Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i logopedi

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i logopedi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera logopedi ska du söka in till utbildningsprogrammet i logopedi för att avlägga kandidat- och magisterexamen. Ansökan gör du med en elektronisk blankett på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i logopedi

Du har möjlighet att bli antagen till utbildningsprogrammet på basis av:

  • finländskt studentexamensbetyg (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen) eller
  • urvalsprov

Begränsningar som gäller antagning

Enligt 37 a § i universitetslagen (558/2009) kan som studerande inte antas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- och kundsäkerhet och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Under studierna i logopedi tränas de studerande i att höra även små avvikelser i klientens röst eller tal varför sådan hörselnedsättning som märkbart försvårar genomförandet av de kliniska studierna utgör ett hinder för antagning. Ytterligare information om de egenskaper som förutsätts under kliniska praktiker hittas på talterapeutförbundets hemsidor. Följ länken till ”Egenskaper som krävs i talterapeutarbetet och under talterapeutstuderandes praktiker”.

Utdrag ur straffregister

När studierna eller studierelaterad praktik i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga, kan universitetet i enlighet med bestämmelserna i 43 a § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) dra in studierätten om det behövs i syfte att skydda minderåriga och om den studerande har dömts till straff för de brott som nämns i 43 a § 2 mom. i universitetslagen.

Studerande som år 2012 eller senare antas till logopedi bör inför studierelaterad praktik uppvisa ett utdrag ur straffregistret om den studierelaterade praktiken i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga. Om utfärdande av ett straffregisterutdrag bestäms närmare i 6 § 3 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Läs gärna vår allmänna information om begränsning av studierätten

Uppdaterad 5.1.2024