m.fl, Fabriksgatan 2
Vasa ÅA i Vasa, Akademisalen, Strandgatan 2
Mariehamn Högskolan på Åland, Neptunigatan 17

Urvalsproven inleds för alla kl. 10:00.

Urvalsprovsprocedur

Du skriver prov för högst två språk, samma två språk som du valt i samband med ansökan. Du får alla dina frågor genast.

Urvalsproven kräver inte några förberedelser av dig. Du får inte använda hjälpmedel om det inte särskilt anges. Du bör uppvisa identitetsbevis vid urvalsproven.

Engelska Skriftligt urvalsprov som skrivs på engelska.
Finska Skriftligt urvalsprov som skrivs på finska.
Franska Skriftligt urvalsprov som skrivs på franska.
Poängsumman i urvalsprovet i franska avgör om den antagna har tillräckliga kunskaper för att inleda grundstudierna direkt (minst 30 av 60 poäng) eller om hen bör delta i förberedande kurser vid Centret för språk och kommunikation innan de egentliga studierna inleds. Språkcentrets kurser bör avklaras med minst vitsordet 3/5. Den som har antagits till studier i franska och blivit hänvisad till kurser vid Centret för språk och kommunikation torde inte kunna avklara alla grundstudier under det första studieåret. Därför bör dessa studerande i franska se till att studierna i biämnet inleds direkt första året.
Ryska Skriftligt urvalsprov som skrivs på svenska. Förutsätter inte kunskaper i ryska.
Om den antagna tidigare har studerat ryska men inte innehar den språknivå som krävs för att direkt påbörja studierna vid ämnet kan hen läsa upp sin ryska på kurser (1-3) som anordnas vid Centret för språk och kommunikation. För att fastställa sin språknivå kan studerande delta i ett nivåtest som ordnas onsdag 28.8.2019 kl. 8.15-10.00 i aud. Saussure, Arken. Den som har antagits till studier i ryska (huvudämne) och blivit hänvisad till Ryska 1 eller Ryska 2 vid Centret för språk och kommunikation bör inleda studierna i biämnet genast första året.
Svenska Skriftligt urvalsprov som skrivs på svenska.
Tyska Skriftligt urvalsprov som skrivs på både tyska och svenska eller finska.
Poängsumman i urvalsprovet i tyska avgör om den antagna har tillräckliga kunskaper för att inleda grundstudierna direkt (minst 30 av 60 poäng) eller om hen bör delta i förberedande kurser vid Centret för språk och kommunikation samtidigt som de egentliga studierna inleds. Språkcentrets kurser bör avklaras med minst vitsordet 3/5. Den som har antagits till studier i tyska och blivit hänvisad till kurser vid Centret för språk och kommunikation torde inte kunna avklara alla grundstudier under det första studieåret. Därför bör dessa studerande i tyska se till att studierna i biämnet inleds direkt första året.

Poängberäkning

Du får poäng i antagningen enligt följande:

  • Grundpoäng för behörighetsgivande examen ges enligt de gemensamma skalorna för poängberäkning.
  • För sökande med studentexamen ges tilläggspoäng enligt poängtabellen för studentexamensbetyg för vitsordet i modersmålsprovet (max 7 poäng).
  • Urvalsprovspoäng (max 60 poäng per prov, de enskilda provens poäng beaktas).

ÖPU-leden

Om du har avlagt studier vid Öppna universitetet söker du in via samma ansökningsmål. Behörig för studier vid utbildningslinjen för språk är du som inom det öppna universitetet har avlagt minst 60 sp (40 sv) som kan räknas till en examen vid fakulteten varav minst grundstudier 25 sp (15 sv) i det ämne du söker till. Urvalsprov krävs inte. Antalet studieplatser via ÖPU-leden är begränsat (2 platser) och de sökande rangordnas på basis av avlagda studier som kan räknas till examen. Till ämnet engelska antas inte studerande på basis av studier vid ÖPU.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

Du kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för språk om du har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier i vilka ingår minst 25 sp grundstudier i det ämne du önskar ha som huvudämne.

Överflyttarkvoten är max. 10 sökande.

Gallring sker utgående från studieframgången i (vägt medeltal av) grundstudierna i det ämne du önskar ha som huvudämne.

Antagning till biämne

Som biämne kan du ha något ämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid en annan fakultet eller vid ett annat universitet. Rätt att få studera ett biämne ansöker du vanligen om först när du är inskriven. Undantag är engelska språket och litteraturen, franska språket och litteraturen och tyska språket och litteraturen, där du uppmanas delta i urvalsprovet på våren för att genast från höststarten kunna inleda på rätt nivå. För biämnesrätt i engelska språket och litteraturen krävs alltid deltagande i urvalsprov. Bekanta dig gärna med fakultetens information om antagning till biämnen.

Uppdaterad 27.2.2019