Skriv här det du söker efter!

Antagning till biämne vid FHPT

Antagning till biämne vid FHPT

 

Ditt val av biämne är i princip fritt. Inom de olika inriktningarna finns vissa regler och rekommendationer (se Val av inriktning vid FHPT). Du kan som inskriven vid Åbo Akademi ha som biämne något ämne som finns vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid någon annan fakultet eller vid något annat universitet. Många biämnen vid FHPT kan du studera fritt, men en del biämnen har kriterier för antagning. Rätt att få studera ett biämne ansöker du vanligen om först när du är inskriven. Undantag är engelska, franska och tyska, där studerande uppmanas delta i urvalsprovet på våren för att genast från höststarten kunna inleda studierna på rätt nivå.

Biämnen öppna för alla studerande vid Åbo Akademi

Följande biämnen kan du studera fritt:

 • allmän teologi
 • filosofi
 • genusvetenskap
 • interkulturell kommunikation
 • kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik
 • kulturledning
 • latin
 • litteraturvetenskap
 • livsåskådningskunskap
 • musikvetenskap
 • religionsvetenskap
 • visuella studier

Antagningskriterier per ämne

Engelska

Till ämnet engelska språket och litteraturen antas biämnesstuderande genom godkänt urvalsprov 26.5.2020. För att bli godkänd i urvalsprovet bör du få minst 35 poäng. Provet är detsamma som för huvudämnesantagning. Information om urvalsprovet hittar du under antagningsgrunder för utbildningslinjen för språk. Den obligatoriska anmälan (fyll i e-blanketten bakom länken) till urvalsprovet för biämnesrätt i engelska språket och litteraturen bör du som redan har en studierätt skicka in senast 30.4.2020 kl. 15:00.

Finska

Rätt att studera finska som biämne har du som har kunskaper i finska som motsvarar europeisk nivå B2. Du har till exempel:

a) avklarat en av Språkcentrets kurser i finska eller
b) utexaminerats från finskspråkigt gymnasium.

I samtliga fall bör intyg eller studentexamensbetyg förevisas då studierna inleds.

Franska

Rätt att studera franska som biämne har du som

a) har skrivit urvalsprovet för huvudämnesstuderande i franska, se under antagningsgrunder för utbildningslinjen för språk för närmare information om urvalsprovet. Vänligen anteckna på provet om du söker biämnesrätt. Poängsumman i provet avgör om du blir antagen som biämnesstuderande och kan inleda dina grundstudier vid ämnet franska, eller om du bör gå förberedande kurs vid Språkcentret. (OBS! Inte möjligt att delta på urvalsprovet på våren 2020 p.g.a. de rådande omständigheterna med coronaviruset.)
b) under de två senaste åren har avklarat Språkcentrets kurs Franska 3 eller
c) klarar nivåtestet, som ordnas onsdag 1.9.2021 kl. 8.15-10.00 i aud. Westermarck (C101, Arken; Fabriksgatan 2, Åbo). Ingen förhandsanmälan.
Alla nya biämnesstuderande ska kontakta ämnet.

Historia

Rätt att studera grundstudierna i historia som biämne har alla inskrivna vid Åbo Akademi. Om du planerar avlägga ämnesstudier i historia ansöker du genom att fylla i en e-blankett senast 31.5. Rangordning sker på basis av studieframgången inom grundstudierna. De åtta främsta antas.

Konstvetenskap

För att ha konstvetenskap som biämne krävs att grundstudiernas första kurs 113012.0 Från grottorna till Rom: ca 3000 f.Kr. – 300 e.Kr. är avlagd. För att få inleda ämnesstudier (långt biämne) förutsätts att grundstudierna (25 sp) är avlagda.

Logopedi

Alla studerande med studierätt vid Åbo Akademi kan avlägga grundstudier i logopedi (25 sp) och kursen 108311.0 Läs- och skrivsvårigheter. Därtill kan studerande i psykologi ta kurserna Medicin 1 och Medicin 3. Ämnes- och fördjupade studier erbjuds endast för huvudämnesstuderande. Obligatorisk kursanmälan sker via studieplaneringsverktyget.

Museologi

För att få studera museologi som biämne bör du delta i ett urvalsprov som ordnas vid Åbo universitet i maj. Varje år antas 7 studerande från Åbo Akademi (fakulteten för humaniora, psykologi och teologi; utbildningslinjerna för kultur, historia och filosofi samt språk). För att kunna bli antagen bör du ha avslutat grundstudierna i något av de humanistiska huvudämnena.

Information om ämnet museologi finns på museologins webbsidor vid humanistiska fakulteten vid Åbo universitet.

Nordiska grannspråk

Rätt att studera nordiska grannspråk har du som har svenska som skolutbildningsspråk eller uppfyller Åbo Akademis språkkrav i svenska. Fyll i e-blanketten senast 31.5 om du vill studera nordiska grannspråk som biämne.

Psykologi
Biämnesstudier (25 sp)

Alla studerande med studierätt vid Åbo Akademi kan avlägga grundstudier i psykologi om 25 sp. Obligatorisk kursanmälan sker via studieplaneringsverktyget, ingen särskild biämnesansökan krävs. För övriga biämnesstudier i psykologi hänvisas till Öppna universitetet, som anordnar studiehelheter i psykologi omfattande 60 sp.

