Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för logopedi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för logopedi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera logopedi ska du söka in till utbildningslinjen för logopedi. Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningen till utbildningslinjen för logopedi (för att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper med rätt att sedan avlägga filosofie magisterexamen) sker till utbildningen som helhet.

Utbildningslinjen för logopedi kräver att sökande med studentexamen har godkänt vitsord i studentexamensprovet i modersmål.

För huvudämnesstudier i logopedi förutsätts alltid ansökan i den gemensamma antagningen inklusive alla delar av urvals- och lämplighetsprov.

Urvalsprov

Utbildningslinjen för logopedi har skriftligt urvalsprov tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10:00–13:00 samt intervju 12–13.6.2019. Både urvalsprovet och intervjun äger rum i Arken, Fabriksgatan 2 i Åbo.

Observera att flera utrymmen kan vara i användning. Följ instruktionerna i aulan. Sökande som skriver både urvalsprovet i logopedi och urvalsprovet i psykologi tilldelas två tilläggstimmar, dvs provtiden är 10:00-15:00 för dem och de skriver i en skild sal.

Skriftligt urvalsprov 14.5.2019 kl. 10:00-13:00
Litteratur:
Kjellberg, A. & Sörqvist, P: Experimentell metodik för beteendevetare (Studentlitteratur, 2015, OBS! andra upplagan, ISBN: 978-91-44-10903-9) i sin helhet
samt material som delas ut vid urvalsprovet.

Det skriftliga urvalsprovet innehåller frågor i vilka du ska tillämpa kunskap baserad på litteraturen ovan. Dessa uppgifter kan t.ex. basera sig på analys av en engelskspråkig text som delas ut i samband med urvalsprovet. Som sökande behöver du inte lära dig formler utantill. Inga hjälpmedel får användas. Urvalsprovet skrivs på svenska. Du ska uppvisa identitetsbevis vid urvalsprovet.

Intervjuer 12–13.6.2019

Sammanlagt 27 personer kallas till en intervju som strävar efter att bedöma din lämplighet för studier. Kallelserna till intervjuerna publiceras 10.6.2019. Fjorton personer väljs till intervju på basis av betygs- (grund- och tilläggspoäng) och urvalsprovspoäng. Tretton personer väljs därutöver till intervju på basis av enbart urvalsprovspoäng. Utbildningslinjen för logopedi har 15 platser.

De som kallas till intervju måste bekräfta sitt deltagande i intervjun enligt instruktionerna som delas ut vid det skriftliga urvalsprovet . Vid intervjun beaktas inte längre betygs- eller urvalsprovspoäng. Bedömningen vid intervjun utgörs av en kvalitativ helhetsbedömning som tar hänsyn till personlighets- och motivationsfaktorer samt den sökandes förutsättningar i förhållande till vad studierna och yrket kräver. De som kallas till intervjun ska ha med sig ett audiogram som är högst 3 månader gammalt.

Poängberäkning

Alla eller vissa av följande kriterier beaktas i poängberäkningen:
  • Grundpoäng för behörighetsgivande examen ges enligt de gemensamma skalorna för poängberäkning.
  • För sökande med studentexamen ges tilläggspoäng enligt poängtabellen för studentexamensbetyg för två av följande studentexamensprov: realprovet i psykologi, realprovet i biologi eller provet i matematik (de två bästa väljs, sammanlagt max. 14 poäng).
  • Urvalsprovspoäng (max. 80 poäng).

Begränsningar som gäller antagning

Enligt 37 a § i universitetslagen (558/2009) kan som studerande inte antas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- och kundsäkerhet och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Under studierna i logopedi tränas de studerande i att höra även små avvikelser i klientens röst eller tal varför sådan hörselnedsättning som märkbart försvårar genomförandet av de kliniska studierna utgör ett hinder för antagning.

Utdrag ur straffregister

När studierna eller studierelaterad praktik i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga, kan universitetet i enlighet med bestämmelserna i 43 a § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) dra in studierätten om det behövs i syfte att skydda minderåriga och om den studerande har dömts till straff för de brott som nämns i 43 a § 2 mom. i universitetslagen.

Studerande som år 2012 eller senare antas till logopedi bör inför studierelaterad praktik uppvisa ett utdrag ur straffregistret om den studierelaterade praktiken i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga. Om utfärdande av ett straffregisterutdrag bestäms närmare i 6 § 3 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Läs gärna vår allmänna information om begränsning av studierätten.

Uppdaterad 2.11.2018