Skriv här det du söker efter!

Sluga små slöjdare

Sluga små slöjdare

Tid

1.8.2023–31.7.2025

Projektägare

Åbo Akademi

Begreppet Slöjd [slöghþ, slögher] omnämns redan i 1300-talets Östgötalag och står bl.a. för;
slughet, flitighet, skicklighet, kunnighet, klokhet, egenskapen att vara händig, flink, hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, fyndig och påhittig.

Projektnamnet avspeglar vår uppfattning om att små barn har vilja, kapacitet och nyfikenhet att leka, bearbeta och formge i olika material för att göra upptäckter, hitta egna lösningar, kommunicera och uttrycka sig. Denna typ av kreativ materiell verksamhet är fostrande och utvecklande, både fysiskt, mentalt och socialt. Att vara slug ses som ett positivt attribut för en slöjdare.

Sluga små slöjdare är ett tvåårigt ämnesöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på att beforska och utveckla mångsidig slöjdfostran inom småbarnspedagogik i Svenskfinland. Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska kulturfonden och pågår under 2023-2025.

Projektets målsättning är att vidareutveckla befintliga och utveckla nya verksamhetsmodeller för mångsidig slöjdfostran inom småbarnspedagogiken i Svenskfinland och att beforska förutsättningarna för och ytterligare fördjupa kunskapen om genomförandet av slöjdfostran inom småbarnspedagogik. Med verksamhetsmodeller avser vi bland annat hur lärare kan utveckla sin kunskap om slöjdfostran avseende tematiskt och ämnesteknologiskt innehåll, fysisk organisering, materiella resurser och didaktisk handledning.

Projektet genomförs som ett mångprofessionellt ämnesövergripande samarbete, med influens av aktionsforskning och interaktiv följeforskning, mellan personal inom slöjdvetenskap och småbarnspedagogik vid Åbo Akademi, samt personal och barn inom övningsdaghem i Svenskfinland anknutna till Åbo Akademi. I samarbetet skapas och befästs sådana verksamhetsmodeller som möjliggör att barnen i en trygg miljö och under sakkunnig handledning får pröva, undersöka och uttrycka sig med hjälp av både mjuka och hårda slöjdmaterial och tekniker.

Projektet resulterar i dokumenterade verksamhetsmodeller, vetenskapliga artiklar och forsknings-resultat som del av lärdomsprov.

Kontakta oss

Mia Porko-Hudd

Professor 

i slöjdpedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier