Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

Hur kan jag bli antagen?

Om du är intresserad av kulturämnen ska du söka in till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi. Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningen till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi (för att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper med rätt att sedan avlägga filosofie magisterexamen) sker till utbildningen som helhet. I samband med ansökan väljer du maximalt tre (3) ämnen inom utbildningslinjen som du önskar som huvudämne.

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi kräver att sökande med studentexamen har godkänt vitsord i studentexamensprovet i modersmål.

Tilldelning av huvudämne

Du som blir antagen tilldelas ett huvudämne i samband med antagningsbeskedet. Du kan endast antas till ett huvudämne du valt i ansökan. Vid tilldelningen av huvudämne beaktas sökandes grundpoäng, tilläggspoäng samt urvalsprovspoäng från urvalsprovets gemensamma del och respektive ämnesspecifik del (maximalt tre) som den sökande deltagit i.

Urvalsprov

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi har en gemensam urvalsprovsdag. I samband med ansökan anger du på vilken ort du deltar i urvalsprovet. Anmälan till urvalsprovet är bindande och ingen separat kallelse sänds ut.

 

Urvalsprovet ordnas torsdagen den 23 maj 2019 kl. 9:00–15:00 på följande orter:
Åbo Humanistcentret Arken, aud. Armfelt m.fl, Fabriksgatan 2
Vasa ÅA i Vasa, aud. Bruhn, Strandgatan 2
Helsingfors Helsingfors arbis, rum 23, Dagmarsgatan 3
Mariehamn Högskolan på Åland, Neptunigatan 17

Urvalsprovet inleds för alla kl. 9:00.

Urvalsprovsprocedur

Urvalsprovet består av en gemensam del (1 fråga) och ämnesspecifika delar (1-2 frågor per ämne). Du skriver högst tre ämnesspecifika delar, för samma ämnen som du valt i samband med ansökan. Du får alla dina frågor genast. Den gemensamma delen baseras på en text som delas ut under provtillfället. Ingen förberedelse krävs. Anvisningar för de ämnesspecifika delarna ser du nedan.

Urvalsprovet skrivs på svenska. Inga hjälpmedel får användas om det inte anges särskilt. Du bör uppvisa identitetsbevis vid urvalsprovet.

Anvisningar för urvalsprov för de ämnesspecifika delarna
Filosofi Delen består av en skriftlig uppgift där två frågor besvaras.

Litteratur: Gustafsson, Martin ”Turing och tänkande maskiner” samt Strandberg, Hugo ”Kan vetenskapen befria oss?”.

Sökande kan förbereda sig för provet genom att på förhand läsa texterna. Texterna kommer också att delas ut med urvalsprovet.

Genusvetenskap Dahl, Ulrika (2016) ”Kön, genus, femininitet och maskulinitet”. I Anna Lundberg & Ann Werner (red.) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp. En skriftserie om genusvetenskap. (Göteborg: Nationella Sekretariatet för genusforskning) s. 15-19.

Finns tillgänglig på nätet https://www.genus.se/wp-content/uploads/En_introduktion_till_genusvetenskapliga_begrepp.pdf

Genusvetenskap ger dig redskap att analysera marginaliserande strukturer i samhället och kulturen, relaterade till exempelvis kön, sexualitet och etnicitet. Texten introducerar kritiskt tänkande om kön och genus, och boken som helhet ger en bra översikt över frågor som är centrala inom genusvetenskap. Du kan förbereda dig för provet genom att läsa texten på förhand. Texten kommer också att delas ut med urvalsprovet.

Historia Bekanta dig med kapitlet ”Källkritik” och därtill hörande övningar i Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström, Perspektiv på historien 2-3. Historiebruk och historievetenskap (Malmö: Gleerups, 2012) s. 119-160. Boken ger en god bild av historievetenskapen.
Konstvetenskap Konstvetenskap har historisk förankring. Konsten – måleri, skulptur och arkitektur – avspeglar samhället och har tillkommit i olika kontexter. Det handlar om att förstå vårt visuella kulturarv, med förankring i historiska skeenden och ideologiska förändringar. I den ämnespecifika delen testas hur man ser på, tolkar och förstår en bild. Ingen förberedelse krävs.
Kulturanalys med inriktning etnologi och folkloristik Ingen förberedelse krävs.
Litteraturvetenskap Uppgiften går ut på att göra en tolkning, utförd i essäform, av antingen en dikt eller en kort prosatext. Som stöd utdelas vid provet en kort sammanställning av några centrala punkter i dikt- respektive epikanalys.
Musikvetenskap I den musikvetenskapliga delen mäts förmågan att argumentera utgående från material som tilldelas sökandena vid provtillfället. Det är möjligt att förbereda sig inför provet genom att bekanta sig med Lars Lilliestams bok Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med människor (Andra upplagan, Bo Ejeby Förlag, 2009), framför allt sidorna 19-24.
Religionsvetenskap Ingen förberedelse krävs.

 

Poängberäkning

Du får poäng i antagningen enligt följande:

  • Grundpoäng för behörighetsgivande examen ges enligt de gemensamma skalorna för poängberäkning.
  • För sökande med studentexamen ges tilläggspoäng enligt poängtabellen för studentexamensbetyg för vitsordet i modersmålsprovet (max 7 poäng).
  • Urvalsprovspoäng (max 80 poäng per prov, varje ämnesspecifik del beaktas).

ÖPU-leden

Om du har avlagt studier vid Öppna universitetet söker du in via samma ansökningsmål. Behörig för studier vid utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi är du som inom det öppna universitetet har avlagt minst 60 sp (40 sv) som kan räknas till en examen vid fakulteten varav minst grundstudier 25 sp (15 sv) i det ämne du söker till. För ansökan till ämnet konstvetenskap ska både grund- och ämnesstudierna (60 sp) vara avklarade. Urvalsprov krävs inte. Antalet studieplatser via ÖPU-leden är begränsat (2 platser) och de sökande rangordnas på basis av avlagda studier som kan räknas till examen.

Specifika behörighetskrav för överflyttning

Du kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi om du har avlagt totalt minst 55 studiepoäng högskole-/universitetsstudier i vilka ingår minst 25 sp grundstudier i det ämne du önskar ha som huvudämne.

Överflyttarkvoten är max. 10 sökande.

Gallring sker utgående från studieframgången i (vägt medeltal av) grundstudierna i det ämne du önskar ha som huvudämne.

Antagning till biämne

Du kan välja biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid en annan fakultet eller vid ett annat universitet. Rätt att få studera ett biämne ansöker du vanligen om först när du är inskriven. Bekanta dig gärna med fakultetens information om antagning till biämne.

Uppdaterad 31.10.2018