Skriv här det du söker efter!

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap – Forskning och Forskare

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap – Forskning och Forskare

Mia Porko-Hudd, PeD, Professor i slöjdpedagogik

Mitt forskningsintresse rör de pedagogiska och didaktiska aspekterna av slöjd från förskoleundervisning till grundutbildning, lärarutbildning och fortbildning. Slöjd och hantverk i samhället och arenor utanför den formella utbildningen är också av intresse. Mina senaste publikationer har behandlat frågor om hållbarhet och välbefinnande, dokumentation av slöjdprocesser och slöjdundervisning under och efter pandemin. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd samt inom forskarutbildningen.

Stefan Myrskog, PeL, Lektor i teknisk slöjd

Min forskning handlar om slöjdundervisning utomhus inom småbarnspedagogik. Senaste publikationen berör hur studerande inom småbarnspedagogik upplever slöjdverksamhet utomhus. Pågående forskning fokuserar på hur verksamma småbarnspedagoger upplever slöjdverksamhet i olika lärmiljöer. Produktplanering inom slöjdens område ligger också inom mitt forskningsområde. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd, klass- och speciallärarutbildningen, småbarnspedagogik samt TLearn.

Juha Hartvik, PeD, Universitetslektor i slöjdpedagogik, företrädesvis tekniska slöjdens didaktik

Mitt forskningsintresse är brett och sträcker sig från slöjd i klass- och ämneslärarutbildning samt hur slöjd förverkligas inom allmänbildande skola och utbildning överlag. Även frågor om lärarfortbildning i slöjd intresserar mig. Min senaste forskning redogör för hur slöjdundervisande lärare hanterade pandemitidens undervisning. En artikel om hur lärdomarna från pandemitiden kan tillvaratas i framtida slöjdundervisning är för tillfället i granskningsprocessen. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd, klass- och speciallärarutbildningen samt TLearn.

Pia Brännkärr, PeM, doktorand, universitetslärare i textilslöjd

Min forskning handlar om internationella studerandes deltagande i slöjdkurser på universitetsnivå. Forskningen fokuserar på varför internationella studerande väljer slöjdkurser, hur de upplever en slöjdkurs och vilka erfarenheter de får från en slöjdkurs. Forskningen berör också interaktionen som sker under en slöjdkurs med både finländska och internationella studeranden. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd, klass- och speciallärarutbildningen samt TLearn.

Lilly Swanljung, PeM, universitetslärare i textilslöjd

Jag jobbar med utveckling av kurser och utbildningar inom slöjdvetenskap. Jag är engagerad i planering och genomförande av slöjdkurser inom ett brett spektrum som sträcker sig från lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, speciallärare till ämneslärare. Under de senaste åren har jag aktivt deltagit i utvecklingen av den svenskspråkiga delen av det nationella 1000+ programmet för utbildning inom småbarnspedagogik. Specialpedagogik för yrkeslärare utgör också en del av mitt intresse. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd, samt i kurser inom klass- och speciallärarutbildningen, småbarnspedagogik, yrkeslärarutbildning och TLearn.

Kirsi Salomaa, PeM, doktorand, universitetslärare, husliga ekonomins didaktik (under läsåret 2022-2023)

Min forskning handlar om utvecklingen av den svenskspråkiga husliga utbildningen i Finland. Tyngdpunkten i forskning ligger i hushållslärarutbildningens utveckling från (att ha varit) en kort utbildning till en akademisk ämneslärarutbildning. De samhälleliga motiven för huslig utbildning är den röda tråden i mitt intresseområde. Hushålls- och husmodersskolorna samt skolämnet huslig ekonomi har haft en stor betydelse i den husliga yrkesutbildningen. Jag undervisar i kurser inom hushållsvetenskap, ämneslärarutbildningarna i huslig ekonomi och hälsokunskap, samt yrkeslärarutbildning.

Karin Sundqvist, PeM, doktorand, universitetslärare, husliga ekonomins didaktik (ledig läsåret 2022-2023)

Mitt forskningsintresse är inriktat på IKT och lärande. I min nuvarande forskning fokuserar jag på att fördjupa förståelsen för de förhållanden och de villkor som ligger bakom lärarens val av att använda IKT som stöd för elevens lärande i skolämnet huslig ekonomi. Jag undervisar i kurser inom hushållsvetenskap samt ämneslärarutbildningarna i huslig ekonomi och hälsokunskap.

Charlotta Böhlström, PeM, doktorand, universitetslärare, husliga ekonomins didaktik

Min forskning handlar om matens betydelse för barnkalaset. Forskningen fokuserar på föräldrar till barn i ”kalasåldern” och hur de upplever anordnandet av kalas med fokus på trakteringen. Även föräldrarnas erfarenheter av sina egna barnkalas i barndomen är av intresse för att kunna se i vilken mån (mat)traditioner förs vidare till de egna barnens kalas. Jag undervisar i kurser inom hushållsvetenskap samt ämneslärarutbildningarna i huslig ekonomi och hälsokunskap.

Uppdaterad 22.3.2023