Skriv här det du söker efter!

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap – Forskning och Forskare

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap – Forskning och Forskare

Mia Porko-Hudd, PeD, Professor i slöjdpedagogik

Mitt forskningsintresse rör de pedagogiska och didaktiska aspekterna av slöjd från förskoleundervisning till grundutbildning, lärarutbildning och fortbildning. Slöjd och hantverk i samhället och arenor utanför den formella utbildningen är också av intresse. Mina senaste publikationer har behandlat frågor om hållbarhet och välbefinnande, dokumentation av slöjdprocesser och slöjdundervisning under och efter pandemin. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd samt inom forskarutbildningen.

My research interest concerns the pedagogic and didactic aspects of crafts from pre-primary education to basic education, teacher education and further education. Crafts in society and arenas outside formal education are also of interest. My recent publications have dealt with issues of sustainability and well-being, documentations of craft processes, and craft education during and after the pandemic.

Stefan Myrskog, PeL, Lektor i teknisk slöjd

Min forskning handlar om slöjdundervisning utomhus inom småbarnspedagogik. Senaste publikationen berör hur studerande inom småbarnspedagogik upplever slöjdverksamhet utomhus. Pågående forskning fokuserar på hur verksamma småbarnspedagoger upplever slöjdverksamhet i olika lärmiljöer. Produktplanering inom slöjdens område ligger också inom mitt forskningsområde. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd, klass- och speciallärarutbildningen, småbarnspedagogik samt TLearn.

My research is about craft teaching outdoors in early childhood education. The latest publication concerns how students in early childhood education experience craft activities outdoors. Ongoing research focuses on how early childhood educators experience craft activities in different learning environments. Product planning in the field of crafts is also within my research.

Juha Hartvik, PeD, Universitetslektor i slöjdpedagogik, företrädesvis tekniska slöjdens didaktik

Mitt forskningsintresse är brett och sträcker sig från slöjd i klass- och ämneslärarutbildning samt hur slöjd förverkligas inom allmänbildande skola och utbildning överlag. Även frågor om lärarfortbildning i slöjd intresserar mig. Min senaste forskning redogör för hur slöjdundervisande lärare hanterade pandemitidens undervisning. En artikel om hur lärdomarna från pandemitiden kan tillvaratas i framtida slöjdundervisning är för tillfället i granskningsprocessen. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd, klass- och speciallärarutbildningen samt TLearn.

My research interest is broad and ranges from craft in class- and subject teacher education to how craft is realized in schools and education in general. I am also interested in questions dealing with in-service training for teachers. My most recent research focuses on how craft teachers dealt with the teaching during the pandemic. An article on what we can learn about teaching craft during the pandemic is under review.

Pia Brännkärr, PeM, doktorand, universitetslärare i textilslöjd

Min forskning handlar om internationella studerandes deltagande i slöjdkurser på universitetsnivå. Forskningen fokuserar på varför internationella studerande väljer slöjdkurser, hur de upplever en slöjdkurs och vilka erfarenheter de får från en slöjdkurs. Forskningen berör också interaktionen som sker under en slöjdkurs med både finländska och internationella studeranden. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd, klass- och speciallärarutbildningen samt TLearn.

My research is about international students’ participation in craft courses at university level. The research focuses on why international students choose craft courses, how they experience a craft course and what they gain from a craft course. The research also concerns the interaction that takes place during a craft course with both Finnish and international students.

Lilly Swanljung, PeM, universitetslärare i textilslöjd

Jag jobbar med utveckling av kurser och utbildningar inom slöjdvetenskap. Jag är engagerad i planering och genomförande av slöjdkurser inom ett brett spektrum som sträcker sig från lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, speciallärare till ämneslärare. Under de senaste åren har jag aktivt deltagit i utvecklingen av den svenskspråkiga delen av det nationella 1000+ programmet för utbildning inom småbarnspedagogik. Specialpedagogik för yrkeslärare utgör också en del av mitt intresse. Jag undervisar i kurser inom slöjdvetenskap och ämneslärarutbildningen i slöjd, samt i kurser inom klass- och speciallärarutbildningen, småbarnspedagogik, yrkeslärarutbildning och TLearn.

I work with the development of courses and education in craft science. I am involved in planning and implementation of crafts courses within a wide spectrum ranging from craft for early childhood education, classroom teachers, special education teachers to subject teachers. In recent years, I have actively participated in the development of the national 1000+ program for early childhood teacher education. Special education for vocational teachers is also one of my areas of interest.

Karin Sundqvist, PeM, universitetslärare, husliga ekonomins didaktik

Mitt forskningsintresse är inriktat på IKT och lärande. I min nuvarande forskning fokuserar jag på att fördjupa förståelsen för de förhållanden och de villkor som ligger bakom lärarens val av att använda IKT som stöd för elevens lärande i skolämnet huslig ekonomi. Jag undervisar i kurser inom hushållsvetenskap samt ämneslärarutbildningarna i huslig ekonomi och hälsokunskap.

My research interests include ICT and learning. My current research focuses on enhancing the understanding of the conditions framing teachers’ ICT use in the school subject of home economics.

Charlotta Böhlström, PeM, doktorand, universitetslärare, husliga ekonomins didaktik

Min forskning handlar om matens betydelse för barnkalaset. Forskningen fokuserar på föräldrar till barn i ”kalasåldern” och hur de upplever anordnandet av kalas med fokus på trakteringen. Även föräldrarnas erfarenheter av sina egna barnkalas i barndomen är av intresse för att kunna se i vilken mån (mat)traditioner förs vidare till de egna barnens kalas. Jag undervisar i kurser inom hushållsvetenskap samt ämneslärarutbildningarna i huslig ekonomi och hälsokunskap.

My research is about the importance of food for the children’s birthday party. The research focuses on parents of children in the ”party age” and how they experience the organization of parties with a focus on the treats. The parents’ experiences of their own birthday parties in childhood are also of interest to be able to see to what extent (food) traditions are passed on to their own children’s birthday parties.

Uppdaterad 29.9.2023