Skriv här det du söker efter!

Litterärt skapande

Litterärt skapande

En ny biämneshelhet i litterärt skapande

Inom ämnet litteraturvetenskap är en ny biämneshelhet i litterärt skapande aktuell.

Biämnet är öppet för alla vid fakulteten, och även för studerande vid andra fakulteter. Biämnet är tänkt som fördjupning i skrivande för studerande som vill stärka sitt skrivande på skönlitterär grund, i en rad olika genrer.

Inom denna biämneshelhet utvecklar studerande färdigheter i vetenskapsämnet litterärt skapande, men också i det som kallas ordkonst. Ordkonst utgör en av de nio konstformerna inom den grundläggande konstundervisningen. På finska heter konstformen sanataide och på engelska används ofta Literary Arts. Vid ÅA är ordkonsten en av verksamhetsformerna inom vetenskapsämnet litterärt skapande vid sidan av till exempel skönlitterär produktion och skrivande i genrer som essä, vetenskaplig essä, litterärt reportage, litteraturkritik och liknande genrer.

Litterärt skapande är främst inriktat på skrivande, vilket innefattar skönlitterärt skrivande, men inte begränsar sig till detta. I biämnet ingår även läsande av skönlitteratur i olika genrer.

Litterärt skapande som en del av litteraturvetenskapen

Litterärt skapande är ett nytt biämne i litteraturvetenskap. Litteraturvetenskap kan studeras som huvudämne, men kan också väljas som biämne av studerande med andra huvudämnen. Både huvudämnesstuderande och biämnesstuderande i litteraturvetenskap kan välja Litterärt skapande som biämne eller ta enskilda kurser i litterärt skapande. Dessa kurser ges både i form av närstudier vid ÅA och som kurser vid Öppna universitetet.

I biämneshelheten motsvaras kursen Litteraturens former (10sp) av kursen Introduktion i litteraturvetenskap (10 sp), som kan tas som närstudier eller via ÖPU. Huvudämnesstuderande som vill ha Litterärt skapande som biämne ersätter Litteraturens former med två 5 sp kurser ur kursbrickan.

Inom ämnet litteraturvetenskap studeras litteraturens historia men också de litterära genrernas utveckling och särskilda formspråk. Textanalys, inriktad både på tematiska och formella aspekter och på samspelet dem emellan, utgör en central beståndsdel i de litteraturvetenskapliga studierna från grundstudierna och framåt. Dessa beståndsdelar är också centrala i biämnet litterärt skapande.

En av litteraturvetenskapens viktigaste uppgifter är att identifiera och analysera de hantverksmässiga aspekterna av litteraturen – just dessa står i centrum också inom både litterärt skapande och inom praktiska tillämpningar som i ordkonst. Inom litteraturvetenskapen placeras textanalysen också in i litteraturhistoriska, sociala och idémässiga kontexter och relationen mellan dessa och texternas formella aspekter utgör ett genomgående tema.

– Mia Österlund, Specialforskare  i litteraturvetenskap, Kultur historia och filosofi


Kontakta oss på

litterartskapande@abo.fi


Aktuella kurser i litterärt skapande

Kurserna i biämnet litterärt skapande syftar till att öva deltagarnas förmåga att analysera och komponera skönlitterära och liknande texter, att ge och ta kritik på egna och andras texter, att reflektera över skrivprocessens olika delar och att göra estetiska värderingar av egna och andras texter.

Kurserna innehåller analys- och skrivövningar med inriktning på skönlitterärt och annat skrivande i olika genrer. Verksamma författare i de aktuella genrerna fungerar som gästlärare. Med hjälp av övningar och kontinuerlig respons, både i grupp och individuellt, tränas förmågan att skriva och analysera litterära texter i ett såväl praktiskt som teoretiskt sammanhang. Genom textkritiska seminarier skapas även förståelse för hur det egna skrivandet fungerar i mötet med olika läsare.

Läsåret 2024-2025 ges kursen Litterärt skapande II som närstudiekurs under höstterminen  samt kursen Litterärt skapande I som närstudiekurs under vårterminen.

I kategorin ”Vidare mot fördjupning i litterärt skapande” listas övriga kurser som är möjliga att ta läsåret 2024-2025. Skulle biämnet Litterärt skapande i framtiden bli ett stort biämne kan dessa kurser räknas in i en sådan helhet.

Litterärt skapande (25sp)

 • Litteraturens former (10 sp) erbjuds ej 2024-25
 • Litterärt skapande 1, fördjupning med skrivande i flera genrer (5 sp) våren 2025
 • Litterärt skapande 2, fördjupning med skrivande i en litterär genre (5 sp) hösten 2024
 • Litteraturen i offentlighet och samhälle (5 sp) erbjuds ej 2024-25
Vidare mot fördjupning i litterärt skapande

 • Bilderbokens estetik (5 sp) ÖPU våren 2025
 • Barn- och ungdomslitteratur (5 sp) ÖPU hösten 2024
Kurser som inte är litteraturvetenskapliga men ingår i samarbetet inom Litterärt skapande mellan Litteraturvetenskapen och Fakulteten för pedagogik och vårdvetenskaper:

 • Introduktion till ordkonst som verksamhetsform (5 sp) ÖPU hösten 2024
 • Performativa och och didaktiska perspektiv på konstämnen (5 sp) läskurs FPV
 • Konstbaserade produktioner med/för barn och unga (5sp) ÖPU våren 2025
 • Konstbaserade ingångar till litteraturundervisning (5 sp) ÖPU hösten 2025
 • Konstbaserade ingångar till språkundervisning (5sp) ÖPU hösten 2024

 

Vid ÅA sker detta samarbete mellan ämnesansvarig för litteraturvetenskap, Mia Österlund och ämnesansvarig för pedagogiska studier för lärare i svenska och litteratur samt i musikpedagogik och scenkonstpedagogik vid yrkeshögskolan Novia, professor Ria Heilä-Ylikallio.

Uppdaterad 5.6.2024