JOO studier

Grundstudierna i psykologi (25sp) som är öppna för alla ÅA-studerande kan på anhållan också avläggas som JOO-studier.

Biämnesstudier för blivande ämneslärare (60 sp)

Psykologi antar fem studerande inom ämneslärarutbildningen/år för biämnesstudier. Gallringen sker på basis av ett jämförelsetal som uträknas genom antalet studiepoäng dividerat med antalet närvaroterminer. Lärarlämplighetsprovet (som ordnas vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier) måste vara godkänt. Se ansökningsinformation nedan.

Även logopedistuderande ges möjlighet att ta de kurser som hör till paketet för långt biämne.

JOO studier

Studier inom biämnesstudierätten för blivande ämneslärare i psykologi (60sp) kan avläggas som JOO-studier förutsatt att kvoten för biämnesstuderande inte fylls av ÅA-studerande. Förutom anhållan om JOO-studier ska anhållan om biämnesrätt i psykologi vid Åbo Akademi göras. Anhållan kan göras endast en gång per år, i samband med antagningen av biämnesstuderande. Se ansökningsinformation nedan.

Extra studerande

Studier inom biämnesstudierätten (60 sp) kan även avläggas som extra studier av personer med lärarbehörighet förutsatt att kvoten för biämnesstuderande inte fylls av ÅA-studerande. Förutom ansökan om extra studier som riktas till Centret för livslångt lärande (CLL, se information om extra studerande) ska anhållan om biämnesrätt i psykologi vid Åbo Akademi göras. Anhållan kan göras endast en gång per år, i samband med antagningen av biämnesstuderande. Se ansökningsinformation nedan.

Ansökningsinformation

Om du vill söka till ovannämnda biämnesstudier i psykologi (60 sp) fyller du i en e-blankett senast 31.5. Förhandskunskapskrav gäller för vissa kurser vilket gör att det i de flesta fall krävs två år för att avlägga hela paketet (60 sp).

Högre behörighetsgivande biämnesstudier för blivande ämneslärare (120 sp) – nästa antagning våren 2021

Ämnet psykologi antar vartannat år 3 studerande till högre behörighetsgivande studier för ämneslärare, 60 sp, som bygger på de behörighetsgivande grund- och ämnesstudierna i psykologi (60 sp, se ovan). Sökande med studierätt för kandidat- och magisterexamen vid Åbo Akademi har företräde till de fördjupade studierna. Personer med avlagd magisterexamen kan antas såvida utrymme finns i studerandegruppen. Sökande rangordnas på basis av avlagd kandidatexamen samt för antal avlagda studiepoäng i huvudämnet. Lärarlämplighetsprovet (som ordnas vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier) måste vara godkänt. Sökande med avlagd magisterexamen ges inga poäng för examen. Därtill premieras de sökande som kommit längst med sina studier inom de behörighetsgivande grund- och ämnesstudierna (60 sp) så att de ges poäng i enlighet med hur många studiepoäng av de behörighetsgivande grund- och ämnesstudierna man avklarat i ansökningsskedet. Man rekommenderas ha avlagt samtliga behörighetsgivande grund- och ämnesstudier i psykologi innan man söker in till de fördjupade studierna. Även Öppna universitetets biämnesstudiehelhet på 60 sp är behörighetsgivande.

Ansökningsinformation

Nästa antagningsfrist är våren 2021.

JOO studier för psykologie studerande

Studerande som har studierätt på ett sådant utbildningsprogram som leder till yrket som legitimerad psykolog vid något annat finländskt universitet kan ges rätt att som JOO-studier avlägga studier i psykologi vid Åbo Akademi. Denna rätt gäller också fördjupade studier. Studierna kan avläggas under förutsättning att den studerande har de förhandskunskaper som krävs för respektive kurs. Vid begränsat antal platser på kurserna ges studerande inskrivna vid Åbo Akademi förtur.

Ryska

Vill du studera ryska som biämne erhåller du rätt att göra det genom

a) godkänt nivåtest som ordnas onsdag 1.9.2021 kl. 8.15-10.00 i aud. Westermarck (C101), Arken eller
b) genom avklarad Ryska 3-kurs vid Språkcentret

Svenska

Du ansöker om rätt att studera svenska som biämne genom att fylla i en e-blankett senast 31.5. De sökande rangordnas utgående från vitsordet i kursen Allmän språkvetenskap (ges under höstterminen) och studieframgången i huvudämnet. De åtta främsta antas. De sökande ska ha svenska som skolutbildningsspråk eller uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Tyska

Rätt att studera tyska som biämne har du som

a) har skrivit urvalsprovet för huvudämnesstuderande i tyska, se under antagningsgrunder för utbildningslinjen för språk för närmare information om urvalsprovet. Vänligen anteckna på provet om du söker biämnesrätt. Poängsumman i urvalsprovet i tyska avgör om du har tillräckliga kunskaper för att inleda grundstudierna direkt (minst 30 av 60 poäng) eller om du bör delta i förberedande kurser vid Språkcentret förrän biämnesstudierna inleds.
b) har avklarat en tentamen i språkcentrets Tyska 3-kurs.

Översättning

Rätt att studera översättning som biämne har du som har studerat minst 10 sp i ett språkämne.

Uppdaterad 27.1.2021