Skriv här det du söker efter!

Förändringsledarskap

Förändringsledarskap

Ar­bets­plat­ser för­änd­ras allt snab­ba­re, vi by­ter arbetsuppgifter, världs­si­tu­a­tio­nen för­änd­ras, digital utveckling sker och or­ga­ni­sa­tio­ner om­for­mas. En bra le­da­re be­hö­ver verk­tyg för att kun­na för­ut­se hur för­änd­ring­ar på­ver­kar per­so­na­len och för att för­stå hur och var­för medarbeta­re re­a­ge­rar. Förmå­gan att kom­mu­ni­ce­ra på ett be­grip­ligt sätt är särskilt viktigt vid förändring.

Kurser i dessa ämnen kan intressera dig som vill utvecklas som ledare, el­ler som bli­vit förman och har be­hov av att han­te­ra för­änd­ring.

Organisation och ledning
Arbetsplatspsykologi (kurs Organisationspsykologi)
Psykologi
Offentlig förvaltning (kurs Organisationsteori 1)

Du har möj­lig­het att få ett in­tyg över pre­ste­ra­de kur­ser. Tan­ken är att dessa kurser som en helhet för­dju­par ditt tän­kan­de inom le­dar­skaps­frå­gor och ut­veck­lar dig som le­da­re.

Stu­di­er­na går helt och hål­let på nä­tet och är möj­li­ga att ge­nom­fö­ra vid si­dan av job­bet. Kur­ser­na kör igång när höstterminen startar. Du an­mä­ler dig en­skilt till var­je kurs, del­ta­ga­re an­tas till kur­ser­na i an­mäl­nings­ord­ning.

Kurserna är för­mån­liga, du be­ta­lar en­dast Öpp­na uni­ver­si­te­tets ter­mins­av­gift på 50 euro/ter­min.

Jobbar du inom social- och hälsovårdssektorn? Då kanske du är mer intresserad av studier i Ledarskap med inriktning på social- och hälsovård.